Schválené projekty 2016

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2016

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 896 914 Kč

Z toho 2.5% - 1 397 423 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 270 231
EKF  4 459 400
FAST  2 765 016
FS  9 344 371
FEI 13 781 413
HGF  5 130 549
FMMI  7 000 000
VC 10 748 511
CELKEM 54 499 491

KódSP2016/55
Název projektuMožnosti efektivního využití domovního vybavení bytových domů
ŘešitelKutá Dagmar Ing. arch., Ph.D. Paed.IGIP
Školitel projektuIng. Jan Česelský, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2016 - 31.12.2016
Předmět výzkumuRozbor a stav problematiky:

Rozdíl v plošnosti bytů a plošnosti domovního vybavení bytových domů je značný. Tato skutečnost má také vliv na jeho využitelnost i prostorovou efektivitu a to následně na celkový uživatelský komfort bytových domů. Obě tyto kritéria v důsledku zásadním vlivem promlouvají do provozních nákladů bytových domů. V metodice národního nástroje pro certifikaci kvality budov z hlediska principů udržitelnosti (SBToolCZ) má kritérium uživatelského komfortu váhu 3,2% a kritérium prostorové efektivity 2,5% (Vonka, 2012). Toto vyvozuje potřebu vyvíjet prostory v bytových domech různorodé, variabilní a flexibilní s důrazem na měnící se potřebu obyvatel, jež bylo v mnoha případech řešeno převážně z pohledu bytových prostor při rekonstrukcích panelových domů (Beranovský, 2011; Barták, 1997; Expo Data, 2000; materiály MMR). Současný městský typ člověka, kterým dnešní obyvatelstvo České republiky beze sporu je, čím dál více tíhne nejen k bydlení v rodinném domě za městem, nýbrž i k bydlení v bytě v bytovém domě, který však v tomto případě musí nabízet byty s různým množstvím pokojů a plošností, stejně jako komfortní vybavení přidružených prostor, jako je domovní vybavení. Na základě poznatků předcházejícího projektu na téma „Využitelnost a prostorová efektivita domovního vybavení bytových domů“ realizovaného v roce 2015 lze konstatovat, že při existenci v bytovém domě jsou reálně využívány prostory domovního vybavení jako sklepní kóje a komory, parkovací plochy, prostory pro shromažďování, však všechny tyto prostory nevyhovují potřebám obyvatel bytového domu. Naopak při existenci v bytovém domě nejsou reálně využívány prostory domovního vybavení jako prádelny a mandlovny fungující převážně jako prázdný prostor popřípadě skladiště. Ostatní domovní vybavení (např. kočárkárny a kolárny - nedostačující potřebám obyvatel) jsou využívány různorodě například v závislosti na lokalitě, velikosti bytu, popřípadě struktuře obyvatel bytového domu. Důvodem zaměření se na tyto opomíjené prostory bytového domu je absence jakýchkoli statistických údajů a řešení v rámci efektivity a uživatelského komfortu, i když má jejich finální reálná využitelnost nemalý vliv na celkový uživatelský komfort bytového domu, jeho prostorovou efektivitu promítající se do celkového užitku a provozních nákladů bytového domu.

Citace cizích prací:

VONKA, M. a kol., Metodika SBToolCZ, hodnocení bytových staveb: Uživatelský komfort [online]. Praha, 2012 [cit. 2014-04-02]. Dostupné z: http://www.fce.vutbr.cz/PST/kolar.r/files/SBTool_CH09_S06.pdf. Semestrální práce. ČVUT Fakulta stavební.
BERANOVSKÝ, Jiří, Karel SRDEČNÝ a Petr VOGEL. Pasivní panelák?: A to myslíte vážně?. Praha: EkoWatt, 2011. ISBN 978-80-87333-07-5.
BARTÁK, K. Rekonstrukce v panelovém domě I: Bytová jádra, příčky. Praha: Grada, 1997. ISBN 80-7169-423-1
KOLEKTIV AUTORŮ. Panelové domy: Stavební kniha. Brno: Expo Data, 2000. ISBN 80-86163-99-7.
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR [online]. Interní materiály Ministerstva pro místní rozvoj ČR [cit. 2015-11-10]. Dostupné z: http://www.mmr.cz
KOLEKTIV AUTORŮ, Vybrané údaje o bydlení 2014. Praha: mmr, 2015. ISBN 978 - 80 - 7538 - 005 - 0.


Přehled použitých metod:

Předmětný projekt bude založen na kombinaci metody pozorování (sběr dat, analýza) s teoretickým přístupem vědecké syntézy sloužící k objasnění nových vztahů a zákonitostí. Analýza bude založena na sběru dat již realizovaných forem využití prostor domovního vybavení v zemích EU, poučení se z nich a následně hledání nejvhodnější metody implementace těchto forem na prostředí ČR, popřípadě nalezení nových možností a způsobů efektivního využití domovního vybavení bytových domů, či jejich vzájemné kombinace.
Dílčí metoda v průběhu řešení bude také komparace výsledků s výsledky projektu realizovaného v roce 2015, založená na průběžném srovnávání reálné využitelnosti domovního vybavení v různých podmínkách a jejich vliv právě na potřebnost hledání nových forem či nikoli.

Harmonogram řešení:

03-04/2016 shromažďování materiálů předmětu průzkumu, identifikace problémů, poučení se z již realizovaných forem využití prostor DV v zemích EU,
05-06/2016 analýza druhů a možností využitelnosti domovního vybavení bytových domů,
07-11/2016 práce s daty, hledání nejvhodnější metody pro prostředí ČR, návrh principů řešení,
12/2016 kompletace vypracování závěrečné zprávy projektu. Publikování dílčích výsledku v průběhu řešení projektu.

Zdůvodnění zapojení jednotlivých členů týmu:

Předkládaný projekt bude plně řešen odpovědným řešitelem v návaznosti na jeho téma disertační práce: „Výzkum nových forem bydlení v kontextu s optimalizací prostoru bytových domů“.
Ing. Lucie Teslíková Hurdálková - na základě spolupráce na předchozích projektech

Předchozí dosažené výsledky členů týmu – studentů:

KUTÁ, Dagmar, ČESELSKÝ, Jan. Use and Spatial efficiency of Housing Facilities and its Influence on the Overall User Comfort in Blocks of Flats in the Czech Republic. In: WIT Transactions on The Built Environment: Sustainable Development and Planning VIII. Turkey: WIT Press, Wessex institute, 2015, s. 9. ISSN 1743-3509.

KUTÁ, Dagmar a Jan ČESELSKÝ. Vliv prostorové efektivity domovního vybavení na celkový uživatelský komfort bytových domů v České Republice. In: Sborník konference: Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2015. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 5. vyd. 2015. ISBN 978-80-87952-10-8.

KUTÁ, Dagmar a Jan ČESELSKÝ. Problems of residential building facilities in the Czech Republic. In: 5th International Conference on Civil Engineering, Architecture and Building Materials of China. Amsterdam: Atlantis Press, 2015, s. 4. ISSN 2215-1389

KUTÁ, Dagmar. Survey usability and spatial effectiveness of housing facilities in blocks of flats in the Czech Republic. Architektúra & Urbanizmus. 2016 ….(článek akceptován k recenznímu řízení – listopad 2015)
Členové řešitelského týmuIng. Jan Česelský, Ph.D.
Ing. Lucie Hurdálková
Ing. arch. Dagmar Kutá, Ph.D. Paed.IGIP
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cíl výzkumu:

Na základě analytické části předmětné problematiky, realizované v předchozímprojektu (v roce 2015), kdy došlo, mimo jiné, k diverzifikaci zkoumané problematiky domovního vybavení na dílčí části, se nyní tyto části stávají předmětem dalšího rozboru. Cílem tohoto výzkumu je nalezení nejvhodnější metody efektivního využití vybraného domovního vybavení (na základě výsledků analýzy projektu realizovaného v roce 2015 – sklepní kóje, komory, prostory pro shromažďování, prádelny, mandlovny a prostory pro ukládání kol, kočárků a invalidních vozíků) v bytovém domě. Tyto poznatky směřují k sestavení metodiky využití prostor domovního vybavení ve vztahu k uživatelskému komfortu bytových domů.


Očekávané výstupy:

2 x publikace D (konference evidovaná ve SCOPUS nebo WoK)
2 x publikace Jsc nebo Jimp
(očekáváné výstupy jsou v souladu s finančními prostředky a s reálností plnění)

Konference: např.
The 3nd International Conference on Civil Engineering Research (The 3nd ICCER): cca 10.000,- Kč (vložné + poplatky)
6th International Conference on Civil Engineering, Architecture and Building Materials – cca 13.000,- Kč (vložné + poplatky)
8th International Conference on Sustainable Development and Planning – cca 20.000,- Kč (vložné + poplatky)
Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů, QUAERE 2016 – 1800,- Kč (vložné + 2500,- publikace v časopise AD ALTA: JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH.)

Časopis: např.
Architektúra & urbanizmus
European Journal of Environmental and Civil Engineering
Advances in Civil Engineering
Urbani izziv

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia34500,-34500,-
3. Materiálové náklady0,-0,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby43000,-34815,-
6. Cestovní náhrady8000,-16185,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory9500,-9500,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady95000,-
Uznané náklady95000,-
Celkem běžné finanční prostředky95000,-95000,-