Schválené projekty 2016

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2016

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 896 914 Kč

Z toho 2.5% - 1 397 423 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 270 231
EKF  4 459 400
FAST  2 765 016
FS  9 344 371
FEI 13 781 413
HGF  5 130 549
FMMI  7 000 000
VC 10 748 511
CELKEM 54 499 491

KódSP2016/45
Název projektuAplikace metod SPRi v medicíně
ŘešitelSvoboda Radek Ing.
Školitel projektudoc. Dr. Ing. Michal Lesňák<br />
Období řešení projektu01.01.2016 - 31.12.2016
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu je aplikace sofistikované optické měřící metody založené na rezonanci povrchových plasmonů (SPR – Surface Plasmon Resonance). Tato měřící metoda se dá s výhodou použít v biochemii, lékařství, detekci patogenů v potravinářských nebo vojenských aplikacích. Aplikace této metody spočívá v měření nízkých koncentrací proteinů (velkých organických molekul) v roztoku. Zvýšení přesnosti a rychlosti měření nízkých koncentrací proteinů v roztocích by mohlo zásadním způsobem ovlivnit kvalitu lékařské péče poskytované v nemocnicích. Posun od měření uměle připravených látek k reálným vzorkům přináší mnoho neočekávaných problémů. V tomto projektu se zaměříme na posun k měření reálných vzorků moči v klinické praxi.
V projektu budou spolupracovat subjekty Fakultní nemocnice Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě a Institut fyziky VŠB-TU Ostrava.
Základním cílem je zvýšení přesnosti a rychlosti měření nízkých koncentrací proteinů u reálných vzorků metodou SPRi.
Členové řešitelského týmuBc. Zuzana Grosmanová
doc. Dr. Ing. Michal Lesňák
Ing. Radek Svoboda
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Předpokládané výstupy:
• Funkční vzorek biochipu.
• Postup měření umožňující zvýšení přesnosti a omezení falešně pozitivních výsledků u měření albuminu v moči.
• Prezentacevýsledkůnakonferenci NANOCON 2016, Praha a NanoOstrava 2016.

Časový harmonogram:
leden – březen:
Realizace hlavních experimentů, nákup materiálu, příprava abstraktů na zmíněné konferenci
duben – červen:
Příprava plánovaných publikací
červenec – prosinec:
Realizace navazujících experimentů, zhodnocení výsledků projektu.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia35000,-35000,-
3. Materiálové náklady61000,-78659,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby20000,-11780,-
6. Cestovní náhrady10000,-561,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory14000,-14000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady140000,-
Uznané náklady140000,-
Celkem běžné finanční prostředky140000,-140000,-