Schválené projekty 2016

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2016

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 896 914 Kč

Z toho 2.5% - 1 397 423 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 270 231
EKF  4 459 400
FAST  2 765 016
FS  9 344 371
FEI 13 781 413
HGF  5 130 549
FMMI  7 000 000
VC 10 748 511
CELKEM 54 499 491

KódSP2016/51
Název projektuLineární a kvadratická magnetooptická spektroskopie
ŘešitelStejskal Ondřej Ing.
Školitel projektuprof. Ing. Jaromír Pištora, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2016 - 31.12.2016
Předmět výzkumuV rámci projektu budou zkoumány magneto-optické vlastnosti lineárních a kvadratických jevů ve feromagnetických materiálech.

Studium zahrnuje detailní pochopení magneto-optické odezvy pomocí ab-initio výpočtů elektronové struktury materiálů. K výpočtům elektronové struktury a maticových elementů bude použitý kód Wien2k. Tyto výsledky následně detailně zpracujeme a pomocí vlastních kódů provedeme vizualizace optických přechodů uvnitř k-prostoru. Při složitějších výpočtech využijeme superpočítač IT4Innovations. Cílem je pochopení jevů v materiálu, které snižují magnetooptickou odezvu, jejich eliminace pak povede k maximalizaci magnetooptické odezvy.

Studium dále zahrnuje experimentální magnetooptickou spektroskopii feromagnetických materiálů, např. Fe, Co2MnSi a pod. Tyto jevy budou zkoumány v prvním (lineárním) i druhém (kvadratickém) řádu magnetizace. Cílem této části je získat spektra tensorů permitivity pro studované materiály a jejich následné porovnání s ab-initio výpočty.
Členové řešitelského týmuMgr. Jaroslav Hamrle, Ph.D.
prof. Ing. Jaromír Pištora, CSc.
Ing. Robin Silber, Ph.D.
Ing. Ondřej Stejskal
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cíle projektu jsou následující:
1) Pomocí ab-initio výpočtů a následné vizualizace pochopit příčinu malých hodnot MOKE. To může být klíčem k návrhu nových materiálů, které budou mít velkou magnetooptickou odezvu.
2) Budou určena magneto-optická spektra (do druhého řádu v magnetizaci) tenkých vrstev sad vzorků Fe a Co2MnSi, přičemž každá sada bude zahrnovat vzorky o různé tloušťce a připravené za různých teplot. Jako podpůrná měření budou provedeny i strukturní (XRD) a optické (elipsometrie) charakterizace.
3) Výstupem výzkumu bude alespoň jedna publikace v odborném časopise s IF a také účast obou studentů na mezinárodní konferenci. Výsledky projektu budou zahrnuty v doktorským pracech obou PhD studentů.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia60000,-60000,-
3. Materiálové náklady1000,-1300,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby7000,-12914,-
6. Cestovní náhrady40000,-33786,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory12000,-12000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady120000,-
Uznané náklady120000,-
Celkem běžné finanční prostředky120000,-120000,-