Schválené projekty 2016

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2016

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 896 914 Kč

Z toho 2.5% - 1 397 423 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 270 231
EKF  4 459 400
FAST  2 765 016
FS  9 344 371
FEI 13 781 413
HGF  5 130 549
FMMI  7 000 000
VC 10 748 511
CELKEM 54 499 491

KódSP2016/70
Název projektuExperimentální výzkum v oblasti mechaniky tekutin
ŘešitelBojko Marian doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2016 - 31.12.2016
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu bude experimentální zkoumání charakteristik tekutinových komponentů na experimentální měřící trati pro široký rozsah provozních parametrů (průtoku a tlaku). Tekutinové komponenty budou různých světlostí a tedy budou postupně připojovány na potrubí o různých světlostech. Pro měření charakteristik komponentů budou použity průtokoměry pro univerzální rozměr potrubí, které představují univerzální měřící systém pro široký rozsah rozměrů potrubí a rozsah velikostí průtoku. Na základě experimentálního měření budou sestaveny soubory charakteristik tekutinových komponentů. Další oblastí výzkumu bude experimentální zkoumání charakteristik tekutinových komponentů při proudění vzduchu v aerodynamickém tunelu a měření proudového pole s cílem vyhodnotit vnitřní nebo vnější aerodynamiku obtékaného tělesa.
Členové řešitelského týmudoc. Ing. Marian Bojko, Ph.D.
Ing. Adam Bureček, Ph.D.
Ing. Josef Dobeš
doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D.
Ing. Pavel Dresler
Bc. Lukáš Duda
Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D.
Bc. Martin Fajka
doc. Dr. Ing. Lumír Hružík
Ing. Michal Janík
prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.
Bc. Lukáš Krabica
Bc. Lukáš Lazorišák
Bc. Rostislav Martiník
Bc. Jan Mejzlík
Bc. Miroslav Pavlát, DiS.
Ing. Pavel Pejčoch
Ing. Matej Petrovič
Bc. Petr Puczok
Ing. Jiří Raszka
Ing. Jana Jablonská, Ph.D.
Bc. Vojtěch Řeháček
Ing. Roman Sikora, Ph.D.
Bc. Filip Špička
Ing. Martin Vrábel, PhD.
Ing. Ondřej Vykoukal
Ing. Lukáš Wawrzyczek
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Výstupem projektu bude 2 x PUBLIKACE v časopise nebo ve sborníku s konference, 1x FUNKČNÍ VZOREK
Projekt bude rozdělen do několika dílčích částí:
a) Měření charakteristik tekutinových komponentů
- návrh a specifikace experimentálních zařízení, měřící tratě,
- realizace experimentálního zařízení,
- měření ∆p=f(Qv) charakteristiky tekutinových komponentů,
- vyhodnocení ∆p=f(Qv) charakteristiky, sestavení souboru charakteristik.
- vytvoření návodu měření charakteristik tekutinových komponentů
b) Měření charakteristik tekutinových komponentů v aerodynamickém tunelu
- návrh a specifikace experimentálních zařízení, měřící tratě,
- realizace experimentálního zařízení,
- měření ∆p=f(Qv) charakteristiky tekutinových komponentů,
- vyhodnocení ∆p=f(Qv) charakteristiky, sestavení souboru charakteristik.
- vytvoření návodu měření charakteristik tekutinových komponentů v aerodynamickém tunel
c) Měření aerodynamiky obtékaného tělesa
- návrh a realizace experimentálního měření,
- vyhodnocení naměřených veličin proudového pole,
Harmonogram:
duben 2015 - návrh experimentálního zařízení pro zkoumání charakteristiky hydraulických a pneumatických komponentů, návrh experimentálního zařízení pro obtékání těles
květen 2015 – specifikace potřebných tekutinových prvků a realizace jejich nákupů,
září 2015 – realizace experimentálních zařízení,
říjen 2015 – měření, vyhodnocení naměřených dat a tvorba výstupů z tohoto projektu,

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia100000,-54000,-
3. Materiálové náklady10000,-97510,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek145200,-71083,-
5. Služby38968,-64323,-
6. Cestovní náhrady10000,-17252,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory44574,-44574,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic97000,-97000,-
Plánované náklady445742,-
Uznané náklady445742,-
Celkem běžné finanční prostředky445742,-445742,-