Schválené projekty 2016

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2016

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 896 914 Kč

Z toho 2.5% - 1 397 423 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 270 231
EKF  4 459 400
FAST  2 765 016
FS  9 344 371
FEI 13 781 413
HGF  5 130 549
FMMI  7 000 000
VC 10 748 511
CELKEM 54 499 491

KódSP2016/159
Název projektuProcesní studie pneumatického dopravního systému
ŘešitelNečas Jan doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektuprof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2016 - 31.12.2016
Předmět výzkumuCílem projektu jsou výzkumné aktivity v oblasti pneumatické dopravy sypkých materiálů v potrubních systémech. Základem projektu by mělo být vybudování potrubního systému s řadou kontrolních a měřících míst, ve kterých budou monitorovány např. tlakové ztráty, množství dopravované sypké hmoty nebo výkonnostní charakteristiky zdrojového místa tlakové energie, a mnoho dalších. Potrubní systém by se měl svými rozměrovými a výkonnostními parametry co nejvíce přiblížit průmyslové sféře, využívající ve svých technologiích pneumatické systémy pro dopravy sypkých materiálu. Hlavní důraz je kladen na minimální energetickou náročnost zdroje tlakové energie při maximálním dopravovaném množství materiálu. Pneumatická doprava v sobě skrývá obrovské možnosti uplatnění pro nejrůznější aplikace a technologie v širokém spektru odvětví. Výsledky z projektu budou sloužit pro modernizační aplikace zastaralých systémů v průmyslové sféře s využitím nových nízkoenergetických technologií.
Členové řešitelského týmuIng. Daniel Gelnar, Ph.D.
Ing. Jakub Hlosta, Ph.D.
Ing. Lucie Jezerská, Ph.D.
doc. Ing. Jan Nečas, Ph.D.
Ing. Rostislav Prokeš
Ing. Jiří Rozbroj, Ph.D.
Ing. Václav Ruttkay
Ing. Jan Vyletělek, Ph.D.
Ing. František Zádrapa
prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.
Ing. Martin Žídek, Ph.D.
Ing. David Žurovec, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je vytvoření měřícího standu pneumatické dopravy prášků a sypkých hmot v závislosti na stanovené provzdušnitelnosti materiálů v praktických aplikacích. Výsledky z navržené technologie by měly naplnit plánované publikační a fyzické identifikátory. Snímání reálného chování pneumatické dopravy na měřícím zařízení bude také sloužit ke srovnání s DEM/CFD simulacemi.

Harmonogram:
1. čtvrtletí 2016: Průzkum trhu a seznámení se s problematikou
2. čtvrtletí 2016: Návrh a realizace
3. čtvrtletí 2016: Dokončovací realizace a demonstrační měření
4. čtvrtletí 2016: Zpracování výsledků měření a jejich prezentace

Plánované výsledky projektu:
1x Průmyslový vzor (Gfunk)
1x Recenzovaný obborný článek-Scopus
1x Článek ve sborníku (D)

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
33500,-22000,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)25000,-22000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti8500,-0,-
2. Stipendia73000,-73000,-
3. Materiálové náklady50000,-3155,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek35000,-71932,-
5. Služby20700,-29139,-
6. Cestovní náhrady24000,-20874,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory26800,-26800,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)5000,-21100,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady268000,-
Uznané náklady268000,-
Celkem běžné finanční prostředky268000,-268000,-