Schválené projekty 2016

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2016

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 896 914 Kč

Z toho 2.5% - 1 397 423 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 270 231
EKF  4 459 400
FAST  2 765 016
FS  9 344 371
FEI 13 781 413
HGF  5 130 549
FMMI  7 000 000
VC 10 748 511
CELKEM 54 499 491

KódSP2016/84
Název projektuModerní metody řízení strojů a procesů
ŘešitelWagnerová Renata doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektudoc. Ing. Lenka Landryová, CSc.<br /> prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.<br /> prof. Ing. Jiří Tůma, CSc.<br /> prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2016 - 31.12.2016
Předmět výzkumuProjekt svým zaměřením navazuje na minulé projekty specifického výzkumu, jejichž výsledkem byly desítky publikací v odborných konferencích registrovaných v IEEExplore a citačních databázích Scopus a Web of Science, dále články v odborných časopisech s IF.
Výzkum bude pokračovat v oblastech návrhů nekonvenčních i konvenčních metod řízení. Dále se bude věnovat návrhu, testování a realizaci diagnostických systémů s použitím nejnovějších SW a HW prostředků pro aplikace Real-time systémů. Důraz bude kladen na vývoj aplikací pro embedded systémy.

Harmonogram:
01-05/2016 - výzkum v definovaných oblastech, výstupem bude cca 10 publikací zahrnutých v citační databázi Scopus, s aktivní účastí a prezentací na IEEE konferenci.
04/2016 – organizace konference Seminář ASŘ a mezinárodní studentské soutěže 21. ročníku STOČ pro prezentaci dosažených výsledků řešení projektu a srovnání dosažených výsledků s pracovišti na jiných univerzitách v ČR a SR.
06-10/2016 - realizace aplikačních výstupů v definovaných oblastech.
11-12/2016 - příprava závěrečné zprávy, registrace výstupů na útvaru Komercionalizace výsledků vědy a výzkumu.
Členové řešitelského týmudoc. Ing. Marek Babiuch, Ph.D.
Ing. Jiří Czebe
Bc. Adam Czudek
Ing. David Fojtík, Ph.D.
Ing. Jan Gebauer, Ph.D.
Ing. David Grygar
Ing. Radim Hýl, Ph.D.
Ing. Jakub Jakůbek
Ing. Tomasz Jelen
Ing. Martin Jurek
Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D.
doc. Ing. Lenka Landryová, CSc.
Bc. Roman Lysek
doc. Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D.
prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
Ing. Miroslav Pawlenka
Ing. Tomáš Pawlenka
Bc. Patrik Pilch
Ing. Petr Podešva, Ph.D.
Bc. Jan Schwarzer
Ing. Jan Sikora
doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D.
Ing. Jolana Škutová, Ph.D.
Ing. Karla Sladká
Bc. Lukáš Smolka
Ing. Pavel Smutný, Ph.D.
Ing. Přemysl Strakoš
Ing. Pavel Šuránek, Ph.D.
prof. Ing. Jiří Tůma, CSc.
Ing. Patrik Urban
prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Výzkum pracovníků a studentů pracoviště bude zaměřen do následujících oblastí:
- Vizualizace dat pro power control systems
- Aplikace signálových procesorů pro realizaci řídicích a diagnostických systémů
- Aplikace adaptivních filtrů pro řízení systému s rychlou odezvou
- Návrh a realizace robustního řízení mechanických systémů
- Multiplatformní vývoj pro embedded zařízení
- Pokročilé algoritmy měření hluku a vibrací s novými piezoaktuátory
- Výzkum v oblasti aplikací piezoelektrických lineárních motorů
- Embedded systémy pro automotive aplikace
- Aktivní tlumení vibrací s použitím piezoaktuátorů
- Využití MEMs systémů pro diagnostické a řídicí systémy
- Softwarové moduly obsluhy vybraných periférií pro mikroprocesory STM 32.
- Návrh a verifikace vybraných přístupů pro seřízení konvenčních regulátorů

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
37520,-38252,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)28000,-28546,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti9520,-9706,-
2. Stipendia151900,-151900,-
3. Materiálové náklady145080,-159668,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek220000,-205447,-
5. Služby0,-0,-
6. Cestovní náhrady356973,-356206,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory101274,-101274,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady1012747,-
Uznané náklady1012747,-
Celkem běžné finanční prostředky1012747,-1012747,-