Schválené projekty 2016

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2016

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 896 914 Kč

Z toho 2.5% - 1 397 423 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 270 231
EKF  4 459 400
FAST  2 765 016
FS  9 344 371
FEI 13 781 413
HGF  5 130 549
FMMI  7 000 000
VC 10 748 511
CELKEM 54 499 491

KódSP2016/78
Název projektuCharakterizace a hodnocení ekotoxických účinků silničního prachu
ŘešitelPeikertová Pavlína Mgr., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2016 - 31.12.2016
Předmět výzkumuZnečišťování životního prostředí antropogenními činnostmi je celosvětovým problémem. Mezi největší zdroje znečištění patří průmysl a silniční doprava. Znečištění z dopravy pochází jak ze spalovacích, tak nespalovacích procesů. Mezi kontaminanty pocházející z nespalovacích procesů patří především otěry z brzd, pneumatik, povrchu vozovky, či dopravního značení. Pro tyto emise v současné době nejsou jednoznačně stanoveny limity a nelze přesně určit, jaké skutečné množství je do okolního prostředí emitováno a stejně tak není známo působení těchto částic na životní prostředí a živé organismy a je stále ve fázi výzkumu.
Jelikož je problematické charakterizovat všechny možné kontaminanty a určit jejich účinky zaměřuje se předkládaný projekt na sedimentovaný silniční prach, který obsahuje jak částice emitované z nespalovacích procesů, tak z dalších zdrojů znečištění (spalovací procesy, průmyslové emise, emise z lokálních topenišť). Charakterizací tohoto prachu získáme lepší představu o jeho složení a možných účincích. Tento silniční prach obsahuje i značné množství nanometrických částic, které jsou díky své velikosti brány jako možné riziko pro životní prostředí, ale také může obsahovat i potenciálně nebezpečné látky, jako jsou např. měď, organické sloučeniny jako jsou PAHy a další. S tímto silničním prachem není nijak speciálně zacházeno a působením povětrnostních podmínek může docházet ke kontaminaci okolní půdy, či rostlin, ale také ovzduší. Proto se tento projekt zaměřuje nejen na charakterizaci tohoto komplexního materiálu, ale také na určení možných ekotoxických účinků (akvatická toxicita, inhibice klíčení semen a elongace kořenů vyšších rostlin).
Členové řešitelského týmuIng. Karla Placová
Ing. Ĺubomíra Kuzníková
Mgr. Pavlína Peikertová, Ph.D.
Mgr. Kristina Čabanová, Ph.D.
Mgr. Ing. Hana Rajhelová
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem výzkumu je vyhodnotit experimentální výsledky získané z vědecko-výzkumných aktivit, provést jejich interpretaci a tyto výsledky publikovat jak ve vědeckých časopisech s impakt faktorem, tak na mezinárodních konferencích, či workshopech (např. konference NANOCON). Část výsledků bude také zpracována jako diplomová práce studentky, která se na projektu bude podílet.
Odebrané vzorky sedimentovaného silničního prachu ze dvou odběrových míst (silný a slabý provoz), budou komplexně charakterizovány různými analytickými technikami (např. Ramanova mikroskopie, infračervená spektroskopie, rentgenová difrakční analýza, skenovací elektronová mikroskopie, rentgenová fluorescenční spektrometrie a další). Dále budou hodnoceny ekotoxické účinky tohoto sedimentovaného silničního prachu a to jak testem akutní akvatické toxicity na sladkovodních zelených řasách (Desmodesmus subspicatus a Raphidocelis subcapitata), tak testem inhibice klíčení semen a elongace kořenů vyšších rostlin.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia65000,-65000,-
3. Materiálové náklady40000,-59167,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby38000,-32023,-
6. Cestovní náhrady19000,-5810,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory18000,-18000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady180000,-
Uznané náklady180000,-
Celkem běžné finanční prostředky180000,-180000,-