Schválené projekty 2016

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2016

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 896 914 Kč

Z toho 2.5% - 1 397 423 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 270 231
EKF  4 459 400
FAST  2 765 016
FS  9 344 371
FEI 13 781 413
HGF  5 130 549
FMMI  7 000 000
VC 10 748 511
CELKEM 54 499 491

KódSP2016/64
Název projektuNanouhlíkaté materiály - syntéza, aplikace a využití
ŘešitelPlachá Daniela prof. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2016 - 31.12.2016
Předmět výzkumuProjekt je zaměřen na syntézu nanouhlíkatých materiálů s využitím CVD, funkcionalizaci nanouhlíkatých materiálů a jejich aplikace v přípravě lithiových baterií. Projekt navazuje na předchozí projekt SP2015/15 Interakce organických látek s nanostrukturovanými materiály. V rámci projektubude zařízeno pracoviště pro syntézu grafenu, budou prováděny funkcionalizace kovalentního charakteru a bude připravena metoda pro stanovení fázového uhlíku. Nanouhlíky budou rovněž aplikovány do různých matric polymerního a anorganického charakteru. Bude rozvíjená spolupráce s polskými partnery (CMPW PAN).
Členové řešitelského týmuIng. Ondřej Dutko
Bc. Dominik Honěk
Bc. Eva Martinčeková
prof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
doc. Ing. Gražyna Simha Martynková, Ph.D.
Bc. Marek Veselý
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cíle výzkumu:
1. zařízení pracoviště pro syntézu grafenu
2. rozvoj metod funkcionalizace povrchu nanouhlíkatých materiálů kovalentního charakteru
3. vývoj metody pro stanovení fázového uhlíku
4. příprava polymerního nanokompozitu

Výstupy:
1. 2 publikace s IF faktorem
2. 2 publikace v recenzovaném časopise
3. účast na konferenci se zaměřením na naouhlíkaté materiály v rámci Evropy

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia30000,-30000,-
3. Materiálové náklady50000,-66056,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby30000,-33632,-
6. Cestovní náhrady25000,-5312,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory15000,-15000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady150000,-
Uznané náklady150000,-
Celkem běžné finanční prostředky150000,-150000,-