Schválené projekty 2016

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2016

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 896 914 Kč

Z toho 2.5% - 1 397 423 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 270 231
EKF  4 459 400
FAST  2 765 016
FS  9 344 371
FEI 13 781 413
HGF  5 130 549
FMMI  7 000 000
VC 10 748 511
CELKEM 54 499 491

KódSP2016/69
Název projektuVývojové zkoušky a studie vybraných komponent vozidel
ŘešitelTomčík Petr doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2016 - 31.12.2016
Předmět výzkumuV rámci řešení projektu bude se zapojením studentů realizován experimentální výzkum a vývoj. Experimentální část bude probíhat prostřednictvím realizace vývojových instrumentovaných zkoušek a laboratorních testů na funkčním vzorku podvozkové platformy a dalších vybraných komponentech. Studenti rovněž provedou designové studie vybraných dílů vozidla. Projekt si klade za cíl zapojit studenty do experimentálního výzkumu a vývoje. Dalším důležitým cílem projektu je podpořit dovednost konstrukčního modelovaní, prostřednictvím realizace designových studií, jako jednoho z tvůrčích nástrojů, který studentům umožní realizovat jejich nápady.
Členové řešitelského týmuIng. Marek Beseda
Ing. Michal Buráň
Ing. Radim Čech, Ph.D.
Bc. Ing. Petr Fojtík
Bc. Daniel Očenáš
Ing. Tomáš Pawlenka
Ing. Miroslav Suchánek
doc. Ing. Petr Tomčík, Ph.D.
Ing. Radim Trojan, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Výstupem projektu budou naměřená data popisující chování podvozkové platformy a dalších vybraných komponent v průběhu jízdních vývojových instrumentovaných zkoušek a laboratorních testů. Dalším výstupem projektu budou designové studie vybraných komponent vozidla, technicky aplikovatelné výsledky a publikace.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia100000,-100000,-
3. Materiálové náklady58200,-117433,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek50000,-0,-
5. Služby20000,-41306,-
6. Cestovní náhrady40000,-9461,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory29800,-29800,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady298000,-
Uznané náklady298000,-
Celkem běžné finanční prostředky298000,-298000,-