Schválené projekty 2016

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2016

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 896 914 Kč

Z toho 2.5% - 1 397 423 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 270 231
EKF  4 459 400
FAST  2 765 016
FS  9 344 371
FEI 13 781 413
HGF  5 130 549
FMMI  7 000 000
VC 10 748 511
CELKEM 54 499 491

KódSP2016/157
Název projektuKvantové metody v molekulové fyzice
ŘešitelKalus René prof. RNDr., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2016 - 31.12.2016
Předmět výzkumuProjekt je zaměřen na využití matematických metod a metod superpočítání v molekulové fyzice s hlavním důrazem na modelování kvantových efektů v malých atomových klastrech. Výzkum plánovaný pro tento projekt pokryje zejména a) modelování srážkové dynamiky iontových systémů se zahrnutím elektronových přechodů (neadiabatická molekulová dynamika), b) modelování termodynamických a strukturních vlastností kvantových systémů při nízkých teplotách (kvantové metody Monte Carlo) a c) využití matematických metod při modelování molekulových interakcí (metody kvantové chemie).
Členové řešitelského týmuIng. Rajko Ćosić
prof. RNDr. René Kalus, Ph.D.
Ing. Martin Mrovec
Cyril Van de Steen
Mgr. Aleš Vítek, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Hlavním cílem projektu je podpora internacionalizace výzkumu tří doktorských studentů aktivně se účastnících prací realizovaných v rámci VP3 IT4I v oblasti molekulové dynamiky. První z nich (Van de Steen) je doktorandem IT4I a jeho výzkum bude podpořen v plném rozsahu, další dva (Ćosić a Mrovec) jsou studenty KAM FEI a jejich výzkum bude podpořen v oblasti adaptace vyvíjených matematických metod pro superpočítání a v oblasti implementace. Jejich výzkum v oblasti matematických metod bude podpořen z projektu SGS řešeného na KAM FEI.

Hlavními výstupy projektu pro rok 2016 jsou: a) výpočty transportních vlastností atomových a molekulových iontů kryptonu a xenonu v mateřském plynu (modelování chladného plazmatu pro biomedicínské aplikace) – 1 publikace v časopise s impaktfaktorem, b) výpočty struktury a termodynamických vlastností iontových klastrů helia a jejich interakce s elektromagnetickým zářením (experimentální verifikace vyvíjených modelů) – 1 publikace v časopise s impaktfaktorem, c) implementace pokročilých optimalizačních algoritmů v rámci Hartreeho-Fockovy metody (příp. metody funkcionálu hustoty) pro výpočet molekulových interakcí (Inexact Restoration Method a tenzorové metody) a propojení metod kvantové chemie s simulačními metodami Monte Carlo – 1 publikace v časopise s impaktfaktorem.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia36000,-36000,-
3. Materiálové náklady0,-10241,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby0,-513,-
6. Cestovní náhrady84400,-75002,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory15600,-15600,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)20000,-18644,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady156000,-
Uznané náklady156000,-
Celkem běžné finanční prostředky156000,-156000,-