Schválené projekty 2016

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2016

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 896 914 Kč

Z toho 2.5% - 1 397 423 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 270 231
EKF  4 459 400
FAST  2 765 016
FS  9 344 371
FEI 13 781 413
HGF  5 130 549
FMMI  7 000 000
VC 10 748 511
CELKEM 54 499 491

KódSP2016/154
Název projektuSnižování emisí NOx a Hg v energetice České republiky
ŘešitelStáňa Michal Ing., Ph.D.
Školitel projektudoc. Mgr. Lucie Bartoňová, Ph.D.<br /> doc. Dr. Ing. Bohumír Čech<br /> Ing. Zbyszek Szeliga, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2016 - 31.12.2016
Předmět výzkumuV rámci projektu bude provedeno posouzení možností snižování emisí NOx a Hg ve spalinách ze spalování fosilních paliv s ohledem na nejnovější poznatky a zkušenosti získané aplikovaným výzkumem Akreditovaného pracoviště centra ENET.
Členové řešitelského týmudoc. Mgr. Lucie Bartoňová, Ph.D.
doc. Dr. Ing. Bohumír Čech
Ing. Pavel Dvořák
Ing. Radim Fojtů
Ing. Ondřej Humpolec
Bc. Michal Jiříček
Ing. Jan Kielar
Bc. Filip Knotek
Ing. Ondřej Palička
Ing. Michal Stáňa, Ph.D.
Ing. Zbyszek Szeliga, Ph.D.
Ing. Zuzana Vávrová
Bc. Jiří Vořech
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Vyhodnocení naměřených výsledků, sumarizace poznatků, příprava odborných článků a publikací, prezentace výsledků v odborných časopisech.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia216000,-216000,-
3. Materiálové náklady0,-0,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby0,-784,-
6. Cestovní náhrady25200,-24416,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory26800,-26800,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady268000,-
Uznané náklady268000,-
Celkem běžné finanční prostředky268000,-268000,-