Schválené projekty 2016

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2016

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 896 914 Kč

Z toho 2.5% - 1 397 423 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 270 231
EKF  4 459 400
FAST  2 765 016
FS  9 344 371
FEI 13 781 413
HGF  5 130 549
FMMI  7 000 000
VC 10 748 511
CELKEM 54 499 491

KódSP2016/39
Název projektuNové metody pro kontrolu stavu ostění důlních jam
ŘešitelDorda Jiří Ing., Ph.D.
Školitel projektudoc. Ing. Pavel Černota, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2016 - 31.12.2016
Předmět výzkumuV současnosti jsou cena energetických surovin na velmi nízké úrovni. Při jejich dobývání je kladeny nejvyšší důrazy na ekonomickou stránku těžby a na bezpečnost práce i vlastního provozu. Ekonomická situace nutí těžební organizace dobývat v ochranných pilířích jam. Dobývání v ochranných pilířích má vliv na změnu geometrických parametrů (poklesy, svislost) jámových stvolů, což má za následek změny napěťových poměrů ostění jámy. Při namáhaní ostění dochází k jeho narušení a jsou z poslední doby známy případy, kdy vlivem narušení ostění došlo k závažným haváriím. Následky takových havárií znamenají přerušení provozu svislé dopravy a nesou sebou nemalé finanční i časové nároky na opravu a zprovoznění jámy. Při dobývání v ochranných pilířích jam je nutné provádět kontrolu ostění. Tato skutečnost je stanovena pro jednotlivé důlní závody rozhodnutím ČBÚ a příkazem závodního dolu.

Tento projekt bude řešit možnost využití fotogrammetrické metody pro diagnostiku a zjištění stavu ostění důlních jam. Cílem projektu je návrh a praktické ověření metody fotogrammetrické dokumentace stavu ostění. V projektu je zahrnuta výroba aparatury pro pořízení snímků, vývoj softwaru pro prezentaci snímků a vizuální kontrolu stavu ostění.

Pořízení snímků bude probíhat po jednotlivých výškových horizontech a v jednom okamžiku bude pořízeno šest snímků zachycující v daném horizontu celý obvod jámy. Pro tyto účely se uvažuje využít šest kamer Olympus Air A01. V důlních podmínkách je nezbytnou součástí celé fotogrammetrické aparatury osvětlení, které bude řešeno pomocí LED diod. Důležitou součástí je software, který bude sloužit pro prezentaci snímků a umožní porovnání snímků ze dvou etap.
Členové řešitelského týmudoc. Ing. Pavel Černota, Ph.D.
Ing. Jiří Dorda, Ph.D.
Ing. Tomáš Jiroušek
Mgr. Kristina Neničková
Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.
Ing. Václav Šafář, Ph.D.
Ing. Veronika Tomašáková
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cíle projektu
Hlavním cílem projektu je využití fotogrammetrických metod při dokumentaci a diagnostice stavu ostění důlních jam. Dílčí cíle projektu jsou:
• Sestavení aparatura pro fotogrammetrickou dokumentaci ostění důlních jam.
• Vývoj softwaru pro zpracování a prezentaci snímků.
• Sestavení metodiky pro kontrolu stavu ostění důlních jam.
• Provést testovací snímkování a zhodnotit využití aparatury.
• Publikace výsledků projektu.

Předpokládané výsledky
• Aparatura pro fotogrammetrickou dokumentaci ostění důlních jam.
• Software pro prezentaci fotogrammetrických snímků a porovnání etap snímkování (schéma a stručný popis softwaru je uveden v příloze návrhu projektu).
• Metodika pro kontrolu stavu ostění důlních jam.
• Výsledky testovací měření a zhodnocení využitelnosti.

Postup řešení a harmonogram projektu
• Sestavení fotogrammetrické aparatury (1 polovina roku 2016),
• nákup kamer, baterií a osvětlovací techniky,
• konstrukce loží kamer, obložení osvětlovací technikou kapotáž celého zařízení,
• zjištění možností uchycení ze spodu ke kleci,
• dokončení výroby dílů,
• zapojení synchronní a trigrování.
• Testování aparatury (VI-VII / 2016).
• Odběr a doladění SW (IV-VI / 2016).
• Stanovení metodiky (III-VI / 2016).
• Ostré testování na šachtě (VI-X / 2016).
• Zpracování výsledků snímkování (VI-X / 2016).
• Zhodnocení využitelnosti aparatury (X-XII / 2016).
• Publikace výsledků projektu (X-XII / 2016; 2017).

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia23000,-23000,-
3. Materiálové náklady34000,-53178,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek179000,-182742,-
5. Služby256000,-119200,-
6. Cestovní náhrady46000,-105724,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory56000,-56000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)16000,-70156,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady610000,-
Uznané náklady610000,-
Celkem běžné finanční prostředky610000,-610000,-