Schválené projekty 2016

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2016

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 896 914 Kč

Z toho 2.5% - 1 397 423 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 270 231
EKF  4 459 400
FAST  2 765 016
FS  9 344 371
FEI 13 781 413
HGF  5 130 549
FMMI  7 000 000
VC 10 748 511
CELKEM 54 499 491

KódSP2016/60
Název projektuTechnická efektivnost a ekonomická stabilita příspěvkových organizací
ŘešitelVrabková Iveta doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2016 - 31.12.2016
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu předloženého projektu je modelování a hodnocení technické efektivnosti příspěvkových organizací, které bude doplněno o alternativní možnosti sledování výkonnosti v podobě základních finančních ukazatelů. V případě technické efektivnosti bude předmětem výzkumu schopnost příspěvkových organizací (zejména domovů seniorů, divadel, galerií, škol, nemocnic – produkčních jednotek), v členění podle typu poskytovaných služeb (homogenní produkce), dosahovat maximálního objemu výstupů, s ohledem na technologické možnosti a při zachování požadované kvality. Budou zkoumány především primární výstupy (efekty produkce z hlavní činnosti organizace), čili takové, jejichž vyšší hodnota vede, za jinak nezměněných podmínek, k vyšší výkonnosti dané produkční jednotky. Na vstupy bude pohlíženo jako na zdroje, které produkční jednotka spotřebovává k zabezpečení hlavní činnosti, a jejich nižší hodnota vede k vyšší výkonnosti sledované produkční jednotky. Výstupy budou zkoumány jak v podobě absolutních hodnot, např. počty návštěvníků, klientů, studentů, pacientů), tak poměrových hodnot, např. počet hospitalizovaných pacientů na jedno lůžko, výše výnosů z tržeb na jednoho klienta/pacienta/návštěvníka. Nicméně budou zkoumány i modely (i.) s nežádoucími výstupy a vstupy, např. v případě výstupů, to znamená, že nižší hodnota výstupů vede k vyšší míře efektivnosti (příkladem je úmrtnost novorozenců, počet reklamací) a (ii.) modely s nekontrolovatelnými vstupy a výstupy (např. rozloha výstavní plochy, kapacita hlediště). Klasifikace efektivních jednotek bude zkoumána pomocí modelu super efektivnosti.Obecně však budou modelovány a zvažovány takové kombinace vstupů a výstupů, které budou co možná nejvěrněji odrážet reálné podmínky a specifika konkrétních typů příspěvkových organizací.

V tomto ohledu předložený projekt navazuje na výzkumné aktivity a dosažené poznatky řešitele i členky řešitelského týmu v rámci projektu Výzkumný tým pro modelování ekonomických a finančních procesů na VŠB-TU Ostrava, CZ.1.07/2.3.00/20.0296 a Studentské grantové soutěže SP2014/74 Modely hodnocení efektivity a kvality lůžkové péče. Cíl předchozích projektů ve smyslu navržení optimálních evaluačních modelů hodnocení efektivity a kvality v podmínkách lůžkové zdravotní péče byl naplněn v rámci výstupů výše uvedených projektů. Byly aplikovány metody vícekriteriálního rozhodování především modely DEA, FDH a Malmquistův index. Tento předložený projekt, jak bylo uvedeno výše, bude tyto metody testovat v podmínkách dalších veřejných služeb, a to především v oblasti školství, sociální péče a kultury. Hodnocení výkonnosti příspěvkových organizací ve výše uvedených sférách veřejného sektoru bude doplněno o hodnocení ekonomické stability prostřednictvím finančních ukazatelů – likvidity, produktivity a rentability. Výstupy z modelování technické efektivity a ekonomické stability příspěvkových organizací budou komparovány. Metodika výzkumu je upřesněna v příloze 2 tohoto projektu.
Příspěvkové organizace jsou zřizovány státem (na základě zákona č. 218/2000 Sb. a zákona č. 219/2000 Sb.), kraji a obcemi (na základě zákona č. 250/2000 Sb. a zákonů č. 128/2000 Sb., č. 129/2000 Sb., a č. 131/2000 Sb.) za účelem poskytování konkrétních veřejných služeb. Údaje o počtu příspěvkových organizací poskytuje Registr ekonomických subjektů Českého statistického úřadu, dle kterého k 31. 12. 2013 působilo na území ČR 10 627 příspěvkových organizací, z nichž bylo pouze 214 státních příspěvkových organizací a 10 413 příspěvkových organizací zřizovanými kraji a obcemi (viz příloha 1). Nejčastěji jsou příspěvkové organizace zřizovány k zabezpečení služeb ve školství, sociální péči, zdravotnictví, kultuře a dalších oblastech (např. doprava, sport a cestovní ruch).

Nad účelnou a efektivní existencí příspěvkových organizací je vedena polemika v odborných i politických kruzích. Dle Ježka (2011) je současná právní forma neziskových nemocnic v ČR jako příspěvkových organizací historicky přežilá a čeká na nevyhnutelnou transformaci do nějaké moderní formy neziskové nemocnice nebo obchodní společnosti. Černý a kol. (2013) ukazuje na vhodnější řešení právní formy v oblasti kultury oproti současné formě příspěvkových organizací. Havlan (2008) uvádí, že státní příspěvkové organizace patří ke kategorii právních subjektů přechodného typu čekající na transformaci. Škarabelová (2014) upozorňuje na nepružnost příspěvkových organizací obecně (na všech úrovních) včetně jejich zvýhodňování na úkor nestátních neziskových organizací při získávání prostředků z veřejných rozpočtů (např. účelových dotací). V tomto smyslu je vhodné podtrhnout, že zvýhodňování příspěvkových organizací negativně ovlivňuje horizontální soutěž (konkurenci), a tedy efektivitu a kvalitu daných služeb v regionu. Lze tedy předpokládat, že principy New Public Service (Denhardt and Denhardt, 2015, Word and Min, 2015) nelze v podmínkách veřejného i nestátního (občanského) neziskového sektoru ČR plně rozvíjet. Tyto otázky řeší rovněž Nałęcz, Leś and Pieliński (2015) v rámci komparativní analýzy neziskového sektoru v zemích východní Evropy včetně ČR.

Hospodaření příspěvkových organizací řeší Merlíčková a Růžičková (2013), které spatřují problémy mimo jiné v odpisech majetku, které mohou zatížit náklady, zvláště pokud zřizovatel nepokryje zvýšené nároky příspěvkem na provoz a nestačí na jejich pokrytí ani vlastní příjmy příspěvkové organizace, ale též ve vázanosti finančních prostředků k zásobám. Lovětinský a Mylková (2011) upozorňují na zvláštnosti při účtování o fondech státní příspěvkové organizace, které může ovlivnit hospodářský výsledek tzv. směrem nahoru. Hospodaření příspěvkových organizací územně samosprávných celků dle Strejčkové (2012) naráží na legislativní bariéry, kdy platná právní úprava způsobuje nejen výkladové, ale i aplikační problémy, které jsou v konkrétních případech řešeny různě.

Modelováním efektivity nemocnic pomocí modelů DEA typu krajských příspěvkových organizací se zabývaly Vaňková, Vrabková (2014), autorky dochází k závěru, že nemocnice byly ve sledovaných letech (2010-2012) ve většině technicky i alokačně neefektivní, jsou tedy vystaveny značnému ekonomickému riziku do budoucna, například při řešení nezbytných kapitálových investic nebo výdajů vyvolaných změnami legislativních podmínek. Ekonomická stabilita někdy nazývaná také jako ekonomická kondice vypovídá o míře odolnosti organizace vůči externím ekonomickým vlivům. Ekonomická stabilita je obecně měřena pomocí dílčích ukazatelů, např. rentability, likvidity, aktivity a zadluženosti. Tyto ukazatele jsou rovněž metodicky zahrnuty do souhrnných ukazatelů specifických modelů, (Knápková, Pavelková, 2013) nebo v případě nemocnic k hodnocení tzv. finančního zdraví nemocnic (HealthCare Institut, 2015).

V návaznosti na výše uvedené lze konstatovat, že současné publikované poznatky o problematice příspěvkových organizací však neřeší komplexně otázky jejich efektivity a ekonomické stability, a to jak dle zřizovatelů, tak jednotlivých veřejných služeb. Výše uvedení autoři se víceméně zabývali dílčími aspekty vztahující se k službám či právnímu postavení příspěvkových organizací. Tuto významnou mezeru v poznání o ekonomických rizicích a perspektivě příspěvkových organizací má snahu vyplnit svými výstupy předložený projekt.

Cílem předloženého projektu je na základě modelování technické efektivity dle metod vícekriteriálního hodnocení variant v podmínkách vybraných souborů příspěvkových organizací z oblasti zdravotnictví, sociálních služeb, školství a kultury:
a) determinovat optimální vstupní a výstupní parametry pro jejich technické hodnocení;
b) vymezit spojitost mezi jejich technickou efektivitou a finanční výkonnosti;
c) vyhodnotit kritické faktory technické efektivity.
K dosažení stanovených cílů budou využity metody a modely, které jsou blíže charakterizovány v příloze 2 – Metodika výzkumu. Jedná se zejména o modely DEA, ukazatele finanční výkonnosti a další (v tomto výzkumu pomocné nástroje), např. typu korelační a regresní analýzy.

Harmonogram projektu:
I. Etapa: leden – březen 2016
Zapojení studentů magisterského studia do řešení projektu. Vymezení dílčích cílů a úkolů. Dopracování rešerší a syntézy poznatků v oblasti vývoje postavení a hospodaření příspěvkových organizací. Sběr ekonomicko-technických dat z účetního a finančního výkaznictví (rozvahy a výkazy zisků a ztrát) vybraných souborů příspěvkových organizací v oblasti školství, sociálních služeb, zdravotnictví a kultury; z databáze MONITOR specializovaného informačního portálu Ministerstva financí dle jednotlivých typů zřizovatelů – stát, kraje a obce. Vymezení vstupních a výstupních proměnných. Finalizace příspěvků na konferenci Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 2016 (sborník je evidován v databázi WoS) a příspěvku pro časopis Ekonomická revue (Jrec).

II. Etapa: duben – červen 2016
Konstrukce a testování modelů technické efektivity (DEA, Malmquist Productivity Index) a ekonomické stability. Zpracování osnovy a dílčích textů monografie – Modelování efektivity a ekonomické stability veřejných služeb. Určení specializace diplomových prací zapojených studentů. Realizace odborných konzultací v podmínkách vybraných příspěvkových organizací za účelem sestavení dotazníku specifického anketního šetření. Realizace a vyhodnocení dotazníkového šetření. Finalizace příspěvků pro odborný časopis NISPAcee Journal of Public Administration and Polic (evidován v databázi WoS) a Scientific Papers of the University of Pardubice (evidován v databázi SCOPUS, Jsc).

III. Etapa: červenec – září 2016
Práce na textech monografie a diplomových prací. Finalizace příspěvků pro odborný časopisy EMI, Akta VŠFS (Jrec, ERICH) a Review of Economic Perspectives (Jsc). Příprava a realizace prezentace průběžných výsledku projektu na odborném workshopu SGS 2016 (EKF).

IV. Etapa: říjen – prosinec 2016
Finalizace monografie, finalizace příspěvků na konferenci Current Trends in Public Sector Research (leden/2017, v databázi WoS), příprava studentů na studentskou soutěž diplomových prací v rámci konference Theoretical and Practical Aspects of Public Finance (březen/2017). Ukončovací a hodnotící práce na projektu.

Literatura:
ALTMAN, I. Edward. Predictiting Financial Distress of Companies: Revisiting the Z-Score and Zeta Models. [online]. http://people.stern.nyu.edu/ealtman/Zscores.pdf
DENHARDT, V. Janet and Robert B. DENHARDT. The New Public Service Revisited. Public administration Review. 2015, Vol. 75, Iss. 5, pp. 664-672. DOI: 10.1111/puar.12347.
COOK, Wade D. and Joe ZHU. Data envelopment analysis: balanced benchmarking. Great Britain: CreateSpace Independent Publishing, 2013. 297 p. ISBN 978-1-4929-7479-6.
COOPER, W. E., L. M. SEIFORD and K. TONE. Data Envelopment Analysis. A Comprehensive Text with Models, Applications, References and DEA-Solver Software. New York: Springer, 2007. 489 p. ISBN 978-0-387-45281-4.
ČERNÝ, Ondřej a kol. Návrh systémové optimalizace pražské divadelní sítě. Divadelní ústav Praha. 2013. [on-line]. [cit. 10. 11. 2015]. Dostupné z: http://prazskadivadla2012.idu.cz/
HAVLAN, Petr. Několik poznámek k transformaci příspěvkových organizací na tzv. neziskové organizace. Správní právo. 2008, roč. XLI, č. 8, s. 449-456. ISSN 0139-6005.
HealthCare Institute. Zvyšování kvality, bezpečí a efektivity ve zdravotnictví. Žebříček českých nemocnic dle jejich finančního zdraví. [online]. http://www.hc-institute.org/cz/
HENDL, Jan. Přehled statistických metod zpracování dat. Analýza a metaanalýza dat. 5., rozš. vyd. Praha: Portál, 2015. 736 s. ISBN 978-80-262-0200-4.
HOLLINGSWORTH, Bruce and Stuart J. PEACOCK. Efficiency Measurement in Health and Health Care. London: Routledge, 2005. 157 p. ISBN 0-203-48656-0.
JABLONSKÝ, Josef a Martin DLOUHÝ. Modely hodnocení efektivnosti produkčních jednotek. Praha: Professional Publishing, 2004. 183 s. ISBN 80-86419-49-5.
JEŽEK, Tomáš. Komparace správy neziskových nemocnic v USA (Kalifornie), ve Velké Británii a v České republice. Ekonomika a management [online]. 2010, č. 1. 15 s. ISSN 1802-8470.
KÁBA, Bohumil a Libuše SVATOŠOVÁ. Statistické nástroje ekonomického výzkumu. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2012, 176 s. ISBN 978-80-7380-359-9.
KALOUDA, František a Roman VANÍČEK. Použitelnost Altmanova modelu v podmínkách ČR (empirický důkaz). In Eva Kislingerová, Jindřich Špička: Faktory prosperity podniků v lokálním a globálním prostředí optikou roku 2013. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2013. s. 198-207, 10 s. ISBN 978-80-245-1959-3.
KNÁPKOVÁ, A., D. PAVELKOVÁ a K. ŠTEKER. Finanční analýza: komplexní průvodce s příklady. 2., rozš. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. 236 s. ISBN 978-80-247-4456-8.
LOVĚTÍNSKÝ, Vojtěch a Petra MYLKOVÁ. Fungování příspěvkových organizací v České republice a vybraných zemích Evropy. In Parlamentní institut. [on-line]. 2011. [cit. 3. 11. 2014]. Dostupné z: http://www.avpo.cz/wpcontent/uploads/2014/01/prispevkove_organizace_v_CR_a_EU.pdf
NAŁĘCZ, S., E. LEŚ and B. PIELIŃSKI. Poland: A New Model of Government–Nonprofit Relations for the East? International Society for Third-Sector Research and The Johns Hopkins University. 2015, Vol. 26, Iss. 6, pp. 2351-2378. DOI: 10. 1007/s11266-015-9653-4.
OZCAN, A. Yasar a Kaoru TONE. Health care benchmarking and performance evaluation: an assessment using data envelopment analysis (DEA). New York: Springer, 2014. 329 p. ISBN 978-1-4899-7471-6.
RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 4., aktualiz. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 143 s. ISBN 978-80-247-3916-8.
SYNEK, Miloslav a Eva KISLINGEROVÁ. Podniková ekonomika. 5., přeprac. a dopl. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. 498 s. ISBN 978-80-7400-336-3.
ŠKARABELOVÁ, Simona. Příspěvkové organizace jako konkurent nestátním neziskovým organizacím. Centrum pro výzkum neziskového sektoru. Ekonomicko-správní fakulta Masarykova univerzita. 2014. [online]. Dostupné z WWW: http://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/dokumenty/studie_skarabelova_prispevkove_organizace_pro_web.pdf
STREJČKOVÁ, Dagmar. Finanční hospodaření příspěvkových organizací územních samosprávných celků. In Dny práva 2011 - Days of Law 2011. Brno: Masarykova univerzita, s. 354 -370. ISBN 978 -80 -210 -5910 -8.
TOLOO, Mehdi. Data Envelopment Analysis with Selected Models and Applications. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, SAEI, Vol. 30. 224 p. ISBN 978-80-248-3738-3.
VAŇKOVÁ, Ivana and Iveta VRABKOVÁ. The Factors Influencing Economic Efficiency of the Hospital Bed Care in Terms of the Regional Allowance Organizations. Review of Economic Perspectives. Volume 14, Issue 3, Pages 233–248, ISSN (Online) 1804-1663, DOI: 10.2478/revecp-2014-0012, October 2014.
VRABKOVÁ, Iveta a Ivana VAŇKOVÁ. Evaluation models of efficiency and quality of bed care in hospitals. Ostrava: VŠB-Technical University of Ostrava, Faculty of Economics, 2015. 184 p. ISBN 978-80-248-3755-0.
WORD, Jessica and Sung MIN. The new public service? Empirical research on job choice motivation in the nonprofit sector. Personnel review. 2015, Vol. 44, Iss. 1, pp. 91-118. DOI: 10.1108/PR-07-2012-0120.
ZHU, Joe. Quantitative Models for Performance Evaluation and Benchmarking: Data Envelopment Analysis with Spreadsheets. Cham: Springer, 2014. 414 p. ISBN 978-3-319-06647-9.
ZMEŠKAL, Zdeněk a Dana DLUHOŠOVÁ. Deviation analysis method of the present value measure – generalised approach. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2013. 9th International Scientific Conference Financial Management of Firms and Financial Institutions.

Legislativa:
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Členové řešitelského týmuIng. Bc. Jiří Bečica, Ph.D.
Bc. Petra Čechová
Ing. Izabela Ertingerová
Ing. Kateřina Klímková
Ing. Ivana Vaňková, Ph.D.
Bc. Kristýna Verešová
doc. Ing. Iveta Vrabková, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Výstupy: min. 80 bodů:
1 monografie (česká): Modelování efektivity a ekonomické stability veřejných služeb, 20 bodů;
2 články v databázi Scopus: Review of Economic Perspectives, Scientific Papers of the University of Pardubice, 20 bodů;
2 články v časopise Jrec a ERICH Plus: EMI, Acta VŠFS, 20 bodů;
1 článek v časopise Jrec: Ekonomická revue, 4 body;
4 články ve sborníku (WoS): Theoretical and Practical Aspects of Public Finance, Current Trends in Public Sector Research, 16 bodů.

Nebodované výstupy:
4 diplomové práce obhájené v roce 2017.Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
26800,-26800,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)20000,-20000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti6800,-6800,-
2. Stipendia81000,-81000,-
3. Materiálové náklady132000,-164328,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek7000,-7000,-
5. Služby48200,-28043,-
6. Cestovní náhrady20000,-7829,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory35000,-35000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady350000,-
Uznané náklady350000,-
Celkem běžné finanční prostředky350000,-350000,-