Schválené projekty 2016

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2016

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 896 914 Kč

Z toho 2.5% - 1 397 423 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 270 231
EKF  4 459 400
FAST  2 765 016
FS  9 344 371
FEI 13 781 413
HGF  5 130 549
FMMI  7 000 000
VC 10 748 511
CELKEM 54 499 491

KódSP2016/76
Název projektuVývoj evakuačního prostředku pro děti do 1,5 roku věku
ŘešitelCáb Zdeněk Ing.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2016 - 31.12.2016
Předmět výzkumuVýzkum je zaměřen na vývoj evakuačního prostředku pro záchranu a evakuaci malých dětí v rámci potřeb hasičů, zdravotních záchranářů a zdravotnických zařízení, zejména pak na technické řešení a konstrukci dodávky vzduchu, pro vytvoření vhodných podmínek a mikroklimatu v tomto evakuačním prostředku.
Členové řešitelského týmuIng. Zdeněk Cáb
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Na požářišti je nutno počítat s celou řadou aspektů při evakuaci nebo záchraně malých dětí, jež mohou ovlivnit jejich dýchání, celotělovou ochranu dítěte, a které zabraňují nasazení filtračních dýchacích přístrojů používaných u HZS ČR. Mezi tyto aspekty řadíme především vývin toxických zplodin hoření, silné zakouření jež ztěžuje orientaci a kontrolu zachraňovaného dítěte, možnost zasažení plamenným hořením, sálavým teplem či výskyt nelineárních jevů při evakuaci nebo záchraně. Ideálním řešením by byla přenosná přetlaková brašna, zásobovaná tlakovým vzduchem, v nehořlavém provedení a s odolností proti NBC látkám.
Cílem projektu je navrhnout, zkonstruovat a vyrobit prototyp zásobování tlakovým vzduchem evakuačního vaku, pomocí kterého by se mohly zachraňovat nebo evakuovat malé děti do 18-ti měsíců věku.
Dílčími cíli projektu jsou návrh a výroba sytému řízené dodávky plynů pro simulaci vnitřní atmosféry (směšování plynů a jejich měření), v evakuačním vaku při dýchání dítěte, z hlediska koncentrací kyslíku a oxidu uhličitého, měření mikroklimatu a teploty, provedení záznamu a vyhodnocení celého výzkumu.
Výstupy získané z projektu budou použity pro konstrukci funkčního vzoru dětské přenosné přetlakové brašny.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia0,-0,-
3. Materiálové náklady80000,-78700,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek35000,-36300,-
5. Služby0,-0,-
6. Cestovní náhrady0,-0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory5000,-5000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady120000,-
Uznané náklady120000,-
Celkem běžné finanční prostředky120000,-120000,-