Schválené projekty 2016

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2016

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 896 914 Kč

Z toho 2.5% - 1 397 423 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 270 231
EKF  4 459 400
FAST  2 765 016
FS  9 344 371
FEI 13 781 413
HGF  5 130 549
FMMI  7 000 000
VC 10 748 511
CELKEM 54 499 491

KódSP2016/44
Název projektuVývoj a výzkum mechanismu zdvihu a pojezdu zdvihacího zařízení s polypovým drapákem
ŘešitelHrabovský Leopold doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2016 - 31.12.2016
Předmět výzkumuV rámci projektu je předmětem zájmu výzkum vhodné metody, vývoj a vytvoření reálného zařízení, které bude řízeným způsobem uchopovat, zdvíhat a odkládat kusové břemeno prostřednictvím polypového (vícečelisťového) drapáku a toto břemeno, dle požadavku obsluhy, automaticky přemisťovat ve dvou vzájemně kolmých horizontálních rovinách.
Řízený způsob uchopení, odložení, kusového břemene zabezpečí motoricky ovládané čelisti polypového drapáku. Zdvíhání, spouštění, kusového břemene (pohyb břemene ve svislé rovině) bude realizován strojně ovládaným zdvihovým mechanismem, který bude usazen na zdvihovém vozíku.
Přemístění břemene, dle požadavku obsluhy, v příčném směru horizontální roviny bude realizováno motorickým pohonem, osazeným na zdvihovém vozíku. Přemístění břemene v podélném směru horizontální roviny pak motorickým pohonem umístěným v obou příčnících dvounosníkového mostu zdvihacího zařízení (jeřábu).
Předmětem výzkumu je zrealizovat funkční stand, který bude simulovat základní pracovní úkony, které v praxi vykonává zdvihací zařízení s přerušovaným provozem.
Členové řešitelského týmuIng. Jiří Bobok
Ing. Martin Horák
doc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D.
Ing. Kateřina Urbanová
Bc. Adam Nytra
Bc. Jiří Šimečka
Vojtěch Žižka
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Specifikace výstupu výzkumu:
1. Návrh a realizace modelového zařízení (standu) zdvihacího zařízení s funkčním, řízeným obsluhou, mechanismem zdvihu a pojezdu.
2. Volba vhodné poháněcí jednotky a fyzické vytvoření poháněcí jednotky pojezdového mechanismu modelu mostového jeřábu, jakož i mechanismu pojezdu jeřábového vozíku (kočky).
3. Návrh vhodné poháněcí jednotky a fyzická realizace poháněcí jednotky zdvihového mechanismu jeřábového vozíku (kočky) opatřeného polypovým drapákem.
4. Návrh a vytvoření vhodné řídící jednotky, která umožní uchopovat, zdvíhat a odkládat kusové břemeno, řídit, ovládat a realizovat pohyby mostu, kočky i drapáku jeřábu.
5. Zapracování získaných výsledků do přímé výuky v rámci státnicového předmětu Bc. studia Jeřáby a Dopravní a manipulační zařízení a Mgr. studia Stavební stroje II a Dopravní zařízení.
6. Publikace v odborných časopisech, aktivní účast na mezinárodní konferenci.
7. Prezentace realizovaného modelu, s funkčními pohyby pojezdu a zdvihu, studentům středních škol se strojním zaměřením. za účelem popularizace strojního odvětví.
8. Uplatnění funkčního vzorku, průmyslového vzoru a dalších dosažených výsledků VaV.

Souhrn předpokládaných výstupů:
1 x Průmyslový vzor,
2 x Funkční vzorek,
2 x Příspěvek v odborném časopise,
1 x Příspěvek na mezinárodní konferenci.

Harmonogram:
Leden 2016: - Zpracování technologických a kapacitních výpočtů nezbytných dimenzování (a k následné realizaci) poháněcích mechanismů pojezdu a zdvihu.
Únor 2016: - Konstrukční zpracování, návrh 3D modelu zdvihacího zařízení s polypovým drapákem.
Březen 2016: - Zpracování výrobní a dílenské výkresové dokumentace nezbytné k fyzické realizaci jeřábové kočky (s funkčním zdvihovým a pojezdovým mechanismem) a dvounosníkového mostu jeřábu (s funkčním zdvihovým a pojezdovým mechanismem).
Duben - květen 2016: Výroba funkčního standu, dle vypracované výkresové dokumentace, jeřábové kočky (s funkčním zdvihovým a pojezdovým mechanismem). Ověřování a testování funkčnosti činnosti mechanismu zdvihu a pojezdu.
Červen - srpen 2016: Výroba funkčního standu, dle vypracované výkresové dokumentace, jeřábové kočky (s funkčním zdvihovým a pojezdovým mechanismem). Ověřování a testování funkčnosti činnosti mechanismu zdvihu a pojezdu.
Srpen - září 2016: Výroba funkčního standu, dle vypracované výkresové dokumentace, dvounosníkového mostového jeřábu (s funkčním pojezdovým mechanismem). Ověřování a testování funkčnosti činnosti mechanismu pojezdu.
Září - listopad 2016: - Zapracování získaných výsledků do přímé výuky v rámci státnicového předmětu Bc. studia Jeřáby. Publikace v odborných časopisech, fyzická účast na konferenci. Zpracování a uplatnění podkladů k podání Průmyslového vzoru na ÚPV Průmyslového vzoru a zpracování formulářů k podání Funkčních vzorků.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia19000,-19000,-
3. Materiálové náklady12000,-16160,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek33000,-28669,-
5. Služby2300,-3074,-
6. Cestovní náhrady3000,-2397,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory7700,-7700,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady77000,-
Uznané náklady77000,-
Celkem běžné finanční prostředky77000,-77000,-