Schválené projekty 2016

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2016

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 896 914 Kč

Z toho 2.5% - 1 397 423 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 270 231
EKF  4 459 400
FAST  2 765 016
FS  9 344 371
FEI 13 781 413
HGF  5 130 549
FMMI  7 000 000
VC 10 748 511
CELKEM 54 499 491

KódSP2016/65
Název projektuModifikace a využití přírodních vrstevnatých materiálů
ŘešitelMikeska Marcel Ing., Ph.D.
Školitel projektuprof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2016 - 31.12.2016
Předmět výzkumuV rámci projektu bude řešena modifikace a využití jílových minerálů, zejména vermikulitu, a rovněž hydroxyapatitů v technologiích čištění odpadních vod a příprava polymerních nanokompozitů s antibakteriálními účinky. Předmětem výzkumu je studium kolonové sorpce organických látek na modifikovaný vermikulit (samostatně nebo ve směsi s jinými materiály). Dále bude řešena problematika regenerace již použitého sorbentu pro další aplikace, zejména regenerace rozpouštědlem a opětovné použití regenerovaného sorbentu a termické zpracování použitého sorbentu.

Pro charakterizaci materiálů budou použity metody FTIR, XRD, analýza fázového uhlíku a chromatografie.
Členové řešitelského týmuIng. Jan Čechák
Jindřich Franek
Ing. Marcel Mikeska, Ph.D.
Ing. Marcel Mikeska, Ph.D.
Ing. Lenka Pazourková
prof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
doc. Ing. Gražyna Simha Martynková, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je:

1. stanovit kinetické parametry dynamické sorpce organických látek (ropné látky, oleje, aj.) s využitím vermikulitu samostatně či ve směsích a určení průrazových křivek

2. optimalizace složení potenciální směsi v kolonové aparatuře pro zvýšení účinnosti odstranění určité skupiny látek

3. najít vhodný způsob regenerace sorbentu (pokud existuje) pro další aplikace

4. připravit polymerní nanokompozit s antibakteriálními účinky

5. studium stability hydroxyapatitu na jílové podložce

Výstupy:

- 2 články vydané v časopisu s IF faktorem

- účast na workshopu či konferenci zaměřené na problematiku jílových minerálů
(např. 8th Mid-European Clay Conference v Košicích)

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia40000,-40000,-
3. Materiálové náklady46000,-50862,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby20000,-30213,-
6. Cestovní náhrady20000,-4925,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory14000,-14000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady140000,-
Uznané náklady140000,-
Celkem běžné finanční prostředky140000,-140000,-