Schválené projekty 2016

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2016

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 896 914 Kč

Z toho 2.5% - 1 397 423 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 270 231
EKF  4 459 400
FAST  2 765 016
FS  9 344 371
FEI 13 781 413
HGF  5 130 549
FMMI  7 000 000
VC 10 748 511
CELKEM 54 499 491

KódSP2016/33
Název projektuZhodnocení vybraných bioodpadů použitím biologických metod
ŘešitelJakšíková Dominika Ing.
Školitel projektudoc. Dr. Ing. Radmila Kučerová<br />
Období řešení projektu01.01.2016 - 31.12.2016
Předmět výzkumuV současné době je kladen důraz na rozvoj a využití obnovitelných zdrojů energie. Jedním z nejčastěji využívaných obnovitelných zdrojů energie je biomasa, která má poměrně široké využití lišící se svojí účinností. Stává se neopomenutelnou otázkou, jak efektivně zhodnotit odpadní produkty vznikající v různých fázích procesů využití a zpracování biomasy. Protože z hlediska platných právních předpisů je třeba hledat způsoby využití pro tyto biologicky rozložitelné odpady.
Předmětem výzkumu tohoto projektu bude zkoumání 3 typů odpadních produktů:
- budou testovány vhodné biologické metody aplikovatelné na popílku ze spalování biomasy a kalů z čištění odpadních vod, které by zvýšily možnosti jejich využití,
- testování směsi digestátu a travní siláže tak, aby došlo k zahuštění směsi, a zároveň zvýšení podílu organické složky v půdě.
Výzkum bude probíhat v terénních i laboratorních podmínkách (testování klíčivosti, inhibice kořene, vliv na půdní organismy i vliv na hrnkové kultury). V případě testování odpadního produktu z bioplynových stanic bude zároveň probíhat i testování v reálných agronomických podmínkách (polní pokus). V případě popílku z biomasy a kalů z ČOV budou zakládány reálné kompostovací a vermikompostovací stanoviště.
Potřebné analýzy budou provedeny ve specializovaných laboratořích v rámci Institutu environmentálního inženýrství a v akreditovaných laboratořích.
Členové řešitelského týmuIng. Lucie Adámková
Ing. Magdaléna Bártková
prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.
Ing. Adam Hlaváč
Ing. Lukáš Klimša
Ing. Jana Kodymová, Ph.D.
Ing. Hana Švehláková, Ph.D.
Ing. Dominika Jakšíková
doc. Dr. Ing. Radmila Kučerová
Ing. Barbora Lyčková, Ph.D.
Ing. Jaroslav Mudruňka, Ph.D.
Ing. Luka Marcello Oros
Ing. Silvie Štanclová, Ph.D.
Ing. Pavla Ševčíková
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Hlavním cílem projektu bude otestování možností zpracování uvedených odpadních produktů vedoucí k jejich efektivnímu využití za cenu přiměřených ekonomických nákladů.
V případě popílku ze zpracování biomasy a kalů z ČOV bude hlavním výstupem vypracování odborné studie týkající se jeho využití k přípravě pěstebních a rekultivačních substrátů. V rámci výzkumu budou založeny kompostovací a vermikompostovací záhony pro zpracování uvedených materiálů. Laboratorně budou sledovány vlastnosti výstupních materiálů těchto metod zpracování. Dále budou provedeny biologické testy na rostlinách, kde bude sledována jejich adaptace při aplikaci získaných pěstebních směsí. V rámci tohoto projektu je předpokládána spolupráce s firmou Veolia a.s., která poskytne vzorky popílku ze spalování biomasy a čistírenské kaly ze svých provozoven. V závislosti na výsledcích bude pro tuto firmu navržen reálný plán zavedení biologických metod zpracování uvedených odpadních materiálů.
V případě digestátu bude hlavním výstupem certifikované metodika, která bude vytvořena na základě analýz klíčivosti a inhibice růstu kořene. Jako základní plodiny byly vybrány normované plodiny (Lactuca sativa a Lepidium sativum), zástupce energetické plodiny (Zea mays) a zástupce krmné plodiny (Medicago sativa). Zároveň bude sledován vliv na půdní organismy, které budou reprezentovány druhem Esenia andrei a řádem Collembola, což bude probíhat dle postupu popsaného v normách ČSN EN ISO 11269-1, ČSN EN ISO 11269-2, ČSN EN 16086-2, ČSN EN ISO 22030, ISO 11268-2 a ISO 11268-1. Součástí této části výzkumu bude i provedení analýz jednotlivých vstupních surovin (siláže a digestátu) z hlediska obsahu prvků pro rostliny. Po ukončení laboratorních testů přejdeme k testování optimálního poměru siláže a digestátu v reálných zemědělských podmínkách a v laboratorních podmínkách na hrnkových kulturách. V případě těchto pokusů budou provedeny analýzy distribuce prvků v půdě a rostlinách, a půdní analýzy.
Analýzy budou prováděny ve specializovaných laboratořích institutu 546 (např. v laboratoři organické chemie a pomocí ASS) a ve vybraných akreditovaných laboratořích.
Dalším cílem projektu bude publikace článků a prezentace výsledků na mezinárodních a tuzemských konferencích s aktivní účastí a publikací v recenzovaných sbornících. Výstupem budou články v odborných časopisech a ve vybraných impaktovaných časopisech.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia50000,-0,-
3. Materiálové náklady45000,-85000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek60000,-15000,-
5. Služby80000,-109000,-
6. Cestovní náhrady40000,-77000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory15000,-15000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)15000,-4000,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady305000,-
Uznané náklady305000,-
Celkem běžné finanční prostředky305000,-305000,-