Schválené projekty 2016

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2016

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 896 914 Kč

Z toho 2.5% - 1 397 423 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 270 231
EKF  4 459 400
FAST  2 765 016
FS  9 344 371
FEI 13 781 413
HGF  5 130 549
FMMI  7 000 000
VC 10 748 511
CELKEM 54 499 491

KódSP2016/176
Název projektuVyužití HPC k rozsáhlým výpočtům v mechanice.
ŘešitelHoryl Petr prof. Ing., CSc., dr.h.c.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2016 - 31.12.2016
Předmět výzkumu1) Anotace
Cílem projektu je intenzivnější využití superpočítače SALOMON resp. ANSELM studenty magisterského a doktorského programu pro řešení rozsáhlých úloh v mechanice. U dvou studentů 4. roč. magisterského studia půjde o pevnostní optimalizaci pojízdného rozkládacího křesla imobilních pacientů a o modelování interakce sedícího a ležícího pacienta s konstrukcí. Třetí student magisterského studia začne s modelováním crash-testů leteckých sedadel, zpočátku vytvoření modelu upínacího textilního pásu a ověření jeho únosnosti experimentem. Jde zde o přípravnou fázi smluvního výzkumu s firmou BORCAD cz. U prvého studenta doktorského studia jde o výzkum při řešení simulací crash-testů vyvíjeného dvousedadla zcela nového typu pro dálkové tratě a ověření splnění biomechanických kritérií podle normy GM/RT2100 ver.5. Dále bude pokračovat výzkum únosnosti ocelové obloukové výztuže důlních děl ve spolupráci s Ústavem geoniky a Institutem GIG v Katovicích. Druhý doktorand pracuje v oblasti biomechaniky a zde jde o reverzní stanovení mechanických parametrů měkkých tkání člověka a vytvoření 3D výpočtového modelu měkkých tkání a aplikace naměřených dat do tohoto modelu. Třetí doktorand se bude zabývat srovnáním spektrálních metod únavy s únavou vypočítanou v časové oblasti (tj. dynamické výpočty a rainflow pomocí Ansysu). Výsledkem by měl být návrh kritéria pro únavu ve spektrální oblasti pro využití v automobilovém průmyslu (využití metody Monte Carlo). Cílem prací doktoranda v kombinované formě bude precizovat počítačové simulace jeho původního patentu nového chlazení brzd vozů formule 1, s cílem dokončit svou doktorskou práci a dále rozšířit ochranu duševního vlastnictví jeho českých i zahraničních patentů i jiných forem ochrany duševního vlastnictví.
2) Složení týmu a jeho kvalita:
Odborný garant: Petr Horyl
Složení týmu: Ing. Pavel Maršálek (prez dokt), Ing. Jan Grepl (prez dokt), Ing. Rostislav Čech (prez dokt), Bc. Marek Klements (prez mgr), Bc. Michal Bieleš (prez mgr), Bc. Pavel Kovář (prez mgr), Ing. Marek Gebauer (komb dokt)
Nejhodnotnější výstupy související s projektem:
Horyl, P.; Šňupárek, R.; Maršálek, P.; Pacześniowski, K.: LOAD-BEARING CAPACITY AND DEFORMATION OF STEEL ARCH SUPPORTS OF ROADWAYS. Archives of Minig Sciences (Sub) (IF = 0,620)
Horyl, P.; Maršálek, P.; Crash – test, počítačové modelování a laboratorní experiment. ANSYS Users Meeting, 2016, Hustopeče u Brna
Grepl, J. Kozubková, M. Penhaker, M. Analysis of Blood Flow in the Liver Lobule Using Computer Simulation In 4th International Conference on Software and Computer Applications, 22nd - 23rd June, 2015 HongKong
Horyl, Maršálek, Šprla, Boruta. Sedadlo REGIO VPQ pro regionální železniční dopravu.Funkční vzorek, říjen 2015
Horyl, Maršálek. Rám polohovatelného pojízdného ambulantního křesla pro pacienty. Funkční vzorek, 2015.
3) Impakt navrhovaného projektu:
Všechna témata zpracovávaná v projektu řeší aktuální a velmi náročné, silně nelineární problémy inženýrské praxe. jde o zvýšení užitné hodnoty buď nových anebo inovovaných výrobků. Nové řešení je založeno na jemnějších diskretizacích řešených struktur a tím zajištění spolehlivějších výsledků. HPC umožńuje realizovat řadu opakovaných rozsáhlých výpočtů, potřebných pro citlivostní analýzy.
4) Postup řešení:
Školení nových účastníků pro výpočty na ANSELMU a SALOMONU do 31.1.2016
odevzdání diplomové práce Bc. Klemence do 18.6.2015
napsání příspěvků na tradiční setkání uživatelů ANSYSU do 20.5.2016
napsání časopiseckých článků doktorandy do 30.9.2016
kontrola anglických textů externí firmou do 312.10.2016
odeslání příspěvků redakcím do 15.11.2016
účast doktorandů na workshopech a školeních do 10.12.2016
Členové řešitelského týmuBc. Michal Bieleš
Ing. Rostislav Čech
Ing. Marek Gebauer, Ph.D.
Ing. Jan Grepl, Ph.D.
prof. Ing. Petr Horyl, CSc., dr.h.c.
Ing. Marek Klemenc
Ing. Pavel Kovář
Ing. Pavel Maršálek, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Projekt má za cíl získání originálních výsledků při využití rozsáhlých nelineárních počítačových simulací z oblasti mechaniky pomocí HPC. U studentů magisterského studia půjde o zapojení do praktického využívání superpočítačů a zvýšení úrovně jejich diplomových prací. Počítačové simulace se týkají u všech tří studentů zvýšení užitné hodnoty výrobků strojírenských firem. Každý student připraví odborný článek a představí jej na konferenci uživatelů SW ANSYS. U studentů doktorského studijního programu předpokládáme vyšší vědecko-výzkumnou úroveň a publikace výsledků v časopisech s IF. Všichni studenti budou podporováni v účastech na workshopech a seminářích, které budou mít vazbu na jimi řešená témata a to v ČR i zahraničí.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia156000,-156000,-
3. Materiálové náklady0,-0,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek30000,-15905,-
5. Služby40000,-55801,-
6. Cestovní náhrady96200,-94494,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory35800,-35800,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady358000,-
Uznané náklady358000,-
Celkem běžné finanční prostředky358000,-358000,-