Schválené projekty 2016

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2016

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 896 914 Kč

Z toho 2.5% - 1 397 423 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 270 231
EKF  4 459 400
FAST  2 765 016
FS  9 344 371
FEI 13 781 413
HGF  5 130 549
FMMI  7 000 000
VC 10 748 511
CELKEM 54 499 491

KódSP2016/49
Název projektuVelikostní a koncentrační závislost nanostrukturovaných materiálů
ŘešitelČech Barabaszová Karla Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2016 - 31.12.2016
Předmět výzkumuPředkládaný projekt plynule navazuje na realizovaný projekt SP 2015/18 „Funkčně gradientní nanostrukturované materiály“. Na základě dosud získaných experimentálních výsledků bylo zjištěno, že problematika přípravy nanokompozitních materiálů a jejich funkčních nanostrukturovaných plniv představuje skupinu materiálů s širokým spektrem využitelnosti. Vyčlenění a sledování funkčních vlastností v závislosti na specifikaci velikostí nanoplniv a nanočástic a jejich koncentrace v matricích nanokompozitních materiálů je předmětem tohoto projektu.

V rámci projektu budou připraveny následující skupiny nanostrukturovaných materiálů: a) velikostně a morfologicky definované oxidy kovů se zaměřením na oxid zinečnatý, b) koncentračně závislé nanokomopozitní materiály na bázi ZnO/vermikulit modifikované antibakteriální organickou látkou (perzistentního charakteru) a c) koncentrační nanokompozitní materiály na bázi polovodičových nanostruktur. Předkládané skupiny materiálů budou připravovány primárně mechanickými, solvotermálními, ultrazvukovými a chemickými leptacími postupy.

Nanostrukturované materiály budou charakterizovány z hlediska strukturního a fázového. Bude sledován vliv velikosti a koncentrace aktivních nanostruktrovaných materiálů: na antibakteriální vlastnosti, v rámci polovodičových nanostrukturovaných materiálů na kapacitu - napětí a velikost proudu.
Pozornost bude zaměřena na velikostní a koncentrační charakterizaci nanostruktur s ohledem na jejich potenciální využití v oblasti a) zdravotnictví, b) technických materiálů a c) elektrotechnických materiálů.
Členové řešitelského týmuIng. Karla Čech Barabaszová, Ph.D.
Bc. Mária Mackovčáková
Bc. Dušan Poštulka
Bc. Kateřina Šulcová
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je připravit a charakterizovat velikostně a koncentračně definované nanostrukturované materiály.

Projekt bude řešen formou dílčích kroků, které na sebe budou navazovat v průběhu řešení projektu a jejichž harmonogram lze shrnout následovně:
1. mechanická, mechanochemická, solvotermální a ultrazvuková příprava definovaných oxidů kovů.
2. tepelné zpracování definovaných oxidů kovů s cílem řízení velikostní a morfologické změny struktury.
3. mechanická úprava přírodních jílových materiálů na bázi vermikulitu s ohledem na přípravu velikostně definovaných částic, kontrolní velikostní a fázová analýza.
4. mechanochemická příprava nanokompozitních materiálů na bázi ZnO/vermikulit. Modifikace antibakteriální organickou látkou o definované koncentrační závislosti.
5. testování antibakteriálních vlastností a stability nanostruktruovaných oxidů kovů (spolupráce se Zdravotním ústavem v Ostravě) - realizováno formou služby.
6. kalibrace elektrochemického profilometru s fotovoltaickou spektroskopií (přístroj umístěn ve společnosti Fill Factory s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm).
7. chemická příprava nanostrukturovaných materiálů na bázi křemíku (Fill Factory s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm).
8. charakterizace profilových koncentrací aktivních příměsí atomů, zabudovaných na křemíkových matricích nanokompozitních materiálů s vrstevnatou strukturou (Fill Factory s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm).

Předpokládané výstupy vědeckovýzkumných aktivit a získané experimentální výsledky budou:
1. prezentovány na konferencích (mezinárodní konference Nanocon) a seminářích,
2. publikovány ve vybraných zahraničních časopisech,
3. součástí bakalářské práce s termínem realizace v roce 2016 (Mária Mackovčáková),
4. součástí bakalářské práce s předpokládaným termínem realizace v roce 2017 (Dušan Poštulka),
5. součástí magisterské práce s termínem realizace v roce 2017 (Bc. Kateřina Šulcová).

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia5000,-5000,-
3. Materiálové náklady57000,-45000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby25000,-38000,-
6. Cestovní náhrady3000,-2000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory10000,-10000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady100000,-
Uznané náklady100000,-
Celkem běžné finanční prostředky100000,-100000,-