Schválené projekty 2016

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2016

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 896 914 Kč

Z toho 2.5% - 1 397 423 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 270 231
EKF  4 459 400
FAST  2 765 016
FS  9 344 371
FEI 13 781 413
HGF  5 130 549
FMMI  7 000 000
VC 10 748 511
CELKEM 54 499 491

KódSP2016/48
Název projektuIdentifikace okrajových podmínek souladu tepelné práce matematických modelů chladících prvků s jejich prototypy
ŘešitelNoga Zdeněk Ing., CSc.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2016 - 31.12.2016
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu v rámci projektu bude identifikace okrajových podmínek souladu tepelné práce matematických modelů termoelektrických chladících prvků s jejich funkčními modely navrženými pro léčebnou aplikaci na živé tkáni zpracovaných na základě Patentu 303114 - Zařízení pro aplikaci hypotermie, k němuž vlastníkem práv je VŠB-TUO.
Členové řešitelského týmuIng. Ondřej Bajer
Ing. Šimon Mareček
Ing. Zdeněk Noga, CSc.
Bc. Patrik Pauler
Ing. Václav Sládeček, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)V rámci projektu bude provedena identifikace okrajových podmínek souladu tepelné práce matematických modelů termoelektrických chladících prvků s jejich funkčními modely pro zpracováni jejich prototypu, ověření v praxi a publikace získaných výsledků.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia50000,-50000,-
3. Materiálové náklady25000,-33448,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek25000,-73090,-
5. Služby30000,-22650,-
6. Cestovní náhrady50000,-812,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory20000,-20000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady200000,-
Uznané náklady200000,-
Celkem běžné finanční prostředky200000,-200000,-