Schválené projekty 2016

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2016

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 896 914 Kč

Z toho 2.5% - 1 397 423 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 270 231
EKF  4 459 400
FAST  2 765 016
FS  9 344 371
FEI 13 781 413
HGF  5 130 549
FMMI  7 000 000
VC 10 748 511
CELKEM 54 499 491

KódSP2016/67
Název projektuČasově rozlišitelná spektroskopie
ŘešitelFoldyna Vladimír Ing.
Školitel projektuprof. Ing. Jaromír Pištora, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2016 - 31.12.2016
Předmět výzkumuPředmětem projektu bude návrh a konstrukce optické aparatury, která bude sloužit k měření nelineárních jevů a Pump-Probe spektroskopii.

Projekt bude využívat pulzního laseru Vitara, který byl již zakoupen do optické laboratoře na IT4I a bude dodán koncem roku 2015. První část projektu bude věnována sestavení aparatury pro měření technikou Pump-Probe, s unikátním rozšířením aparatury pro elipsometrická a magnetooptická měření. Výhledově bude aparatura modifikována, aby čtecí (probe) svazek mohl mít různé vlnové délky, po plánovaném zakoupení zesilovače pulsního svazku a OPA jednotky.

Druhá část projektu bude studovat ferroelektrické vlastnosti PZT, Tyto vlastnosti budou studovány pomocí modifikovaného elipsometru.

Poslední část projektu je studium vlivu magnetizace vzorku na down-konverzi fotonů. Cílem je identifikovat elementy tensoru susceptibilty, které jsou indukovány magnetizací vzorku. Tato část projektu je vedena ve spolupráci s Univerzitou Olomouc.

Harmonogram prací:

leden-březen 2016: Návrh experimentální aparatury, nákup a výroba potřebných součástek. Elipsometrické studium PZT.

duben-červen 2016: Sestavování první verze experimentální pump-probe aparatury. Měření down-konverze na Univerzitě Olomouc.

červenec-září 2016: Pokusná měření a ladění experimentální pump-probe aparatury

Říjen-prosinec 2016: Další upgrade apratury, rozšíření o nové prvky.
Členové řešitelského týmuIng. Vladimír Foldyna
Mgr. Jaroslav Hamrle, Ph.D.
Ing. Jakub Havlíček
prof. Ing. Jaromír Pištora, CSc.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)1. Sestavení apratury pro měření časově rozlišitelných jevů technikou Pump-probe. V případě úspěšného sestavení aparatury bude podána jako funkční vzorek.
2. Testovací měření: studium časové rozlišitelných spekter kovových vzorků
3. Účast na konferenci v Regensburgu.
4. Publikace v časopise s IF.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia39000,-39000,-
3. Materiálové náklady33000,-41783,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby10000,-11711,-
6. Cestovní náhrady35000,-24506,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory13000,-13000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady130000,-
Uznané náklady130000,-
Celkem běžné finanční prostředky130000,-130000,-