Schválené projekty 2016

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2016

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 896 914 Kč

Z toho 2.5% - 1 397 423 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 270 231
EKF  4 459 400
FAST  2 765 016
FS  9 344 371
FEI 13 781 413
HGF  5 130 549
FMMI  7 000 000
VC 10 748 511
CELKEM 54 499 491

KódSP2016/41
Název projektuCrowdsourced geodata
ŘešitelKocich David Ing.
Školitel projektudoc. Ing. Jiří Horák, Dr.<br />
Období řešení projektu01.01.2016 - 31.12.2016
Předmět výzkumuCrowdsourcing je model spočívající ve využití davu jako zdroje pro sběr dat/informací (nejen prostorových). Aplikace v chytrých telefonech a mobilních zařízeních umožňují generovat řadu typů prostorově lokalizovaných dat využitelných pro různé účely (např. fyzikální a chemická měření v urbánním prostoru - hluk, teplota, obsah plynů, atd.). Může jít rovněž o data ze sociálních sítí (nejen lokalizovaná pomocí souřadnic, ale i jiným způsobem -nepřímo obsažena jako součást znění samotné zprávy/hlášení, případně lokalizovaná z dalších metadat). Zejména u těchto objemných proudů dat (jen sociální síť Twitter za měsíc generuje řádově až stovky miliónu záznamů) nastává problém s jejich filtrováním, stahováním, ukládáním a se způsoby další analýzy (k nejznámějším analýzám sociálních sítí patří analýzy nálad). Objevují se ale i nové velmi zajímavé geoaplikace např. pro včasné varování při zemětřesení, případně pro modelování toků obyvatel díky lokalizačním údajům z mobilních telefonů. K dispozici je již řada podpůrných technologií (např. servery pro sběr a zpracování geo-hlášení; dokumentografické informační systémy pro analýzy textových dat) a nových standardů (např. OGC Sensor Observation Service). Prozatím jde však spíše o jednotlivé aplikace a pilotní řešení. Předmětem výzkumu je aplikace metod pro co nejefektivnější sběr (filtrace datových proudů a návrh použití algoritmů pro identifikaci prostorových údajů), uložení a analýzy dat (prostorové, časové a textové složky) s důrazem na optimalizaci zpracování pro objemná data (přístupy distribuovaných/paralelních výpočtů úloh např. pomocí platforem Hadoop, Apache Spark, Elastic Phoenix aj.) a vizualizace geodat získaných pomocí crowdsourcingu (i pomocí webových technologií). Jednou z řešených úloh je detekce migračních proudů obyvatel (na lokální úrovni a na úrovni části kontinentu). Po otestování komponent se předpokládá nasazení v globálním měřítku na vhodné výpočetní infrastruktuře. Všechny oblasti projektu v celém řetězci navazujících úloh nabízejí mnoho potenciálu pro vytvoření hodnotných publikací.
Členové řešitelského týmuBc. Dana Fusková
Bc. Hynek Gerlich
doc. Ing. Jiří Horák, Dr.
doc. Ing. Jiří Horák, Dr.
Ing. David Kocich
Ing. David Kocich
Bc. Jan Mareš
doc. Ing. Petr Rapant, CSc.
Ing. Jan Růžička, Ph.D.
Ing. Juraj Struhár
RNDr. Pavel Švec, Ph.D.
Ing. Vladislav Svozilík
Ing. Jan Tesla
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Odpovědný řešitel projektu se uvedenou problematikou již zabývá. Probíhá realizace pilotního řešení pro využití crowdsourcingu a chytrých telefonů (OS Android) jakožto prostředku pro zpracování geokódovacích úloh. Dále se pak realizuje ukládání dat ze sociálních sítí, která budou podrobena další analýze a následné vizualizaci zjištěných informací. První hodnocené výstupy je v plánu prezentovat na sympoziu GIS Ostrava 2016. Počítá se s publikací v časopisech evidovaných v Scopus/WoS, zejména impaktovaných. Podle konkrétního zaměření článku bude publikováno v některém z následujících časopisů:
- Central European Journal of Geosciences (IF 0,6)
- Information technology and control (IF 0,6)
- Computers and Geosciences (IF 1.7)
- Journal of Statistical Computation and Simulation (IF 0,6)
- Geoinformatica (IF 0.745)
- a další…

Z konferencí se plánuje účast na:
- SGEM 2016 International Conference on Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing; 28. 6. - 7. 7. 2016 (Albena, Bulharsko)
- FOSS4G - Free and Open Source Software for Geospatial 2016, 24. - 26. 8 2016 (Bonn, Německo)
- GIS Ostrava 2016; 16. 3. - 18. 3. 2016
- a další…

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia65000,-27000,-
3. Materiálové náklady35000,-31000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek35000,-38000,-
5. Služby30000,-68000,-
6. Cestovní náhrady35000,-46000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory25000,-25000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)25000,-15000,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady250000,-
Uznané náklady250000,-
Celkem běžné finanční prostředky250000,-250000,-