Schválené projekty 2016

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2016

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 896 914 Kč

Z toho 2.5% - 1 397 423 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 270 231
EKF  4 459 400
FAST  2 765 016
FS  9 344 371
FEI 13 781 413
HGF  5 130 549
FMMI  7 000 000
VC 10 748 511
CELKEM 54 499 491

KódSP2016/37
Název projektuPříprava syntetických ekvivalentů mullitu a zeolitů na bázi energetických odpadů
ŘešitelLängauer David Ing.
Školitel projektudoc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2016 - 31.12.2016
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu bude připravit geopolymery z energetických odpadů(popílku). Pomocí hydrotermální syntézy a spékací metody. Na vzorcích popílku bude provedena charakteristika mineralogického a prvkového složení. Použitý popílek bude podroben analýze vyluhovatelnosti. Při používání spékací metody je vhodné použít popílky pod 0,063 mm a proto budou popílky určené ke spékací metodě upraveny na požadovanou frakci mletím.
Připravené geopolymery budou podrobeny stejným analýzám jako vstupní popílek. Ze získaných údajů budeme porovnávat prvkové a mineralogické složení popílku vzhledem k vzniklému geopolymeru a sledovat rozdíl ve vyluhovatelnosti. Při syntetické přípravě geopolymerů by mělo docházet ke stabilizaci popílků. A toto si ověříme na naměřených hodnotách. V práci bude přihlíženo na druh, složení a způsob spalovaní paliva ve spalovací komoře a jeho vliv na strukturu, složení a vyluhovatelnost popílku.

Popílek je vedlejším produktem spalování uhlí. Popílky díky vysokému obsahu Al2O3 jsou považovány za potencionální zdroje Al, Si, O materiálů. Které slouží k přípravě průmyslových materiálů (zeolity, sklo-keramika, mullit).

Členové řešitelského týmudoc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
Bc. Patrik Galvánek
Ing. Jakub Halas
Ing. Lenka Hanuliaková
Bc. Klára Janalíková
Ing. Michala Jurošková
Ing. David Längauer
Ing. Michal Šafář
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem výzkumu bude vývoj kompozitních technologických a průmyslově využitelných geopolymerů. Popílek bude před úpravou i po úpravě podroben analýzám (Sítová analýza, Rentgenová difrakční analýza, Rentgenová fluorescenční analýza, Atomová absorpční spektrometrie, Skenovací elektronová mikroskopie, Stanovení měrného povrchu metodou BET, Vyluhovatelnost). Tyto materiály jsou využitelné např. ve stavebnictví, při protipožární ochraně, jako sorbenty nebo v těsnících bariérách. Využití odpadů jako surovin je žádané nejen s ohledem na šetření primárních surovin, ale i snižovaní ukládání popílku na skládky. Při syntetické výrobě umělého kameniva z popílků, dochází ke stabilizaci popílků. Sorpční kapacita synteticky připravených zeolitů je vyšší než sorpční kapacita přírodních zeolitů.

Výstupy projektu budou prezentovány na mezinárodních konferencích Environmental and MineralProcessing pořádané VŠB – TUO a Recyklace odpadů v Polsku. Výstupy projektu budou publikovány v recenzovaných a impaktovaných zahraničních časopisech.
Mezi plánové výstupy projektu budou především patřit výsledky základního výzkumu a to v podobě článků v impaktovaném časopise a časopisech indexovaných v databázích WoS a SCOPUS. Jedná se např. o následující:
• Polish Journal of Chemical Technology
• Journal of the Polish Mineral Engineering Society
Dosažené výsledky budou prezentovány v rámci mezinárodních konferencí např.:
• Conference on Environment and Mineral Processing (Ostrava)
• Waste Recycling (Ostrava)
• International Conference "Chemistry for Agriculture" (Karpacz)
• International Multidisciplinary Scientific Geo Conference & EXPO SGEM (Albena)

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia66000,-66000,-
3. Materiálové náklady47000,-55896,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek30000,-0,-
5. Služby90000,-84278,-
6. Cestovní náhrady27000,-53826,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory25000,-25000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)12000,-12000,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady297000,-
Uznané náklady297000,-
Celkem běžné finanční prostředky297000,-297000,-