Schválené projekty 2016

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2016

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 896 914 Kč

Z toho 2.5% - 1 397 423 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 270 231
EKF  4 459 400
FAST  2 765 016
FS  9 344 371
FEI 13 781 413
HGF  5 130 549
FMMI  7 000 000
VC 10 748 511
CELKEM 54 499 491

KódSP2016/72
Název projektuVyužití biosiliky pro přípravu a kotvení katalyticky aktivních nanočástic
ŘešitelKratošová Gabriela Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2016 - 31.12.2016
Předmět výzkumuNa oddělení bionanotechnologií CNT, VŠB TUO se již několik let pro přípravu nanočástic ušlechtilých kovů (Au, Ag) využívají hnědé řasy s křemičitými strukturami (rozsivky, chryzomonády). Pomocí této biomasy byly již připraveny katalyticky aktivní materiály, modifikovány a úspěšně otestovány např. při katalytické konverzi CO nebo hydrolýze nervových jedů. Statická kultivace křemičitých řas je nicméně v laboratorních podmínkách časově náročná. Proto se další výzkum bude soustředit na využití biomasy (biosiliky), která je snadněji dostupná a zajistí přípravu obdobných nanomateriálů ve větším množství.
Pro přípravu a kotvení katalyticky aktivních nanočástic (Au, ZrO2) bude využita biosilika, která je součástí silikátových fytolitů některých rostlin (přeslička, Equisetophyta) a dále je obsažena v odpadních materiálech ze zemědělství a potravinářského průmyslu (rýžové nebo kukuřičné slupky a odpadní křemelina z filtrace piva a vína). Pilotní experimenty biosyntézy zlata byly již realizovány s odpadním diatomitem z filtrace pivního kalu dodaného společností Pivovar Radegast a.s. Cílem projektu bude nalézt uplatnění této druhotné suroviny pro syntézu a kotvení katalyticky aktivních nanočástic. Dále se projekt zaměřuje na důkladnou charakterizaci biomolekul vstupujících do procesu biosyntézy nanočástic a na komplexnější pochopení mechanismu redukce vzhledem k další optimalizaci a aplikacím bionanočástic v heterogenní katalýze.
Členové řešitelského týmuIng. Veronika Holišová
Ing. Gabriela Kratošová, Ph.D.
Bc. Silvia Teplická
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cíle projektu jsou následující:
1. Příprava nanočástic zlata, zirkonia (případně jejich kombinace) s využitím biomasy s obsahem siliky. Pro biosyntézu bude použita odpadní biomasa (odpadní křemelina z potravinářství, rýžové a kukuřičné slupky) a rostlinné druhy s obsahem křemičitých fytolitů (např. přeslička).
2. Biosyntetizované nanočástice a nanokompozity budou charakterizovány metodami: TEM, AES-ICP, RTG-difrakce, UV-VIS, FTIR, BET. Bude sledována stabilita bionanočástic (Z-potenciál, turbidimetrické stanovení stability nanočástic v koloidu), bude sledován Eh a vliv teploty a pH na tvar a velikost nanočástic.
3. Dostupnými analytickými metodami (chromatografie, MS) bude charakterizována kvalitativně a kvantitativně přítomnost biomolekul a celkový obsah proteinů a polysacharidů s cílem lépe podchytit podstatu biosyntézy nanočástic s konkrétní biomasou.
4. Vybrané materiály s obsahem katalyticky aktivních nanočástic budou testovány při degradaci organofosfátů. Kinetika rozkladného procesu bude sledována chromatograficky. V případě pozitivního účinku při degradaci pak budou materiály testovány na rozklad reálných nervových jedů ve spolupráci se SÚJCHBO v.v.i.

Výstupy projektu:
1) Vývoj a charakterizace katalyticky aktivního materiálu s obsahem nanočástic využitelného při degradaci toxických organofosfátů.
2) Optimalizace metody biosyntézy.
3) Využití odpadní křemeliny v přípravě nanokompozitních materiálů.
4) Účast na konferenci a aktivní prezentace výsledků (Hazmat II, Nanocon).
5) 1-2x článek v časopise s IF.
6) Podpora experimentální stránky disertační a bakalářské práce.
Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia24000,-24000,-
3. Materiálové náklady24000,-20446,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby26000,-26885,-
6. Cestovní náhrady16000,-18669,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory10000,-10000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady100000,-
Uznané náklady100000,-
Celkem běžné finanční prostředky100000,-100000,-