Schválené projekty 2016

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2016

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 896 914 Kč

Z toho 2.5% - 1 397 423 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 270 231
EKF  4 459 400
FAST  2 765 016
FS  9 344 371
FEI 13 781 413
HGF  5 130 549
FMMI  7 000 000
VC 10 748 511
CELKEM 54 499 491

KódSP2016/47
Název projektuNová metoda kontinuálního měření fotokatalytické účinnosti v kapalné disperzi s kompenzací vlivu UV fotolýzy v reálném prostředí disperze
ŘešitelDvorský Richard doc. RNDr., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2016 - 31.12.2016
Předmět výzkumuPROBLÉM A MOTIVACE: Cílem projektu je ověření nové metody kontinuálního měření průběhu fotokatalytické degradace methylénové modři (MB) bez přerušování a zasahování do reakčního procesu při současné kompenzaci UV fotolýzy přímo v reálnémprostředí kapalinové disperze. Měření fotolytického efektu je dosud prováděno pouze jako informativní doplněk v čistém roztoku MB bez částic fotokatalyzátoru a nelze je použít k přímé kompenzaci vlivu fotolýzy.

TEORETICKÝ ZÁKLAD: V procesu fotokatalytické degradace MB v poli UV záření probíhá souběžně objemová fotolýza MB, která je reakcí prvního řádu, a fotokatalytický rozklad MB na povrchu nanočástic fotokatalyzátoru, který je při vyšších koncentracích limitován konstantním katalytickým povrchem částic. V tomto případě se jedná o reakci nultého řádu. Při určitém režimu procesu je zpočátku dominantní reakce nultého řádu a v závěru při nižších koncentracích se i fotokatalýza stává reakcí prvního řádu. Toho lze využít při kontinuálním měření koncentrace MB ke kvantitativní kompenzaci vlivu fotolýzy.

EXPERIMENTÁLNÍ PROSTŘEDKY: Základem metody je kontinuální měření optické absorpce laserového světla v oblasti optického absorpčního maxima methylénové modři, která slouží jako simulant polutantů. Disperze nanočástic fotokatalyzátoru TiO2 je v reaktoru za stálého laminárního míchání a stále teploty ozařována UV zdrojem, jehož záření při absorpci na povrchu částic iniciuje fotokatalytické reakce. Míra absorpce červeného laserového světla je analyzována vláknovým UV VIS spektrometrem ve speciální nefelometrické konfiguraci. Konvexní část časového průběhu intenzity odpovídá dominanci fotokatalytické reakce nultého řádu, zatímco konkávní část v závěru odpovídá reakcím 1. řádu.
Členové řešitelského týmuIng. Jiří Bednář
doc. RNDr. Richard Dvorský, Ph.D.
Ing. Pavel Mančík
Ing. Ladislav Svoboda
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Plné ověření nové metody kontinuálního měření fotokatalytické účinnosti přáškového fotokatalyzátoru v kapalné disperzi s kompenzací vlivu UV fotolýzy v reálném prostředí disperze a publikace výsledků v odborném periodiku.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia60000,-60000,-
3. Materiálové náklady5000,-6418,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-16523,-
5. Služby42000,-61032,-
6. Cestovní náhrady42000,-5027,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory13000,-13000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady162000,-
Uznané náklady162000,-
Celkem běžné finanční prostředky162000,-162000,-