Schválené projekty 2016

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2016

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 896 914 Kč

Z toho 2.5% - 1 397 423 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 270 231
EKF  4 459 400
FAST  2 765 016
FS  9 344 371
FEI 13 781 413
HGF  5 130 549
FMMI  7 000 000
VC 10 748 511
CELKEM 54 499 491

KódSP2016/62
Název projektuTermické zpracování odpadů a ochrana životního prostředí II
ŘešitelObalová Lucie prof. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2016 - 31.12.2016
Předmět výzkumuProjekt navazuje na téma řešené v minulém roce a je zaměřen na výzkum termických metod odstraňování a energetického využití odpadů, na výzkum a vývoj procesů odstranění a využití vedlejších produktů termických metod a na studium vlivu uvedených metod na životní prostředí. Při termických metodách dochází k působení na odpadní látku (resp. palivo) teplotou přesahující meze její chemické stability, popřípadě ke spolupůsobení teploty a kyslíku v prostředí s regulovaným obsahem kyslíku; pod tento pojem lze zahrnout procesy spalování, zplyňování, pyrolýzu, plazmové procesy apod. Uvedené termické metody nejsou konečným způsobem odstranění odpadů, vznikají při nich vedlejší produkty, jimiž je popel (struska), znečištěné plynné a kapalné látky. V rámci projektu budou řešeny zejména postupy pro využití vznikajících strusek, postupy pro čištění znečištěných procesních plynů (katalyticky, fotokatalyticky, adsorpcí na pevný sorbent apod.) a vod (adsorpcí). Termické metody odstranění odpadů a dalších průmyslových procesů rovněž negativně ovlivňují ovzduší z hlediska jeho znečištění, za tímto účelem bude v rámci projektu vyvíjen měřicí bezpilotní letecký systém pro monitoring základních znečišťujících látek v přízemní vrstvě atmosféry.
Členové řešitelského týmuIng. Nela Ambrožová, Ph.D.
Ing. Jiří Burda
Mgr. Erik Cegmed
Ing. Miroslava Edelmannová, Ph.D.
Bc. Zuzana Fedičová
Bc. Klára Felgenträgerová
Ing. Jana Fojtášková
Ing. Daniel Hladký
Ing. Barbora Janíková
doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.
Ing. Anna Klegová, Ph.D.
prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.
Ing. Jaroslav Lang, Ph.D.
Bc. Adriana Loseová
Ing. Svatopluk Michalik
prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
Ing. Irena Pavlíková
Ing. Martin Pova
prof. Ing. Petr Praus, Ph.D.
Ing. Tomáš Prostějovský
Ing. Adrian Pryszcz
Ing. Eva Samcová
Ing. Marcel Šihor, Ph.D.
Bc. David Šimek
Martina Šindelářová
Bc. Ondřej Smolen
Bc. Marek Solný
Ing. Vladislav Svozilík
Ing. Ladislav Svoboda
Ing. Veronika Blahůšková, Ph.D.
Ing. Romana Švrčinová, Ph.D.
Ing. Tereza Bílková, Ph.D.
doc. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
Bc. Adam Zelenka
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cíle projektu vycházejí z problematiky odstraňování a energetického využití odpadů, případně dalších průmyslových technologií, mající negativní vliv na složky životního prostředí. Na naplnění cílů projektu se budou podílet výzkumné týmy zabývající se dotčenými oblastmi výzkumu, s možností využití špičkové výzkumné infrastruktury vybudované zejména v rámci projektu Institut environmentálních technologií (IET). Základními cíli projektu jsou:
1. zdokonalení a zvýšení účinnosti technologií energetického využití odpadů termickými metodami (spalování, zplyňování, pyrolýza, plazmové technologie);
2. zdokonalení, zvýšení účinnosti respektive vývoj nových technologií čištění plynných produktů z termických procesů, zdokonalení případně vývoj nových technologií čištění odpadních vod, možnosti využití odpadních strusek;
3. analýza a monitoring nežádoucích dopadů průmyslového znečištění na ovzduší.
Ad 1)
Z dosud získaných výsledků pyrolýzy dehtových úsad můžeme odvodit, že kromě jejich využití jako paliva, bude vhodné na reálném vzorku ověřit, zda vhodným technologickým postupem bude možno dosud obtížně zpracovátelnou hmotu transformovat na látku s vyšší užitnou hodnotou, např. k výrobě uhlíkových elektrod. V rámci projektu budou provedeny laboratorní experimenty, příprava a charakterizace uhlíkových elektrod.
Rovněž bude věnována pozornost energetickému hodnocení procesu spalování odpadů. Cílem bude popis závislostí mezi procesními parametry (množství spalovacího vzduchu, průtoky podpůrného a dodatečného paliva, vlhkost odpadu a další) a spalnou teplotou.
Ad 2)
a) Fotokatalytické čištění odpadních plynů
Bude řešena problematika heterogenních fotokatalytických reakcí a pokročilých oxidačních procesů (AOP) s potenciální aplikací při čištění odpadních vod a ovzduší. Pozornost bude věnována zejména fotokatalytickému rozkladu N2O, NO, amoniaku a kyanidů a fotokatalytické redukci CO2. Součástí výzkumu bude rovněž příprava nanočástic polovodičů na bázi TiO2, TiO2-ZrO2 a C3N4 s následným využitím pro fotokatalytické reakce.
b) Katalytické čištění odpadních plynů
Studium tvarovaných nosičových katalyzátorů (monolitů, pěn) pro rozklad N2O při teplotách 450-300 °C s cílem komerční aplikace vyvinutých katalyzátorů pro snižování emisí N2O z výroby HNO3. Jako aktivní složka budou použity směsné oxidy kobaltu modifikované alkalickými promotory. Rovněž budou pro katalytický rozklad N2O i NO připraveny a testovány prášková forma těchto katalyzátorů.
c) Adsorpce emisí těkavých organických látek (VOC)
Bude řešena problematika rovnováhy a kinetiky adsorpčních procesů, zkoumány různé adsorbenty a bude sledována jejich adsorpční kapacita zejména pro VOC s cílem nalezení korelace adsorpčních a fyzikálně-chemických vlastností adsorbentů.
d) Snížení znečištění odpadních vod trichlorethylenem pocházejícího z výroby kaprolaktamu
Náplní práce bude hledání alternativního rozpouštědla pro extrakci kaprolaktamu za dosud využívaný karcinogenní a životnímu prostředí škodlivý trichlorethylen. Budou testovány různé směsi alkoholu+alkanu.
e) Využití odpadních strusek jako pojiva
Výzkum bude zaměřen na ověření pojivových schopností strusek za účelem jejich využití jako pojivo pro zkusovění jemnozrnných odpadních materiálů. Cílem bude ověřit pojivové schopností strusek na základě hydratace strusek vodou a alkalickou aktivací strusek vodním sklem.
Ad 3)
Bude vyvíjeno měřicí zařízení pro měření prostorového rozložení prvků charakterizujících přízemní vrstvu atmosféry z hlediska znečištění aerosolem a oxidem uhelnatým a dalších veličin. Dále bude prováděno měření koncentrací aerosolu pomocí bezpilotní vzducholodě, letounu a motorového padákového kluzáku, odběry vzorků aerosolu a jejich následná analýza, vizualizace a interpretace výsledků měření.

Výsledky projektu budou prezentovány formou impaktovaných a recenzovaných publikací, na vědeckých konferencích, budou rovněž součástí bakalářských, diplomových a disertačních prací.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia213000,-213000,-
3. Materiálové náklady230000,-230000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek80000,-80000,-
5. Služby121500,-121500,-
6. Cestovní náhrady240000,-240000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory95500,-95500,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady980000,-
Uznané náklady980000,-
Celkem běžné finanční prostředky980000,-980000,-