Schválené projekty 2016

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2016

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 896 914 Kč

Z toho 2.5% - 1 397 423 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 270 231
EKF  4 459 400
FAST  2 765 016
FS  9 344 371
FEI 13 781 413
HGF  5 130 549
FMMI  7 000 000
VC 10 748 511
CELKEM 54 499 491

KódSP2016/31
Název projektuOptimalizace vlastností kompostu přídavkem biouhlu
ŘešitelBouchalová Jana Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2016 - 31.12.2016
Předmět výzkumuVýzkum sorpce a desorpce živin na biouhol připravený za různých technologických podmínek pyrolýzy (vliv změny teploty na porozitu a měrný povrch a na vazbu organických sloučenin na povrchu biuhlu, sledování ekotoxicity na chvostoskoku). Příprava laboratorních kompostu v zařízení Naturemill - optimalizace skladby vstupních surovin ze separovaného komunálního odpadu). Studium vlivu přídavku biouhlu na proces uvolňování živin.
Členové řešitelského týmuIng. Michaela Bendová
Ing. Jana Bouchalová, Ph.D.
Ing. Jana Bouchalová, Ph.D.
Ing. Kateřina Heliová
Bc. Zuzana Koniuchová
Ing. Pavlína Myšáková
prof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
Ing. Michal Šafář
Ing. Kateřina Žurková
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)1. Sledovávání vlivu technologických podmínek pyrolýzy na fyzikálně-chemické vlastnosti biouhlu ovlivňující sorpční parametry (stanovení CEC - cation exchange capacity a měrného povrchu, porozity a velikosti částic).
2. Vliv teploty pyrolýzy biomasy na ekotoxicitu biouhlu.
3. Vliv technologických podmínek na dosažení kvalitativních parametrů podle IBI Biochar, USA a EU.
4. Procesy sorpce a desorpce živin na biouhel - izotermy, modelování chování různých sloučenin, sledování aktivity bakterií na biouhlu.
5. Studium procesu vyluhování živin v lyzimetru. Simulace srážkové činnosti.
5. Optimalizace dávky biouhlu ke kompostum z hlediska optimálního uvolňování živin do prostředí.
1 x článek časopis SC, 2 x konference indexovaná WoS neb SC, 1 x IF

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia92000,-92000,-
3. Materiálové náklady115000,-23566,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-25532,-
5. Služby71000,-179865,-
6. Cestovní náhrady80000,-37037,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory39000,-39000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady397000,-
Uznané náklady397000,-
Celkem běžné finanční prostředky397000,-397000,-