Schválené projekty 2016

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2016

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 896 914 Kč

Z toho 2.5% - 1 397 423 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 270 231
EKF  4 459 400
FAST  2 765 016
FS  9 344 371
FEI 13 781 413
HGF  5 130 549
FMMI  7 000 000
VC 10 748 511
CELKEM 54 499 491

KódSP2016/35
Název projektuVyužití ocelárenské strusky jako příměsi pro přípravu cementových kompozitů
ŘešitelŠimíček Vojtěch Ing.
Školitel projektudoc. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2016 - 31.12.2016
Předmět výzkumuPředmětem experimentálního výzkumu bude ověření možnosti aplikace jemně mleté ocelárenské strusky jako minerální příměsi do cementových kompozitů za účelem zlepšení jejich vlastností. Budou testovány různé typy cementů (portlandský směsný cement CEM II, vysokopecní cement CEM III a směsný cement CEM V) v kombinaci s minerální přísadou (jemně mletou ocelárenskou struskou) pro přípravu cementových kompozitů na bázi jemně mleté ocelárenské strusky. Hlavní směr výzkumu bude zaměřen na úpravu ocelárenské strusky – drcení a mletí, kdy výsledkem bude jemně mletá ocelárenské struska definována měrným povrchem v intervalu 2000-4000 cm2∙g-1 dle Blaina. U upravené strusky budou provedeny testy: měrného povrchu, RTG difrakce, hydraulické aktivity a analýzy pevného vzorku – matriční a stopové prvky.
Další směr výzkumu bude zaměřen na stanovení optimální dávky jemně mleté strusky jako příměsi. Budou testovány dávky příměsí v množství 10, 20 a 30 % z hmotnosti cementu pro přípravu zkušebních těles cementových kompozitů. U připravených zkušebních těles (trámečků rozměrů 40x40x160 mm) s různým zastoupením ocelárenské strusky a různých druhů cementů budou testovány následující vlastnosti pro stanovení optimální dávky příměsi (jemně mleté ocelárenské strusky):
- objemová hmotnost zkušebních těles,
- počátek a konec tuhnutí cementové pasty,
- pevnost v tlaku a v ohybu po 2,7,14,21,28,90 dnech,
- mrazuvzdornost,
- tepelně technické vlastnosti,
- RTG difrakce u vzorků experimentálních záměsí po 28 dnech stáří,
- dynamický modul pružnosti.
Novost předkládaného projektu spočívá v nalezení nového směru využití nestabilní ocelárenské strusky, s měrným povrchem v intervalu 2000-4000 cm2∙g-1 dle Blaina jako nové minerální příměsi pro výrobu cementových kompozitů.
Členové řešitelského týmuIng. Aleš Břenek
Ing. Tomáš Dvorský, Ph.D.
Ing. Alexandra Gajcová
Ing. Lukáš Klus
Ing. Veronika Kmínková
Ing. Vojtěch Šimíček
doc. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)- Cílem projektu je nalezení nového způsobu využití jemně mleté ocelárenské strusky jako minerální příměsi do cementového kompozitu.
Výstupy výzkumu:
- Prezentace na zahraniční konferenci evidované v databázích Web of Science nebo Scopus (ACEX 2016) a publikace v impaktovaných časopisech a časopisech evidovaných v databázích Scopus (např.Metalurgija, Construction and Building Materials, Advanced Structured Materials).


Časový harmonogram projektu:
I.Etapa (Leden – Březen): Úprava ocelárenské strusky – drcení + mletí, sítový rozbor testování vlastností jemně mleté strusky.
II.Etapa (Duben – Listopad): Příprava zkušebních těles (cementové kompozity s příměsí jemně mleté ocelárenské strusky) a testování jejich vlastností:
- objemová hmotnost zkušebních těles,
- počátek a konec tuhnutí cementové pasty,
- pevnost v tlaku a v ohybu po 2,7,14,21,28,90 dnech,
- mrazuvzdornost,
- tepelně technické vlastnosti,
- RTG difrakce u vzorků experimentálních záměsí po 28 dnech stáří,
- dynamický modul pružnosti.
III.Etapa (Prosinec): Zpracování závěrečné zprávy projektu

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia60000,-60000,-
3. Materiálové náklady40000,-57000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek50000,-0,-
5. Služby75000,-125000,-
6. Cestovní náhrady30000,-12000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory20000,-21000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)20000,-20000,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady295000,-
Uznané náklady295000,-
Celkem běžné finanční prostředky295000,-295000,-