Schválené projekty 2016

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2016

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 896 914 Kč

Z toho 2.5% - 1 397 423 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 270 231
EKF  4 459 400
FAST  2 765 016
FS  9 344 371
FEI 13 781 413
HGF  5 130 549
FMMI  7 000 000
VC 10 748 511
CELKEM 54 499 491

KódSP2016/50
Název projektuPříprava a charakterizace feromagnetických oxidů slitin lanthanoidů s tranzitivními kovy
ŘešitelJeško Radek Ing.
Školitel projektuprof. Ing. Jaromír Pištora, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2016 - 31.12.2016
Předmět výzkumuV rámci projektu budou připraveny feromagnetické tenké vrstvy Fe2O3, NiFe2O4 ve spolupráci s univerzitou Osnabruck, a dále bulkové PrMn(x)Fe(1-x)O3 a NdFeO3 ve spolupráci s SAV Košice. Ty budou následně analyzovány pomocí XRD, magnetooptické spektroskopie, spektroskopické elipsometrie a FTIR spektroskopie.
Členové řešitelského týmuMgr. Jaroslav Hamrle, Ph.D.
Ing. Radek Ješko
prof. Ing. Jaromír Pištora, CSc.
Ing. Robin Silber, Ph.D.
Ing. Michaela Tomíčková
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cíle projektu jsou následující:
1) Budou vyrobeny minimálně dvě sady vzorků, jedna ve formě tenkých vrstev (Fe2O3, NiFe2O4), druhá ve formě bulkovho materiálu (PrMn(x)Fe(1-x)O3 a NdFeO3). Tyto sady budou charakterizovány strukturně (XRD), opticky (elipsometrie, FTIR), magneticky (VSM) a magneto-opticky (MO spektroskopie). Cílem je určit strukturu, magnetické uspořádání a spektra tenzoru permitivity těchto materiálů.
2) Výstupem výzkumu bude alespoň jedna publikace v odborném časopise s IF a také účast na mezinárodní konferenci (plánována DPG 2016, Regensburg). Výsledky projektu budou zahrnuty v doktorské resp. diplomové práci studentů.
3) Studenti budou mít možnost navštívit zahraniční instituce a získat praktické zkušenosti spojené s pokročilými metodami přípravy materiálů a rovněž vylepšit své jazykové schopnosti. Zároveň bude možné posílit aktivní zahraniční spolupráci mezi pracovišti.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia46000,-46000,-
3. Materiálové náklady17000,-5084,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby10000,-16578,-
6. Cestovní náhrady35000,-40338,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory12000,-12000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady120000,-
Uznané náklady120000,-
Celkem běžné finanční prostředky120000,-120000,-