Schválené projekty 2016

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2016

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 896 914 Kč

Z toho 2.5% - 1 397 423 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 270 231
EKF  4 459 400
FAST  2 765 016
FS  9 344 371
FEI 13 781 413
HGF  5 130 549
FMMI  7 000 000
VC 10 748 511
CELKEM 54 499 491

KódSP2016/152
Název projektuStanovení parametrů sporáků na tuhá paliva a charakterizace popelů ze spalování tuhých paliv v domácnostech
ŘešitelHorák Jiří Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2016 - 31.12.2016
Předmět výzkumuJeden z hlavních cílů aktuální Státní energetické koncepce (SEK) v oblasti výroby a dodávky tepla z malých zdrojů je zajištění postupného přechodu od nevyhovujících zdrojů na tuhá paliva nižších emisních tříd na účinnější nízko-emisní zdroje. S ohledem na tuto skutečnost a další požadavky, zejména zákonu č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a jeho připravované nové verze a nově schválené směrnice o Ekodesignu lokálních topidel, se předkládaný projekt bude zabývat spalováním tuhých paliv v domácnostech a to v rámci dvou výzkumných aktivit:

Výzkumná aktivita 1 - Stanovení provozních parametrů individuálně stavěných sporáků.
V rámci výzkumné aktivity budou ve spolupráci s Cechem kamnářů ČR realizované spalovací zkoušky s cílem stanovení provozních parametrů individuálně stavěných sporáků na tuhá paliva s různým provedením topeniště. Hlavním cílem zkoušek bude stanovení optimální provedení stavby. Za optimální provedení je považováno takové řešení, při kterém není dotčena základní funkce sporáku, tj. tepelná úprava stravy vařením a pečením, při výrazném snížení produkce škodlivých emisí a současně zvýšení účinnosti. Provozní parametry budou ověřeny u třech typů konstrukce topeniště a to konstrukce A (sporák s topeništěm Umwelt Plus), B (sporák s topeništěm s keramickým roštem a drážkami ve stěnách) a C (sporák s topeništěm Umwelt Plus s přetahem do pádu). Výsledky budou sloužit jako podklady pro návrh revize normy pro stavbu individuálně navrženého sporáku ČSN 734232 a ověření použitelnosti výpočtu ve výpočetním kamnářském programu pro uvedené konstrukce topenišť. Spalovací zkoušky budou provedeny v kalorimetrické komoře.

Výzkumná aktivita 2 – Charakterizace popelů ze spalování tuhých paliv v domácnostech
Spalování odpadů v domácích topeništích zatěžuje emisemi škodlivých látek životní prostředí v blízkém okolí takového spalovacího zdroje. Prokazování těchto „nešvarů“ a jejich původců je v komunální sféře velmi problematické.
Jednou z cest jak prokázat, že byly v domácím topeništi spalovány odpady, je analýza zbytků po spalování - popelů.
V rámci výzkumné aktivity budou hledány takové parametry popelů, které mohou nasvědčovat na obsah reziduí ze spalování různých druhů odpadů. Budou provedeny analýzy vzorků popelů ze spalování běžně používaných tuhých paliv a ze spalování směsi tuhých paliv s odpady. Výsledky analýz budou vyhodnoceny a budou navrženy „ukazatele“ spalování odpadů ve směsi s tuhými palivy.

Členové řešitelského týmuIng. Milan Dej, Ph.D.
Ing. František Hopan, Ph.D.
Ing. Jiří Horák, Ph.D.
Bc. Kamil Karczmarczyk
Ing. Kamil Krpec, Ph.D.
Ing. Petr Kubesa
Ing. Václav Peer
Ing. Jiří Ryšavý
Ing. David Socha
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Dílčí cíle projektu jsou uvedeny pro každou výzkumnou aktivitu zvlášť, přičemž pořadí určuje časovou posloupnost řešení.

Výzkumná aktivita 1:
1. Návrh a příprava individuálně stavěných sporáku pro zkoušky ve spolupráci s Cechem kamnářů ČR dle platných technických norem.
2. Stanovení základních provozních parametrů v kalorimetrické komoře a jejich vzájemné porovnání u individuálně stavěných sporáků na tuhá paliva s různým provedením topeniště. Výsledky budou shrnuty v technické zprávě. Technická zpráva bude sloužit jako podklad pro výuku kamnářů v České republice. Informace ze vzájemného porovnání výkonových průběhů sporáků s různými topeništi, které vycházejí z dlouhodobých experimentálních měření v kalorimetrické komoře, nebyly dosud publikovány a představují tak pro kamnáře cenné informace.
4. Analýza a interpretace provozních dat.
5. Publikování výsledků – článek zaslaný do odborného periodika uvedeném na www.scopus.com.

Výzkumná aktivita 2:
1. Vyhodnocení současného poznání v oblasti řešené problematiky v odborných publikacích. Konzultace s odbornými pracovišti zabývajícími se problematikou spalování odpadů.
2. Návrh charakteristických parametrů popelů, které mohou nasvědčovat na obsah reziduí ze spalování různých druhů odpadů.
3. Zpracování postupu úpravy, rozsahu a způsobu analýzy vzorku popela.
4. Odběr, úprava a analýza vzorků popelů ze spalování tuhých paliv a ze spalování tuhých paliv s odpady.
5. Vyhodnocení výsledků analýz.
6. Publikování výsledků – článek zaslaný do odborného periodika uvedeném na www.scopus.com.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia74000,-74000,-
3. Materiálové náklady130000,-151631,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek160000,-114875,-
5. Služby233800,-342596,-
6. Cestovní náhrady115000,-29698,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory79200,-79200,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady792000,-
Uznané náklady792000,-
Celkem běžné finanční prostředky792000,-792000,-