Schválené projekty 2016

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2016

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 896 914 Kč

Z toho 2.5% - 1 397 423 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 270 231
EKF  4 459 400
FAST  2 765 016
FS  9 344 371
FEI 13 781 413
HGF  5 130 549
FMMI  7 000 000
VC 10 748 511
CELKEM 54 499 491

KódSP2016/52
Název projektuKomplexní hodnocení profesionální expozice vyráběným nanomateriálům
ŘešitelPřichystalová Radka Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2016 - 31.12.2016
Předmět výzkumuProjekt je zaměřen na problematiku hodnocení profesionální expozice vyráběným nanomateriálům (NM). Obsahuje dvě, vzájemně propojené oblasti hodnocení expozice – měření NM v pracovním ovzduší a modelování expozice za pomoci nástrojů Control Banding (CB). Jedná se o multidisciplinárně orientovaný projekt kombinující management pracovních rizik a vědu o aerosolech (aerosol science). Spojuje dvě priority výzkumu VŠB-TUO, tj. bezpečnost a nanotechnologie. Při řešení projektu bude využita stávající spolupráce se zahraničními partnery (v rámci projektu 7. RP NANoREG a COST MODENA) a českými partnery (Centrum nanotechnologií VŠB-TUO, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. a Ústav experimentální medicíny AV ČR v.v.i.).

Současný stav řešené problematiky je detailněji rozebrán v Příloze 1.
Členové řešitelského týmuIng. Šárka Bernatíková, Ph.D.
Ing. Mgr. Táňa Brzicová
Bc. Michaela Jonášová
Bc. Lucie Masláková
Ing. Radka Přichystalová, Ph.D.
Ing. Lucie Kocůrková, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Hlavním cílem projektu je získat vstupní data o profesionální expozici NM pro hodnocení expozice. Tato data budou následně využita pro hodnocení a řízení zdravotních rizik NM (to je nad rámec řešení tohoto projektu).

K naplnění výše uvedeného cíle povedou následující dílčí kroky (dílčí cíle):
1. Aktualizace současného stavu poznání řešené problematiky;
2. Teoretické seznámení a praktický zácvik s měřicími technikami a přístroji;
3. Teoretické seznámení a praktický zácvik s nástroji CB;
4. Návrh standardních operačních postupů pro měření NM v pracovním ovzduší;
5. Vlastní měření profesionální expozice NM na pracovištích;
6. Vyhodnocení a interpretace naměřených dat;
7. Tvorba scénářů profesionální expozice (kontextové informace + naměřená data);
8. Aplikace nástrojů CB na vybrané scénáře expozice;
9. Srovnání experimentálních dat o expozici s výstupy z modelování;
10. Zpracování výsledných zpráv z hodnocení profesionální expozice NM;
11. Publikace a diseminace výsledků.

Sekundárním cílem projektu je aktivní zapojení studentů magisterského studia do výzkumných aktivit FBI VŠB-TUO ve vazbě na aktuálně řešené evropské projekty. To vychází z priorit definovaných Rámcem rozvoje vysokého školství do roku 2020.

Hlavním výstupem projektu budou scénáře profesionální expozice NM v ČR doplněné o naměřená data a výstupy z nástrojů CB. Získané výsledky budou publikovány na konferenci NANOCON 2016 (říjen 2016, Brno, ČR). Sborník konference NANOCON je indexován v databázi Web of Science/Web of Knowledge (Thomson Reuters). Dále bude v konečné fázi projektu připravena jedna publikace, která bude zaslána redakci vybraného časopisu s IF (např. The Annals of Occupational Hygiene nebo Journal of nanoparticle research).

Bližší specifikace předkládaného výzkumného projektu (vč. postupu a metod řešení, časového harmonogramu, představení řešitelského týmu apod.) je uvedena v Příloze 1.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia63000,-63000,-
3. Materiálové náklady9000,-12202,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby55000,-77289,-
6. Cestovní náhrady53000,-27509,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory20000,-20000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady200000,-
Uznané náklady200000,-
Celkem běžné finanční prostředky200000,-200000,-