Schválené projekty 2016

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2016

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 896 914 Kč

Z toho 2.5% - 1 397 423 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 270 231
EKF  4 459 400
FAST  2 765 016
FS  9 344 371
FEI 13 781 413
HGF  5 130 549
FMMI  7 000 000
VC 10 748 511
CELKEM 54 499 491

KódSP2016/38
Název projektuPotencionální environmentální dopady brownfields (hornických deponií) ložisek železných rud na složky životního prostředí (Příčný vrch, Zlatohorský rudní revír)
ŘešitelMarková Veronika Ing.
Školitel projektuprof. RNDr. Peter Andráš, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2016 - 31.12.2016
Předmět výzkumuZlatohorský revír je nejvýznamnějším rudním revírem Moravy a české části Slezska. Nalézají se zde nežilná ložiska polymetalických, měděných a zlatonosných rud vyvinutá v komplexu metamorfovaných devonských hornin v jižním a jihozápadním okolí Zlatých Hor. Tisíciletá historie dolování rud zanechala v krajině nesmazatelné stopy (odvaly, poklesy). Je pravděpodobné, že z deponií hlušinového materiálu se do okolního prostředí uvolňují potencionálně toxické prvky. Předmětem tohoto výzkumu je právě studium míry možné kontaminace vybraných složek životního prostředí těmito prvky.

Cílem výzkumu je zejména získat nové informace a poznatky o potencionálním environmentálním dopadu brownfileds (hornických deponií) na vybrané složky životního prostředí (voda, půda, rostliny, živočichové).
Členové řešitelského týmuprof. RNDr. Peter Andráš, CSc.
doc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.
Ing. Jakub Lichnovský
Ing. Erika Remešicová, Ph.D.
Ing. Veronika Marková
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Hlavním cílem projektu je stanovení obsahu potenciálně toxických prvků (s důrazem na těžké kovy) v hlušinovém materiálu, v jednotlivých půdních horizontech, ve vodě a v sedimentu zájmového území. Dále bude zjišťována míra bioakumulace potenciálně toxických prvků v rostlinách (např. Cladonia furcata, Pleurozium schreberi, Pseudevernia furfuracea, Picea abies, Fagus sylvatica) a v živočišných tkáních. Dílčí součástí výzkumu je ověřování navržené metodiky odběru vzorků. Odebraný organický a anorganický materiál bude rozkládán v přístroji UltraCLAVE a následně budou vzorky analyzovány pomocí AAS v laboratořích VŠB - TU. Analýza bude zaměřena na stanovení koncentrací zejména Cu, Pb, Zn, ale dále také Cr a Ni.

Projekt bude realizován dle následujících etap:

- studium odborné literatury (leden 2015)
- odběr vzorků: půda, sediment, voda, biologický materiál (v průběhu roku 2015)
- analýzy: půda, sediment, voda, biologický materiál (v průběhu roku 2015)
- zpracování a vyhodnocení získaných dat (listopad 2015)
- vyhodnocení výsledků (listopad 2015)
- publikování dosažených výsledků (nejpozději prosinec 2015)

V této studii bychom rádi navázali na předchozí výzkum v Nové Vsi u Rýmařova, který přinesl zajímavé poznatky.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia30000,-30000,-
3. Materiálové náklady125000,-92650,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek50000,-760,-
5. Služby10000,-84660,-
6. Cestovní náhrady10000,-21866,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory10000,-11564,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)10000,-3500,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady245000,-
Uznané náklady245000,-
Celkem běžné finanční prostředky245000,-245000,-