Schválené projekty 2016

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2016

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 896 914 Kč

Z toho 2.5% - 1 397 423 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 270 231
EKF  4 459 400
FAST  2 765 016
FS  9 344 371
FEI 13 781 413
HGF  5 130 549
FMMI  7 000 000
VC 10 748 511
CELKEM 54 499 491

KódSP2016/42
Název projektuVliv zavedení společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) na vybrané ekonomické subjekty v České republice
ŘešitelKrajňák Michal Ing., Ph.D.,MBA,LL.M.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2016 - 31.12.2016
Předmět výzkumuPředmět výzkumu spadá do oblastí makroekonomie, mikroekonomie a financí, konkrétně do daňové incidence přímých daní (JEL Classification: H20, H22, H25).
Pro lepší fungování jednotného vnitřního trhu Evropské unie i s ohledem na vyšší konkurenceschopnost EU v rámci globálního světa je potřeba prohlubovat daňovou spolupráci. Zatímco v oblasti nepřímých daní lze pozorovat vysoký stupeň harmonizace, v případě přímého zdanění tomu tak není. Tato konstatace se týká zejména korporátních (firemních) daní, kdy Komise dokumentuje značné „přetahování“ daňových základů mezi členskými zeměmi a spatřuje v ní škodlivou konkurenci.
V zájmu sjednocení roztříštěných přístupů členských zemí ke korporátním daním byl navržen mj. i koncept společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB), který by se měl týkat firem působících v několika členských zemích, měl by být volitelný a jeho podstatou by bylo stanovení základu daně podle nových shodných pravidel a posléze jeho rozdělení na příslušné členské státy k jeho zdanění národní sazbou daně.
Komise již v roce 2004 vytvořila „Common Consolidated Corporate Tax Base Working Group“, která vytvořila legislativní návrh směrnice (viz: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011PC0121R(01)&qid=1447790477339&from=CS).
Podle tohoto návrhu má CCCTB řešit problém fiskálních ustanovení, jež na jednotném trhu omezují růst. Za absence společných daňových předpisů pro právnické osoby má společné působení vnitrostátních daňových systémů často za následek nadměrné zdanění a dvojí zdanění, přičemž se podniky potýkají s velkou administrativní zátěží a vysokými náklady na dodržení daňových předpisů. Tato situace odrazuje od investování v EU a v důsledku toho je v rozporu s prioritami stanovenými v dokumentu „EVROPA 2020 – Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“. CCCTB má být významnou iniciativou na cestě k odstranění překážek pro dokončení jednotného trhu.
Zatímco význam a možná realizace projektu CCCTB v minulém programovacím období ustupovala do pozadí, nyní (od roku 2014) je tomu zcela opačně, kdy samotný komisař Pierre Moscovici uvádí vysokou pravděpodobnost přijetí CCCTB ať už v EU-28 či dle článku 113 Smlouvy o fungování EU v režimu tzv. posílené spolupráce.
Samotný projekt CCCTB je vcelku jasný, v současném návrhu (listopad 2015) je už i uveden vzorec (1) pro rozdělování CCCTB mezi jednotlivé státy pro zdanění národní sazbou daně. Návrh směrnice předpokládá, že konsolidovaný základ daně se v každém zdaňovacím období rozdělí mezi členy skupiny na základě vzorce pro rozdělení. Při stanovování přiděleného podílu člena skupiny označeného jako „A“ má vzorec tuto podobu, v níž mají faktory tržeb, práce a aktiv stejnou váhu:
podíl A = [1/3 podílu tržby A na celkových tržbách skupiny + 1/3 (1/2 objemu mezd A na celkovém objemu mezd skupiny + 1/2 počtu zaměstnanců A na celkovém počtu zaměstnanců skupiny) + 1/3 podílu aktiv A na celkových aktivech skupiny] . konsolidovaný základ daně (1)
V rámci projektu bude zkoumán vliv případného přijetí CCCTB u vybraných ekonomických subjektů v České republice, mezi které budou zahrnuty vybrané obchodní společnosti i celkový dopad na veřejné rozpočty.
Projekt bude analyzovat různé systémy odpisování existující v členských státech EU, zohledňování dosažených ztrát (zevrubněji: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/company_tax/common_tax_base/comments_wp010_capital_gains1_en.pdf a http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/common_tax_base/index_en.htm)
existenci daňových skupin a další možné atributy, které by musely být podrobeny evropskému systému CCCTB dle vzorce (2).
CCCTBEU = Σ (αi; βi; γi; δi), (2)
kde α je způsob odpisování, β je zohledňování ztrát, γ je existence daňových skupin a δ jsou další faktory; i (1; 28) jsou členské státy EU.
V zamýšleném výzkumu a na základě vzájemných konzultací řešitelé vymezili výzkumné předpoklady, že (i) výpočet CCCTB z hlediska zohledňování ztrát bude pro příjmy veřejných rozpočtů v České republice znamenat negativum - propad výnosů daně z příjmů právnických osob a (ii) výpočet CCCTB z hlediska jednotného stanovení pravidel odpisování bude pro příjmy veřejných rozpočtů v ČR rovněž znamenat negativum. Výzkum bude v této oblasti zaměřen nejprve na tyto dva atributy ovlivňující základ daně, později je předpoklad zahrnutí i jiných faktorů ovlivňující základ daně typu možnosti vytváření daňových skupin.
Součástí výzkumu autorského kolektivu je začlenění projektu CCCTB do širšího rámce daňové teorie, mj. také zhodnocení, jak vyhovuje daňovým principům, (http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/company_tax/common_tax_base/unice_comments_tax_principles_paper1.pdf) kladeným na daňové systémy. Dílčím výstupem výzkumu tedy může být jako součást tohoto cíle i srovnávací analýza přístupů jednotlivých členských zemí k sazbám korporátní daně, resp. k jejich počtu, kdy existence progresivní daně z příjmů korporací může vést k podpoře SME.
V neposlední řadě je pro hodnocení projektu CCCTB potřeba zahrnout judikáty Soudního dvora EU (viz přelomový judikát Mark &. Spencer, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:62003CJ0446&rid=1) které mají v oblasti přímého zdanění v EU nezastupitelnou úlohu tzv. negativní harmonizace. Je zřejmé, že i proces zavádění CCCTB bude vyvolávat další rozsudky Soudního dvora EU a proto je v navrhovaném projektu zahrnut i tento úhel zkoumání, který je mnohdy opomíjen.
Jak již bylo uvedeno, význam pro EU a vliv na rozpočty jednotlivých členských států se bude odvíjet od toho, kolik členských států do projektu CCCTB vstoupí. Řešitelé chtějí pracovat s třemi variantami, tedy přijetí CCCTB za a) jen ve vybraných zemích na základě tzv. rozšířené spolupráce (pravděpodobně EU-11), za b) v zemích eurozóny EU-19, a za c) ve všech zemích EU-28. Výzkumným předpokladem (iii) je tedy nepřímá úměra mezi počtem členských států zapojených do systému CCCTB a pozitivním přínosem pro veřejné rozpočty ČR.

Jak již bylo uvedeno, pracováno bude se třemi variantami. Pomocí aplikace vybraných metod vícekriteriálního rozhodování (v úvahu bude bráno více kritérií) bude možné zjistit, která z pracovních variant je nejvýhodnější.
Řešení se vybírá z množiny variant V={V1; V2; … Vn}, při rozhodování se berou v úvahu kritéria C={C1, C2, … Cm}. Výsledkem je sestavení modelu pomocí kriteriální matice A (3),
kde aij jsou prvky matice, V1–Vn jsou varianty, C1–Cm kritéria. Jelikož kritéria nejsou ekvivalentní, bude nutné stanovit váhu kritérií vi (4),
K ověření relevantnosti hodnocení bude použit koeficient konzistence CR. Při hodnocení mohou řešitelé také zvážit zohlednění případných rizikových faktorů nebo provedení analýzy citlivosti.


Metodika postupu řešení, charakteristika vstupních dat

Řešení výzkumného problému vychází ze standardní metodiky ekonomických bádání, kde jsou na podkladu prvotní deskripce základních dat vytvořeny výzkumné předpoklady a ty jsou verifikovány pomocí různých metod i na základě statistických dat. Cíle výzkumu je potom dosaženo syntézou získaných poznatků.

Výběr z použitých obecných a speciálních metod:
- analýza domácí a zahraniční literatury a dosavadních provedených výzkumů (oblast korporátních daní, studie ELI -viz http://www.europeanlawinstitute.eu/);
- analýza a komparace judikátů SDEU zabývajících se oblasti korporátních daní a speciálně CCCTB a následná dedukce a syntéza;
- analýza dat získaných od Českého statistického úřadu, GFŘ a MFČR (Česká republika), resp. OECD, EK a IBFD (Evropská unie);
- matematicko-statistické metody jako základní instrument pro výpočty dopadu zavedení CCCTB na ekonomické subjekty v České republice ve vybraných podmínkách, zejména regresní analýza, metody vícekriteriálního rozhodování;
- syntéza získaných poznatků.


Časový harmonogram prací spojených s projektem

leden – únor 2016: příprava realizace vědecko-výzkumného projektu (rozdělení úkolů mezi členy řešitelského týmu), studium a rešerše odborné literatury a dalších zdrojů, příprava konstrukce metodiky vhodné pro řešení projektu;

březen – duben 2016: tvorba datové základny pro řešení projektu, zpracování a vyhodnocení relevantních informací, účast na mezinárodní odborné konferenci „Teoretické a praktické aspekty veřejných financí“ na VŠE v Praze s příspěvkem s dosaženými průběžnými dílčími výsledky (včetně účasti na studentské sekci konference s části diplomové práce členky řešitelského týmu), aktivní účast na mezinárodní odborné konferenci „Firma v konkurenčním prostředí“ na Mendelově univerzitě v Brně a psaní rukopisu první zamýšlené publikace;

květen – říjen 2016: pokračování realizační části dle zvolené metodiky řešení, dvě aktivní účasti na konferenci „ICEI“ v Ostravě, aktivní účast na konferenci „Daně - teorie a praxe“ v Brně, konzultace a studium volně internetem nedostupných zdrojů v sídle Soudního dvora Evropské unie v Lucemburku (Kancelář Soudního dvora - Jiří Malenovský, Rue du Fort Niedergrünewald, L-2925 Luxembourg včetně volného vstupu do knihovny, viz: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7058/), odevzdání rukopisu druhé publikace;

listopad – prosinec 2016: finalizace výstupů projektu včetně vyhodnocení konečných dosažených výsledků, aktivní účast na konferenci „Financie a riziko“ v Bratislavě, odevzdání rukopisu třetí publikace, dále závěrečné práce na projektu, vyúčtování a uzavření projektu, zpracování závěrečné zprávy, naznačení budoucích směrů možného výzkumu.
Členové řešitelského týmuBc. Renáta Alešová
Bc. Simona Červená
Bc. et Bc. Lucie Hadynová
Ing. Kateřina Kocurová
Ing. Michal Krajňák, Ph.D.,MBA,LL.M.
prof. Ing. Jan Široký, CSc.
Ing. Regína Mazurová
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Výsledky výzkumu by měly přinést alespoň částečné odpovědi na to, jaký bude mít vliv zavedení CCCTB v České republice (příp. jiných členských zemí EU) na ekonomické subjekty v ČR. Kromě verifikace poznatků teoretické ekonomie by závěry výzkumu mohly sloužit jako informace pro hospodářskou politiku (předpoklad zpřístupnění výsledků výzkumu a jeho konzultace na MFČR a GFŘ).
Relevantní výsledky mohou sloužit jako kompaktní a ucelený základ pro další výzkumné záměry, výsledky lze nabídnout k využití pro praxi (MFČR, GFŘ - spolupráce Ing. Jašek, Mgr. Milana Hrdinková, viz http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/zakladni-informace/organizacni-struktura/ministr-financi), v případě velmi dobré odezvy na dosažené výsledky je možné zpracovat a podat projekt GAČR či TAČR.
Závěry výzkumu je možné také prezentovat při výuce zajišťované hlavním řešitelem a pedagogickými spoluřešiteli a v případě zájmů o doktorské studium spoluřešitelkami - studentkami lze v tomto doktorském výzkumu v dané či adekvátně blízké problematice pokračovat.
Výsledky lze klasifikovat následovně:

A-BODOVANÉ
- odborné knihy - monografie s pracovním názvem „Daňová teorie“ resp. „Daně v Evropské unii“, které by mj. reagovaly na nejnovější aktivity EU v oblasti korporátních daní vydané v prestižním nakladatelství Wolters Kluwer, resp. Leges - tyto vydavatelství zajišťují distribuci knih v celé ČR a ve SR (dle metodiky hodnocení SGS 2 x 20 bodů);
- odborná kniha – monografie s pracovním názvem „Policy of European Union in the Field of Corporate Taxes - Plans and Results“ v anglickém jazyce vydaná v nakladatelství VŠB-TUO příp. jiném nakladatelství s vědeckou redakcí popisující výsledky provedeného výzkumu v rámci projektu, daňové systémy zemí EU a daňovou politiku Evropské unie v oblasti korporátních daní včetně zavedení CCCTB (dle metodiky hodnocení SGS 40 bodů), publikaci bude možné použít také při výuce zahraničních posluchačů studujících na Ekonomické fakultě;
- článek v impaktovaném časopise v databázi Web of Science (dle metodiky hodnocení SGS 10 bodů);
- tištěný výstup výsledku aktivní účasti na mezinárodní odborné konferenci „Teoretické a praktické aspekty veřejných financí“ na VŠE v Praze (sborník zaslaný do evidence databáze Web of Science), viz http://kvf.vse.cz/vyzkum/konference-tpavf/ (dle metodiky hodnocení SGS 4 body);
- tištěný výstup výsledku aktivní účasti na mezinárodní odborné konferenci „Firma v konkurenčním prostředí“ na Mendelově univerzitě v Brně (dle rozhodnutí pořadatelů bude výstupem sborník zaslaný do evidence databáze Web of Science nebo stať bude uveřejněná v časopise „Acta Mendeliasana…“, který je evidován v databázi SCOPUS), viz https://ece.pefka.mendelu.cz/ (dle metodiky hodnocení SGS 4 body);
- dva tištěné výstupy výsledku aktivní účasti na mezinárodní odborné konferenci „International Conference on European Integration 2016“ na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava (výstupem bude sborník zaslaný do databáze Web of Science), viz http://www.ekf.vsb.cz/icei/en/ (dle metodiky hodnocení SGS 2 x 4 body);
- tištěný výstup výsledku aktivní účasti na mezinárodní odborné konferenci “Daně - teorie a praxe 2016“ na Akademii VŠ Sting v Brně (stať v Jrec), viz http://www.sting.cz/konference/ (dle metodiky hodnocení SGS 4 body).

B-NEBODOVANÉ
- jeden tištěný výstup a aktivní účast na mezinárodní odborné konferenci Finance a riziko v Bratislavě
- článek v odborném recenzovaném časopise typu DHK-daňová a hospodářská kartotéka;
- kvalitní diplomová práce členky řešitelského týmu;
- účast členky řešitelského týmu s částí diplomové práce na mezinárodní soutěži studentských prací na VŠE v Praze;
- precizace disertační práce spoluřešitelky.

Výstupem projektu SGS bude závazně minimálně 106 bodů, což znamená, že jeden bod bude ekvivalentem 2 741 Kč poskytnutých na projekt!

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
48240,-48240,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)36000,-36000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti12240,-12240,-
2. Stipendia90400,-90400,-
3. Materiálové náklady104440,-101197,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek8300,-8300,-
5. Služby82900,-73143,-
6. Cestovní náhrady39220,-52220,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory41500,-41500,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady415000,-
Uznané náklady415000,-
Celkem běžné finanční prostředky415000,-415000,-