Schválené projekty 2016

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2016

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 896 914 Kč

Z toho 2.5% - 1 397 423 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 270 231
EKF  4 459 400
FAST  2 765 016
FS  9 344 371
FEI 13 781 413
HGF  5 130 549
FMMI  7 000 000
VC 10 748 511
CELKEM 54 499 491

KódSP2016/59
Název projektuRozvoj podnikání a inovací průmyslových podniků v České republice
ŘešitelSikorová Andrea Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2016 - 31.12.2016
Předmět výzkumuPředmětem projektu specifického výzkumu je podpora spolupráce studentů navazujícího studijního programu Ekonomika a řízení průmyslových systémů s akademickými pracovníky garantující katedry v oblasti rozvoje podnikových inovací. Úspěšný rozvoj průmyslového podniku je podmíněn řadou faktorů. Jedním z hlavních faktorů je ujasněná strategie a schopnost podniku flexibilně reagovat na změny v tržním prostředí. Jedná se jak o inovace v oblasti produkce, tak i řízení a marketingu. Pro průmyslové podniky ve fázi rozvoje je typické hledání nových zákaznických segmentů či teritorií vhodných pro expanzi. Dalším významným faktorem je schopnost podniku efektivně nakládat s vlastním či cizím kapitálem a vyhledávat finanční zdroje pro další rozvoj. V oblasti financování rozvoje podniku hrajou podstatnou roli rovněž podpůrné a dotační programy. S tím je spojena práce s lidskými zdroji ve sféře motivace a vzdělávání. Efektivnější podnikání klade důraz na zlepšení organizace práce, intenzivnější využívání outsourcingu a posilování konkurenceschopnosti prostřednictvím spojování nebo slučování s jinými subjekty na trhu. Výstupy z projektu SGS za rok 2015 také prokazují, že zlepšení produktů či podnikových procesů lze dosáhnout i relativně nenákladně, prostřednictvím spolupráce podniků s akademickou půdou, konkrétně například zadáváním témat diplomových prací.
Vědecká spolupráce vědeckých pracovníků se studenty navazujícího studia bude spočívat především ve:
- Vyhledávání příležitostí podniků ke zlepšování;
- Zpracování a porovnání variant řešení vymezeného problému;
- Doporučení a rozpracování postupu nejvhodnějšího řešení;
- Vyhodnocení přínosů pro konkrétní podnik.
Členové řešitelského týmuBc. Veronika Bekárková, DiS.
prof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Bc. Michal Blaha
Ing. Kateřina Chvějová
Bc. Petra Herkommerová
prof. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.
Bc. Štěpánka Kozáková
Ing. Josef Kutáč, Ph.D.
Ing. Martin Lampa, Ph.D.
Bc. Jakub Legierski
Bc. Kateřina Machová
Bc. Hana Pituchová
Bc. Kateřina Plesková
Bc. Pavlína Plucnarová
doc. Ing. Andrea Samolejová, Ph.D.
Ing. Andrea Sikorová, Ph.D.
Bc. Alena Tancíková
Bc. Tomáš Veselý
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)1. Řešení konkrétních problémů v hutních a spolupracujících podnicích v rámci diplomových prací studentů zapojených do projektu a v rámci vědeckých publikací řešitelů projektu.
2. Analýza a zobecnění získaných inovativních řešení s následnou aplikací vhodných metod pro rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti podniků.
3. Výstupem projektu budou zejména publikace indexované v databázi Web of Science nebo Scopus, předpokládaný počet publikací tohoto typu je osm.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
20100,-20100,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)15000,-15000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti5100,-5100,-
2. Stipendia33000,-33000,-
3. Materiálové náklady50000,-45310,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby80000,-24882,-
6. Cestovní náhrady143600,-203408,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory36300,-36300,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady363000,-
Uznané náklady363000,-
Celkem běžné finanční prostředky363000,-363000,-