Schválené projekty 2016

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2016

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 896 914 Kč

Z toho 2.5% - 1 397 423 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 270 231
EKF  4 459 400
FAST  2 765 016
FS  9 344 371
FEI 13 781 413
HGF  5 130 549
FMMI  7 000 000
VC 10 748 511
CELKEM 54 499 491

KódSP2016/175
Název projektuNekonvenční algoritmy v crowd/gamesourcingu a počítačové bezpečnosti
ŘešitelZelinka Ivan prof. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2016 - 31.12.2016
Předmět výzkumuPředkládaný projekt zastřešuje oblastí nekonvenčních algoritmů celkem dvě oblasti výzkumu: vybraná témata z počítačové bezpečnosti, a crowd/gamesourcingu. Projekt je navrhován pro skupinu NAVY (http://navy.cs.vsb.cz/Welcome.html) a struktura projektu reflektuje strukturu skupiny a její odboné zaměření. V projektu bydou zapojeni 1 profesor, 2 docenti a jejich doktorandi. Obě části tvoří vzájemně komplementární doplňky a vytváří tak sjednocení na první pohled různých oblastí, v nichž má skupina již výsledky jak v oblasti časopiseckých, tak i monografických publikací a podařilo se získat i další granty, což dokazuje oprávněnost navrhovaného tématu. V oblasti nekonvenčních algoritmů bude výzkum zaměřen na studium, naprogramování a následnou inovativní modifikaci těchto algoritmů ve spojení se studiem jejich dynamiky a výkonnosti. Výzkum se bude týkat hlavně algoritmů hejnové inteligence a samotného tohoto fenoménu. Na základě námi již publikovaných výsledků budeme pokračovat ve výzkumu analýzy dynamiky hejnových algoritmů a jejich transformaci do komplexních sítí a CML systémů, které lze řídit. V našich předchozích publikacích jsme již dokázali možnost konverze dynamiky swarm algoritmu do struktury komplexní sítě a systému CML (Coupled Map Lattices). V této části se chceme zabývat možnostmi analýzy dynamiky a jejim řízením. V oblasti analýzy dynamiky se bude pokračovat ve studiu zejména tří režimů a to chaotického, stochastického a deterministického a jejich vliv na výkon algoritmu. V části řízení se budeme zabývat řízením algoritmu přes jeho CML interpretaci. V oblasti počítačové bezpečnosti se budou již zmíněné nekonvenční algoritmy používat jako nástroj (ne jako objekt výzkumu) a to v analýze rozsáhlých kolekcí dat z honeypotů a v oblasti steganoanalýzy nejen statických obrázků, ale i videostreamů. V této oblasti máme již první zajímavé výsledky, kde dochází právě ke kombinaci zmíněných metod. V oblasti honeypotů se ocekává analýza dat za účelem automatické a adaptivní klasifikace a identifikace typu útoků a profilu útočníka. V obou částech (steganoanalýza i honeypot data) budou použitu jak klasické, tak i nekonvenční přístupy. V oblasti steganoanalýzy budou použity algoritmy jako neuronové sítě (NS) v kombinaci se swarm algoritmy na statické sekvence (jen odladění a ověření -výsledky s klasickými NS již máme) , ale hlavně i na videostreaming. Rovněž plánujeme experimentální vyzkoušení adaptivních webových stránek ke zjištění osobnostních rysů uživatele stránek, což ve spojení s analýzami z dat z honeypotů může v mnoha případech přínést zajímavé bezpečnostní výsledky.
V oblasti gamesourcingu (máme již první úspěšné publikace a aplikace na Google Play) plánujeme formulace matematicko-technických problémů do oblasti počítačových her a jejich řešení pomocí hraní hry. Rovněž plánujeme zapojení technik AI do těchto her.
Personální obsazení Na projektu (a projektem podporováni) se budou podilet jak docenti a profesoři uvedení v části Řešitelé a jejich doktorandi. Na projektu se budou rovněž podílet (bez finančních nároků) i zahraniční kolegové, partneři a spolupracující pracoviště. Tato spolupráce se dá klasifikovat jako: Nepřímá (rady, konzultace, návstěvy, publikace …): Jde o zahraniční experty a pracoviště, např. - Andy Adamatzky - Unconventional Computing Centre, UWE, Bristol, BS16 1QY UK - René Lozi - Laboratoire J.A. Dieudonné UMR CNRS 7351, Université de Nice Sophia-Antipolis, Francie - Guanrong Chen - Centrum pro řízení komplexních system, City University Hong Kong - Gennady A. Leonov a Nikolay V. Kuznetsov - Saint-Petersburg State University a Russian Academy of Science - Rui Miguel Soares Silva - IP Beja Portugalsko. Přímá (jsou kooperujícími partnery NAVY): kolegové z TDT univerzity, Ho Chi Minh city, Vietnam, kde jsme založili výzkumnou skupinu MERLIN (http://merlin.tdt.edu.vn/) a máme tam své vietnamské doktorandy. Výzkumná témata MERLINU jsou synchronizována s NAVY.
Členové řešitelského týmuIng. Michal Bukáček
Ing. Jakub Hendrych
Ing. Adam Kašpar
Ing. Lumír Kojecký
Ing. Lukáš Kroczek
Ing. Radim Kunčický
prof. Ing. Lačezar Ličev, CSc., prof.h.c.
Ing. Adam Ondrejka
Ing. Jan Plucar, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D.
Ing. Lenka Skanderová, Ph.D.
Ing. Lukáš Tomaszek
Ing. Tomáš Vantuch, Ph.D.
Ing. Jan Vykopal
Ing. Filip Zatloukal
prof. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Výstupem projektu bude:

Za oblast nekonvenčních algoritmů:
- inovace vybraných swarm algoritmů
- metodologie a její aplikace na vizualizaci, řízení a analýzu dynamiky algoritmu
- postup ke zvýšení výkonu vybraných swarm algoritmů
- využití v crowdsourcingu a gamesourcingu

Za oblast počítačové bezpečnosti:
- nové postupy v oblasti steganalýzy s použitím nekonvenčních metod
- algoritmy a postupy k analýze dat z honeypotů
- "webpoty" ... adaptivní webové stránky identifikující vhodnou interakcí s uživatelem jeho osobnostní rysy

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia250000,-250000,-
3. Materiálové náklady20000,-24191,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek10000,-6811,-
5. Služby32400,-32759,-
6. Cestovní náhrady80000,-78639,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory43600,-43600,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady436000,-
Uznané náklady436000,-
Celkem běžné finanční prostředky436000,-436000,-