Schválené projekty 2016

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2016

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 896 914 Kč

Z toho 2.5% - 1 397 423 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 270 231
EKF  4 459 400
FAST  2 765 016
FS  9 344 371
FEI 13 781 413
HGF  5 130 549
FMMI  7 000 000
VC 10 748 511
CELKEM 54 499 491

KódSP2016/73
Název projektuVýzkum a vývoj výrobních a materiálových systémů
ŘešitelMohyla Petr doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2016 - 31.12.2016
Předmět výzkumuProjekt podporuje výzkum a jeho realizaci v oblasti vývoje a implementace technologie výrobních a materiálových systémů plošného a objemového tváření, svařování, tepelného zpracování a povrchových úprav. Dále bude aplikovat analytické metody hodnocení tvařitelnosti, mikrostrukturních vlastností svarových spojů a submikroskopických antikorozních a funkčních povrchových systémů a návarů.
Výzkum a vývoj soustavy fyzikálních a numerických komparativních modelů bude aplikován pro návrh optimálních technologií plošného a objemového tváření jemnozrnných materiálů a k návrhu tvářecích nástrojů.
V oblasti energetiky a chemického průmyslu se bude projekt zabývat vývojem technologií svařování obtížně svařitelných ocelí. Předmětem výzkumu je dále aplikace zrn karbidu wolframu v návaru na funkční plochy součástí strojů namáhaných extrémní adhezí a abrazí.
Zaměření projektu v oblasti povrchových úprav sleduje specifika dispergace mikroskopické a submikroskopické úrovně. Následná identifikace sekundárních vlastností vázaných na vhodnou alternativu volby a přípravy suspenze výsledné organické a rovněž anorganické matrice, složek na bázi oxidů, karbidů a antikorozních pigmentů včetně implementace částic pak povede k progresivní rezistenci a úrovni antikorozní ochrany.
Analýza vývoje mikrostruktury tvářeného materiálu a změn stability nástrojových soustav bude prováděna na bázi dynamického materiálového modelu, a vyvíjených metod predikce životnosti tvářecích nástrojů. Prováděno bude vyhodnocení mikrostrukturního stavu, tvrdostí a mikrotvrdostí svarů a návarů v oblastech svarového kovu, tepelně ovlivněné oblasti a základních materiálů a posouzení jejich vlivu na degradaci a životnost.
Členové řešitelského týmuBc. Barbora Babištová
Ing. Antonín Bielecki
prof. Ing. Radek Čada, CSc.
Bc. Filip Fojtů
Bc. Tomáš Frélich
Ing. Jan Garay
Ing. Petra Hájková
Ing. Lukáš Havelka, Ph.D.
Ing. Ondřej Hilšer
Ing. Petr Hlavatý
prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.
Bc. Milan Holínek
prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc.
Ing. Vojtěch Janoš
Ing. Jan Kedroň, Ph.D.
Ing. Lenka Koldová
Ing. Jindřich Kozák, Ph.D.
doc. Ing. Lucie Krejčí, Ph.D.
Bc. Rostislav Kutal
Bc. Michal Latocha
doc. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.
doc. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.
Ing. Jan Pavlík
Ing. Daniela Fonioková
doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc.
Bc. Martin Rejzek
Ing. Josef Rentka, Ph.D.
prof. Ing. Stanislav Rusz, CSc.
Ing. Michal Salajka
doc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc.
Ing. Pavel Šmíra
Ing. Jiří Švec
Ing. Pavel Szkandera
Ing. Petr Tiller
Ing. Martina Truchlíková
Ing. Stanislav Tylšar, Ph.D.
Bc. Michal Válek
Ing. Jiří Verlík
Ing. Pavel Zmeškal
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cíle projektu:
V rámci projektu budou sestavovány komparativní modely procesů plošného a objemového tváření a přípravy jemnozrnných struktur. Výsledkem bude pro skupiny materiálových reprezentantů metodika hodnocení komplexní tvařitelnosti a ztráty stability v závislosti na procesních parametrech výrobních technologií a nástrojů.
Cílem projektu dále bude posouzení mikrostruktury základního materiálu, homogenních a svarových spojů progresivních modifikovaných žáropevných ocelí po dlouhodobé vysokoteplotní expozici v reálných podmínkách expozice. Dále bude vyvíjena metodika sledování mikrostruktury návaru v závislosti na tvrdosti a mikrotvrdosti v oblasti návaru a oblastí kolem zrn karbidu wolframu. Výsledkem výzkumu bude definování vlivu vneseného tepla na vlastnosti návaru se zrny karbidu wolframu při použití různých přídavných materiálů.
Specifikem projektu bude dále metalografické šetření povrchových soustav a koncipování modulárního systému univerzálního charakteru umožňující aplikaci kombinované chemické předúpravy povrchu, vylučování základní matrice submikroskopické a nanometrické úrovně tenkých vrstev povlakových systémů.
Výstupy:
Publikace v odborných časopisech nebo periodických sborníků (Manufacturing Technology, Strojírenská technologie, All For Power, Konstrukce apod.) – 10x J (IF, SCOPUS, WoS) a dalších odborných konferencích indexovaných v uznávaných databázích. Výstupy budou využity v plném rozsahu v disertačních pracích studentů řešitelského týmu.
Témata:
Simulace procesu tažení výtažků nepravidelných tvarů z tenkých plechů s použitím brzdicích žeber rozdílných šířek a profilů, Tvařitelnost za tepla hodnocená komplexním technologickým modelem, Hodnocení životnosti tvářecích nástrojů v komplexních podmínkách procesů tváření, Vývoj technologie zjemňování zrna procesem DRECE, Hodnocení mikrostruktury svarových spojů a návarů modifikovaných žárupevných a otěruvzdorných ocelí, Modulární systém aplikací kompozitních povrchových soustav ochranných a funkčních povlaků se submikronovými a nanometrickými částicemi.
Harmonogram:
1. 1. ÷ 31. 3. 2016
Kompletace a zobecnění výsledků projektu SGS 2015/87 v komplexu jejich cílů v předchozích etapách. Přípravy vzorků pro experimentální modely technologií.
1. 2. ÷ 30. 6. 2016
Vývoj a realizace experimentálních metodik hodnocení tvařitelnosti materiálů při tváření a kontroly životnosti tvářecích nástrojů. Dále vývoj metodik experimentů pro hodnocení mikrostruktury materiálů. Navazuje metalografické setření nestabilních jevů povrchových soustav a návarů se zrny karbidu wolframu v kontextu a návaznosti jednotlivých výrobních technologií.
1. 7. ÷ 30. 9. 2016
Vývoj a kompletace jednotlivých metodik vyplývajících z cílů projektu.
1. 10. ÷ 31. 12. 2016
Příprava výstupů jednotlivých modulů projektu do publikačních, průmyslových aplikací a segmentů doktorských disertačních prací.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia108000,-108000,-
3. Materiálové náklady72000,-48737,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek36294,-37300,-
5. Služby334000,-350915,-
6. Cestovní náhrady19200,-24542,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory63277,-63277,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady632771,-
Uznané náklady632771,-
Celkem běžné finanční prostředky632771,-632771,-