Schválené projekty 2016

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2016

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 896 914 Kč

Z toho 2.5% - 1 397 423 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 270 231
EKF  4 459 400
FAST  2 765 016
FS  9 344 371
FEI 13 781 413
HGF  5 130 549
FMMI  7 000 000
VC 10 748 511
CELKEM 54 499 491

KódSP2016/172
Název projektuVliv technologických parametrů na obrobený povrch
ŘešitelČep Robert prof. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2016 - 31.12.2016
Předmět výzkumuTento projekt se bude zabývat vlivem řezných a technologických parametrů (např. řezná rychlost, posuv, chlazení, tlak, apod.) na geometrickou přesnost a vybrané parametry obrobeného povrchu. Bude zahrnovat experimenty z oblasti konvenčních i nekonvenčních technologií obrábění.
Cílem je dosažení co nejméně zatíženého výsledného povrchu po obrobení díky optimalizaci těchto parametrů. Budou sledována povrchová a podpovrchová napětí po obrábění pomocí RTG metody na přístroji X-RAY. Podstatou této metody je měření mřížkové konstanty krystalů d využitím difrakce záření. Metoda není destruktivní a zaznamenává deformaci, která je úměrná zbytkovému napětí. Nevýhodou metody je nutnost použití nákladného měřícího zařízení, které musí obsluhovat vysoce kvalifikovaní pracovníci. Měření budou probíhat ve spolupráci s kolegy ze Žilinské univerzity.
Dále budou probíhat měření a výzkum hrubovacích i dokončovacích úseků obrábění včetně rozboru nájezdu a výjezdu nástroje z řezu. Navrhované výzkumy budou za pomocí experimentálních prací (vyhodnocování naměřených sil řezání a sledování průběhu opotřebení řezné části nástroje), zhodnocovat nasazení navrhovaných řešení do praxe. Ze silových aspektů získáme přehled o možnosti deformací materiálu a díky kmitání také o tuhosti celé soustavy s ohledem na přesnost výsledné součásti. Kromě součásti mají vibrace také vliv na trvanlivost břitu a s tím souvisejícím ekonomickým aspektem obrábění.
V neposlední řadě bude projekt řešit měření parametrů rozměrové a tvarové přesnosti (kruhovitost, apod.) obrobených součástí a drsnost povrchu na přístrojích, které jsou vybavením mateřského pracoviště a dále sledování přesnosti obráběcího stroje při změně řezných parametrů.
Členové řešitelského týmuBc. Tomáš Adamec
Bc. Petr Bobovský
Mgr. Petr Brychta
prof. Dr. Ing. Josef Brychta
prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
Bc. Ladislav Chrobák
Bc. Kamil Dihel
Ing. Pavel Dostál
Ing. Lukáš Drábek
Ing. Jaroslav Dubský
Ing. František Dufek
Ing. Ondřej Dupala, Ph.D.
Ing. Martin Gazda
Bc. Ondřej Haas
Ing. Jiří Hajnyš, Ph.D.
Ing. Pavel Hemžský
Bc. Adam Hrabovský
Ing. David Hřibňák
Bc. Petr Janál
Ing. Miroslav Janoš, Ph.D.
Ing. Dalibor Jurok
Ing. Jiří Kalabis
Ing. Michal Koniuch
Ing. Lukáš Kousal, Ph.D.
Ing. Andrea Kováčiková, Ph.D.
Ing. Pavel Krajkovič
Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D.
Bc. Viktor Křevký
Bc. Lukáš Kučera
Ing. Ladislav Kyncl, Ph.D.
Ing. Šárka Malotová, Ph.D.
Ing. Jan Mocek
Bc. Michal Mokruša
Ing. Jiří Morys
prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica
Ing. Václav Musil
Ing. Henryk Nicielnik
Ing. Pavel Nováček, Ph.D.
prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D.
Ing. Lenka Čepová, Ph.D.
Bc. Jakub Ormaniec
Ing. Lenka Smetánková
Ing. Marek Pagáč, Ph.D.
Ing. Marek Pavlica, Ph.D.
Bc. Ondřej Pechál
Ing. David Pitela
Bc. Martin Přaslica
Ing. Josef Procházka, Ph.D.
doc. Ing. Marek Sadílek, Ph.D.
Ing. Jan Schiffner, DiS.
Bc. Pavel Sedláček
Bc. Martin Seko
Bc. Jiří Skrál
Ing. Jakub Slunečka
Ing. Dagmar Mikulová
Ing. František Špalek
Bc. Martin Spurný
Bc. Radek Stejskal
Bc. Petr Stibor
Ing. Petr Sysel
Bc. Jiří Tengler
Bc. Jaroslav Tichý
Ing. Šárka Tichá, Ph.D.
Bc. Patrik Toman
Ing. Antonín Trefil, Ph.D.
Bc. Zbyněk Týn
Bc. Pavel Vacek
Bc. Jakub Veselovský
Ing. Ondřej Vortel
Bc. Lukáš Vrána
Bc. Lukáš Vrabček
Bc. Radek Vydra
Bc. Kristína Bílková
Bc. Jaroslav Zemek
Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem tohoto projektu je nalezení co nejpříznivějších parametrů obrábění pro snížení časové a energetické náročnosti procesu obrábění a zvýšení efektivnosti a přesnosti obrábění.

Jako výstupy projektu v souladu s metodikou RVVI se předpokládá:
- min. 1 článek v časopise s IF;
- min 2 články na konferenci, která má indexovaný sborník na WoS nebo SCOPUS
nebo 2 články v časopise z databáze SCOPUS nebo WoS;
- 3 obhájené disertační práce;
- 10 diplomových prací;
- 3 obhájené teze disertační práce;

Harmonogram řešení projektu:
jaro 2016 – návrh a plán experimentální činnosti.
léto 2016 – realizace experimentů.
podzim 2016 – měření a vyhodnocení dat, ověření.
zima 2016 – diskuze výsledků, prezentace výsledků, zhodnocení projektu.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia50000,-50000,-
3. Materiálové náklady100000,-127628,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek30000,-2447,-
5. Služby112058,-211596,-
6. Cestovní náhrady62000,-17555,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory78228,-23060,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic350000,-350000,-
Plánované náklady782286,-
Uznané náklady782286,-
Celkem běžné finanční prostředky782286,-782286,-