Schválené projekty 2016

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2016

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 896 914 Kč

Z toho 2.5% - 1 397 423 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 270 231
EKF  4 459 400
FAST  2 765 016
FS  9 344 371
FEI 13 781 413
HGF  5 130 549
FMMI  7 000 000
VC 10 748 511
CELKEM 54 499 491

KódSP2016/162
Název projektuVývoj algoritmů a systémů pro řídicí, monitorovací a bezpečnostní aplikace II
ŘešitelKoziorek Jiří doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2016 - 31.12.2016
Předmět výzkumuHlavním úkolem předloženého projektu je podpora stávajících a zejména začínajících doktorandů při zapojení do výzkumu v této oblasti a jejich postupný přechod k řešení grantových projektů a realizaci smluvního výzkumu.
Předložený projekt má za cíl rozvoj výzkumných aktivit zejména ve třech oblastech:
- Zpracování signálů v průmyslových řídicích systémech
- Výzkum a vývoj vestavěných řídicích systémů zejména v souvislosti s měřením neelektrických veličin
- Výzkum a vývoj v oblasti vestavěných a průmyslových řídicích systémů

Další informace v přiloženém dokumentu.
Členové řešitelského týmuIng. Blanka Filipová, Ph.D.
Ing. Tomáš Dočekal
Ing. Radovan Hájovský, Ph.D.
Ing. Jakub Hlavica
Ing. Radek Hrabuška
Ing. Jaromír Konečný, Ph.D.
Ing. Jan Kotyza
doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
Ing. Josef Kročil
Ing. Aleš Kurečka
Bc. Daniel Lazar
Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
Ing. Markéta Venclíková
Ing. Martin Mikolajek
Ing. Tomáš Ondraczka
doc. Ing. Štěpán Ožana, Ph.D.
Ing. Martin Pieš, Ph.D.
doc. Ing. Michal Prauzek, Ph.D.
Ing. Vilém Srovnal, Ph.D.
Ing. Martin Stankuš, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je rozvoj aktivit aplikovaného výzkumu v oblasti průmyslových i vestavěných měřicích a řídicích systémů. Důraz bude kladen na intenzivní zapojení studentů magisterského a doktorského studia do řešení specifikovaných témat se záměrem motivace talentovaných studentů k spolupráci na VaV činnosti. Kromě realizace níže uvedených výstupů bude tudíž vedlejším cílem projektu také personální rozvoj a rozšíření odborné skupiny tak, aby byla schopna řešit připravované projekty aplikovaného výzkumu ve spolupráci s průmyslovými partnery.
Projekt vychází z dlouhodobé výzkumné činnosti odborné skupiny Průmyslové automatizace a počítačů pro řízení, Katedry kybernetiky a biomedicínského inženýrství, FEI, VŠB-TU Ostrava. Projekt navazuje na v minulosti dosažené výsledky a dále je rozvíjí. Priorita bude v projektu kladena na podporu publikačních aktivit v časopisech s impaktním faktorem a dalších hodnocených výsledků.
Konkrétní cíle a oblasti řešení projektu jsou popsány také v bodě „Předmět výzkumu v rámci projektu“.
Předpokládaným výsledkem projektu bude:
- 5 publikací v časopisech s impaktním faktorem (ve fázi recenzního řízení nebo již indexované na ISI WOK)
- 10 kvalitních konferencích (zejména Springer a IEEE, které budou indexovány v databázi Thomson ISI Proceedings a SCOPUS).
- Podání projektových přihlášek do grantových agentur dle aktuálních výzev vycházejících z témat řešených v projektu SGS (MPO, TAČR, GAČR, MSK, Horizon2020 apod., smluvní výzkumu formou HS)

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
48240,-42606,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)36000,-31560,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti12240,-11046,-
2. Stipendia475000,-475000,-
3. Materiálové náklady60360,-135977,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek190000,-84668,-
5. Služby250000,-323914,-
6. Cestovní náhrady195000,-156435,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory135400,-135400,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady1354000,-
Uznané náklady1354000,-
Celkem běžné finanční prostředky1354000,-1354000,-