Schválené projekty 2016

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2016

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 896 914 Kč

Z toho 2.5% - 1 397 423 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 270 231
EKF  4 459 400
FAST  2 765 016
FS  9 344 371
FEI 13 781 413
HGF  5 130 549
FMMI  7 000 000
VC 10 748 511
CELKEM 54 499 491

KódSP2016/174
Název projektuStudium procesu obrábění progresivních materiálů
ŘešitelPetrů Jana prof. Ing.et Ing.Mgr., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2016 - 31.12.2016
Předmět výzkumuProjekt se bude zabývat analýzou procesu obrábění zejména s ohledem na opotřebení nástrojů po obrábění, stanovení vhodných strategií obrábění, návrh vhodných řezných podmínek pro obrábění progresivních materiálů, studium řezné hrany nástroje a dalšími významnými vlivy na výsledné parametry integrity vzniklého povrchu.

Právě například analýzou opotřebení řezných nástrojů lze předpovídat jejich trvanlivost a životnost. Intenzita opotřebení břitu je obvykle závislá na teplotě řezání, která vytváří z hlediska opotřebení omezující faktor pro další zvyšování rychlosti řezání. Opotřebení nástroje nad stanovenou kritickou mez může mít za následek výrobu nepřesných součástí s nekvalitním povrchem.

Cílem projektu je provést analýzu obrábění progresivních materiálů využívaných převážně v leteckém a automobilovém průmyslu. Výsledky výzkumu budou aplikovatelné do praxe a přínosné z hlediska ekonomických i ekologických efektů.

V rámci projektu je navržena investice na nákup optického měřicího zařízení pro 3D měření geometrie a topografie povrchu řezných nástrojů. V současnosti na univerzitě není k dispozici obdobné zařízení pro měření mikrogeometrie rotačních a nerotačních řezných nástrojů s popsanými možnostmi vyhodnocování. Požadované optické zařízení zabezpečuje prostorové snímání detailů komplexní geometrie břitu řezných nástrojů a textury povrchu, skládání obrazu a jeho vizualizace jak u standardních vzorků, tak i u vysocereflektivních a transparentních vzorků. Zařízením je možno monitorovat poloměr zaoblení břitu v rozsahu od 2 μm do 50 μm, profilovou a plošnou drsnosti, symetrii řezného klínu, 2D měření a měření objemových zrn.
Optické měřicí zařízení slouží pro měření a hodnocení stavu povrchu především v oblasti strojírenství. V leteckém a automobilovém průmyslu se výroba stále více orientuje na integritu povrchu zahrnující geometrickou a tvarovou přesnost, texturu obrobených povrchů součástí. Pro splnění kvalitativních požadavků na strojní součásti je nutné kontrolovat samotný stav obráběcího nástroje, mikrogeometrii břitu, poloměr zaoblení, profilovou a plošnou drsnost, 3D měření řezného klínu, měření objemových zrn atd. Studenti prezenčního i kombinovaného studia tak budou moct získat reálnou představu o kontrole a hodnocení kvality výrobního procesu a strojních součástí.
Členové řešitelského týmuBc. Tomáš Adamec
Bc. Petr Bobovský
Mgr. Petr Brychta
prof. Dr. Ing. Josef Brychta
prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
Bc. Ladislav Chrobák
Bc. Kamil Dihel
Ing. Pavel Dostál
Ing. Lukáš Drábek
Ing. Jaroslav Dubský
Ing. František Dufek
Ing. Ondřej Dupala, Ph.D.
Ing. Martin Gazda
Bc. Ondřej Haas
Ing. Jiří Hajnyš, Ph.D.
Ing. Pavel Hemžský
Bc. Adam Hrabovský
Ing. David Hřibňák
Bc. Petr Janál
Ing. Miroslav Janoš, Ph.D.
Ing. Dalibor Jurok
Ing. Jiří Kalabis
Ing. Michal Koniuch
Ing. Lukáš Kousal, Ph.D.
Ing. Andrea Kováčiková, Ph.D.
Ing. Pavel Krajkovič
Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D.
Bc. Viktor Křevký
Bc. Lukáš Kučera
Ing. Jaroslav Kunstfeld, Ph.D.
Ing. Ladislav Kyncl, Ph.D.
Ing. Šárka Malotová, Ph.D.
Ing. Jan Mocek
Bc. Michal Mokruša
Ing. Jiří Morys
prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica
Ing. Václav Musil
Ing. Pavel Nováček, Ph.D.
prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D.
Ing. Lenka Čepová, Ph.D.
Bc. Jakub Ormaniec
Ing. Lenka Smetánková
Ing. Marek Pagáč, Ph.D.
Ing. Marek Pavlica, Ph.D.
Bc. Ondřej Pechál
Bc. Martin Přaslica
Ing. Josef Procházka, Ph.D.
doc. Ing. Marek Sadílek, Ph.D.
Ing. Jan Schiffner, DiS.
Bc. Pavel Sedláček
Bc. Martin Seko
Bc. Jiří Skrál
Ing. Dagmar Mikulová
Ing. František Špalek
Bc. Martin Spurný
Bc. Radek Stejskal
Bc. Petr Stibor
Ing. Petr Sysel
Bc. Jiří Tengler
Bc. Jaroslav Tichý
Ing. Šárka Tichá, Ph.D.
Bc. Patrik Toman
Ing. Antonín Trefil, Ph.D.
Bc. Zbyněk Týn
Bc. Pavel Vacek
Bc. Jakub Veselovský
Ing. Ondřej Vortel
Bc. Lukáš Vrána
Bc. Lukáš Vrabček
Bc. Radek Vydra
Bc. Kristína Bílková
Bc. Jaroslav Zemek
Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem tohoto projektu je analýza aspektů obrábění progresivních materiálů zejména s ohledem na opotřebení, trvanlivost a živostnost nástrojů, návrh vhodných řezných parametrů, řešení ekonomických i ekologických úspor při obrábění.

Jako výstupy projektu v souladu s metodikou RVVI se předpokládá:
- min. 1 článek v časopise s IF;
- min 2 články na konferenci, která má indexovaný sborník na WoS nebo SCOPUS
nebo 2 články v časopise z databáze SCOPUS nebo WoS;
- 3 obhájené disertační práce;
- 10 diplomových prací;
- 3 obhájené teze disertační práce;

Harmonogram řešení projektu:
jaro 2016 – návrh a plán experimentální činnosti.
léto 2016 – realizace experimentů.
podzim 2016 – měření a vyhodnocení dat, ověření.
zima 2016 – diskuze výsledků, prezentace výsledků, zhodnocení projektu.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia50000,-50000,-
3. Materiálové náklady100000,-119445,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek30000,-39010,-
5. Služby95000,-58387,-
6. Cestovní náhrady50000,-58158,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory75000,-75000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic350000,-350000,-
Plánované náklady750000,-
Uznané náklady750000,-
Celkem běžné finanční prostředky750000,-750000,-