Schválené projekty 2016

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2016

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 896 914 Kč

Z toho 2.5% - 1 397 423 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 270 231
EKF  4 459 400
FAST  2 765 016
FS  9 344 371
FEI 13 781 413
HGF  5 130 549
FMMI  7 000 000
VC 10 748 511
CELKEM 54 499 491

KódSP2016/46
Název projektuVliv suburbanizace v Hradecko - pardubické aglomeraci
ŘešitelHurdálková Lucie Ing.
Školitel projektuprof. Ing. Vítězslav Kuta, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2016 - 31.12.2016
Předmět výzkumuNa základě projektu Zhodnocení vývoje Hradecko – Pardubické aglomerace od roku 2001 po současnost, kde bylo zjištěn rozdílný přístup urbanistického rozvoje v existujících rozvojových dokumentech. Dokumenty umožňující koordinaci urbanistického rozvoje blíže nespecifikují potřebu zastavitelných ploch pro jádrové území aglomerace, které je výrazně závislé na jádrech aglomerace jimiž jsou Hradec Králové a Pardubice. Potřeba zastavitelných ploch na území ČR je počítána pro jednotlivé obce na základě demografického vývoje daného území[1]. V případě jádrového území aglomerace může docházet v potřebě daleko vyšší. Vzdálenost jádrových měst bývá klíčová v migraci obyvatelstva za prací a vybavenosti jednotlivých obcí v historicky vymezeném jádrovém území[2]. Průzkum jádrového území na základě demografického vývoje a nových rozvojových ploch pro jednotlivé obce může vést k indikaci suburbanizace. Poměšťování obcí, jež mají správní hranice společné s jádrovými městy, může vést k významným změnám pro urbanistický rozvoj obce. Vybavenost obcí je klíčová pro příliv nebo odliv obyvatelstva. Významnou roli pro migraci obyvatelstva hraje kvalita dopravní infrastruktury a vzájemná koordinovanost s dopravním systémem v jádrových městech. Význam a zastoupení občanské terciéru a kvartéru obou jádrových měst je v současné době vyvážený oproti priméru, sekundéru. Právě rozvoj průmyslu a zemědělství je klíčový, potřeby nových rozvojových ploch pro průmysl a zemědělství vyžaduje nároky pro rozvojové plochy pro bydlení[3]. Nárůst migrace obyvatelstva za prací či vybaveností může vést ke zvýšeným nárokům na prostorovou koordinaci a posílení dopravní dostupnosti[4]. Výzkum demografického vývoje, rozloh zastavěného území a zastavitelných ploch v jádrovém území aglomerace by měl nastínit problematiku urbanistického rozvoje nejen jádrových měst, ale i nižších center osídlení. Jedním z očekávaných výstupů by měl být rozbor závislosti jednotlivých měst či obcí v jádrovém území na jádrech v porovnání se strategií metropolitní oblasti Hradecko – pardubické aglomerace.
CITACE CIZÍCH PRACÍ:
[1] Odbor strategického rozvoje kraje, Oddělení územního plánování, Krajský úřad pardubického kraje, RNDr. Bc. Stuchlíková Martina,AUÚP, str58, 2009.
[2] Ing. arch. Milan Körner, CSc.,AURS, s. r. o.,URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ, ročníkXIII, 5/2010,str.17.
[3] Martin Ouředníček, Petra Špačková, Jakub Novák, SUB URBS: KRAJINA, SÍDLA A LIDÉ, ACADEMISA,1, Praha 2013, ISBN 978-80-200-2226-4
[4] Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 – 2016, Centrum investic, rozvoje a inovací, Hradec Králové, 09/2014
PŘEHLED POUŽITÝCH METOD:
Analýza demografických údajů z ČSÚ, komparace výsledků s výsledky uvedené v Integrované územní investici a Prognóze jádrového území Hradecko – pardubické aglomerace z r. 2001.
Zdůvodnění zapojení jednotlivých členů:
Spolupráce na předchozím projektu – Zhodnocení vývoje Hradecko - pardubické aglomeraci s využitím výsledků do disertační práce.Předchozí dosažené výsledky:
1. TESLÍKOVÁ HURDÁLKOVÁ, Lucie, KUTÁ, Dagmar. Bicentric conurbation and its territorial development. In: WIT Transactions on The Built Environment: Sustainable Development and Planning VIII. Turkey: WIT Pres, Wessex institute, 2015, s. 9. ISSN 1743-3509. (Publikování pův. příspěvku v cizím jazyce na konferenci (Scopus)
2. TESLÍKOVÁ HURDÁLKOVÁ, Lucie, KUTÁ, Dagmar, KUTA Vítězslav. Průzkum územního rozvoje bi-centrické Hradecko - pardubické sídelní aglomerace. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2015. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 5. vyd. 2015. ISBN 978-80-87952-10-8.Publikování pův. příspěvku v cizím jazyce na konferenci (Scopus)
3. TESLÍKOVÁ HURDÁLKOVÁ, Lucie, KUTÁ, Dagmar, Zdražilová Naďa. Diagnostics of the Influence of Suspended Solids and Phosphorus on Groundwater Quality. International Conference on Environmental Science and Sustainable Development. Bangkok, Thailand ….. akceptováno k publikování…publikováno bude v průběhu listopadu (web of science)
4. TESLÍKOVÁ HURDÁLKOVÁ, Lucie, Dagmar KUTÁ a Jana ŠULCOVÁ. Development of the Hradec Králové - Pardubice agglomeration since 1986. In: 5th International Conference on Civil Engineering, Architecture and Building Materials of China. Amsterdam: Atlantis Press, 2015, s. 4. ISSN 2215-1389 akceptováno k publikování…publikováno bude v průběhu roku (web of Science)
5. TESLÍKOVÁ HURDÁLKOVÁ, Lucie a Dagmar KUTÁ. 2015. Development of the Hradec-Pardubice agglomeration from 1986 to the present. International Journal of Sustainable Building Technology and Urban Development. United Kingdom: Taylor & Francis Group, : s.10. ISSN 2093-7628. …. v recenzním řízení (impakt časopis)


Členové řešitelského týmuIng. Lucie Hurdálková
Ing. arch. Dagmar Kutá, Ph.D. Paed.IGIP
prof. Ing. Vítězslav Kuta, CSc.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem obou jádrových měst od 90. let 19. projektu je zjištění změn funkčního využití stol včetně jejich prostorového uspořádní(časový harmonogram - do 06/2016). Historicky vymezené rozvojové lokality nemusí korespondovat s vývojovými trendy současnoti. Zjištění naplnění funkčních ploch, či jejich transformace, mohou vézt k objasnění rozvojových trendů současnosti a nastínění budoucího rozvoje nejen jádrových měst, ale celé bi-centrické aglomerace (časový harmonogram - od 06/2016 - do 09/2016). Výsledky budou porovnány s hlavními rozvojovými záměry stanovenými ve strategických dokumetech jádrových měst pro období 2016 – 2030 (časový harmonogram - od 09/2016 - do 10/2016).Na základě zjištěných výsledků bude možné konkretizovat situaci urbanistického vývoje jádrových měst bi-centrické aglomerace.
Očekávané výstupy:
3xD k konference zařazená ve SCOPUS nebo Wok
3xJsc (SCOPUS) nebo Jimp

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
20000,-20000,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)20000,-20000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia20000,-20000,-
3. Materiálové náklady1000,-1000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby40000,-40000,-
6. Cestovní náhrady36000,-36000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory13000,-13000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady130000,-
Uznané náklady130000,-
Celkem běžné finanční prostředky130000,-130000,-