Schválené projekty 2016

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2016

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 896 914 Kč

Z toho 2.5% - 1 397 423 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 270 231
EKF  4 459 400
FAST  2 765 016
FS  9 344 371
FEI 13 781 413
HGF  5 130 549
FMMI  7 000 000
VC 10 748 511
CELKEM 54 499 491

KódSP2016/75
Název projektuNanokompozity s antibakteriálnímí vlastnostmi
ŘešitelSimha Martynková Gražyna doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2016 - 31.12.2016
Předmět výzkumuProjekt bude zaměřen na přípravu polymerních nanokompozitů s antibakteriálními
vlastnostmi, vhodnými pro využití v humánní medicíně zejména pro aplikace jako stenty či v dentální medicíně. V rámci projektu budou připravovány a testovány různá plniva na bázi nanomateriálů – nanouhlík, modifikované jílové minerály a nanočástice kovů a oxidů kovů, která budou dále použita pro přípravu polymerních nanokompozitů. Interakce plniv s polymerní matricí budou modelovány s využitím software Biovia Material Studio a interakce s biologickým materiálem s využitím Biovia Discovery Studio.
Časový harmonogram projektu:
01-02/2016 příprava a rozvrh experimentální části na základě vypracované rešerše odborných prací, příprava prezentací pro konference,
03-10/2016 experimentální práce v laboratoři, modelování na základě experimentálních dat;
11-12/2016 zpracování výsledků, publikace výsledků.
Členové řešitelského týmuIng. Dominik Hlaváč
Ing. Diana Lazecká
Bc. Magdaléna Krčová
Ing. Lenka Pazourková
prof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
doc. Ing. Gražyna Simha Martynková, Ph.D.
Ing. Kateřina Škrlová
Yauheni Tarasiuk
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)V průběhu projektu vznikne řada výstupu v podobě modelů z molekulárního modelování, které budou připraveny na základě experimentu. Studenti zapojení do grantu budou pracovat na experimentech s cílem použití těchto i ve svých závěrečných prací. Dvě studentky doktorského studia mají naplánovanou konferenci v Německu, kde se aktívně zůčastní s přednáškou a posterem. Podle možností se budou ucházet o publikaci výsledků v impaktovaném časopise, která je nabízena organizátory konference.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia70000,-70000,-
3. Materiálové náklady65000,-44500,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby28000,-81500,-
6. Cestovní náhrady35000,-2000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory22000,-22000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady220000,-
Uznané náklady220000,-
Celkem běžné finanční prostředky220000,-220000,-