Schválené projekty 2016

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2016

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 896 914 Kč

Z toho 2.5% - 1 397 423 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 270 231
EKF  4 459 400
FAST  2 765 016
FS  9 344 371
FEI 13 781 413
HGF  5 130 549
FMMI  7 000 000
VC 10 748 511
CELKEM 54 499 491

KódSP2016/173
Název projektuVýzkum chování uhlíku během termických procesů
ŘešitelKucbel Marek Ing., Ph.D.
Školitel projektuprof. Ing. Helena Raclavská, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2016 - 31.12.2016
Předmět výzkumuVýzkum bude zaměřen na identifikaci forem výskytu uhlíku během termických procesů (spalování nebo pyrolýza) pro uhlí s různým stupněm prouhelnění a biomasu různého původu. Poměr koncentrace elementárního uhlíku a organického uhlíku bude využit pro posouzení účinnosti termických procesů pro jednotlivé energetické zdroje. Formy výskytu uhlíku budou sledovány i v imisích pro posouzení vlivu spalovacích procesů z lokálních topenišť na celkovou imisní zátěž a tvorbu sekundárních organických aerosolů.
Členové řešitelského týmuIng. Jaroslav Frantík, Ph.D.
Ing. Karla Kryštofová
Ing. Marek Kucbel, Ph.D.
Ing. Renáta Janouchová
prof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
Ing. Michal Šafář
Ing. Kristína Štrbová, Ph.D.
Ing. Barbora Švédová, Ph.D.
MUDr. Ing. Drahoslava Zmijková, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je vytvoření metodiky pro posouzení účinnosti termických procesů na základě hodnocení koncentrace organického uhlíku a elementárního uhlíku v emisích. Vypracování metodiky analýzy pro analyzátor EC/OC SunSet Laboratories z hlediska optimálního rozložení a koncentrace částic zachycené na křemenném filtru. Přístroj je využíván hlavně pro analýzu imisí.
Identifikace podílu EC/OC pro pyrolyzní procesy s ohledem na vstupní matrici a teplotu pyrolýzy.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia100000,-100000,-
3. Materiálové náklady92000,-11119,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby74000,-127607,-
6. Cestovní náhrady100000,-127274,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory36000,-36000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady402000,-
Uznané náklady402000,-
Celkem běžné finanční prostředky402000,-402000,-