Schválené projekty 2016

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2016

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 896 914 Kč

Z toho 2.5% - 1 397 423 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 270 231
EKF  4 459 400
FAST  2 765 016
FS  9 344 371
FEI 13 781 413
HGF  5 130 549
FMMI  7 000 000
VC 10 748 511
CELKEM 54 499 491

KódSP2016/29
Název projektuVytvoření systému pro analýzy trhu průmyslových podniků
ŘešitelBeierová Kateřina Ing.
Školitel projektudoc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2016 - 31.12.2016
Předmět výzkumuPředmět výzkumu
Předmětem výzkumu je vytvoření analytického nástroje pro provádění analýz trhu. Primárním objektem zájmu řešitelského týmu jsou průmyslové podniky. Stěžejními nástroji řešení budou především metody operačního výzkumu a strategických analýz. Hlavní pozornost v oblasti analýz trhu bude upřena na analýzu zákazníků, portfolio analýzu typu GE a BCG a prognózu poptávky.
Analýzy trhu je potřeba nejprve kvantifikovat formou dotazových tabulek a ty poté zpracovat do vizualizovaných grafických výstupů. Bude vytvořena databáze možných parametrických ukazatelů, kompletní řešení vytvoření podpory analýz trhu bude standardizováno a následně začleněno do vytvářeného analytického systému strategických analýz průmyslového odvětví.
V předchozím projektu v rámci SGS s názvem „Vytvoření systému pro analýzu konkurence průmyslových podniků“ se řešitelský tým zabýval v roce 2015 analýzami konkurence. Publikační výstupy řešitelského týmu naplnily plánovanou kvalitu a kvantitu hmatatelných výstupů projektu. Během badatelské, aplikační i publikační činnosti bylo prokázáno, že vhodný analytický nástroj provádění analýz je při realizaci strategického řízení pro průmyslové podniky nepostradatelný. Současně bylo zjištěno, že je na tuto etapu potřeba navázat další fází, která se zabývá celou oblastí konkurenčního postavení organizace, bez které je cesta k nalezení strategické pozice nepostradatelná, konkrétně analýzami zkoumajícími celou řadu oblastí trhu.

Strategické řízení a identifikace konkurenčního postavení
Strategické řízení je dlouhodobé plánování a směřování organizace, kdy se věci nedějí náhodně ale podle předem naplánovaných, dlouhodobých záměrů. Tyto strategické záměry však nelze stanovit bez znalostí o podniku samém a jeho okolí. Základem úspěšného řízení je opírat se o provedené situační analýzy. [7] Z hlediska tvorby strategie je nutné, aby podnik pochopil své relativní postavení a z toho plynoucí důsledky. Pravděpodobně všechny průmyslové organizace jsou v konkurenčním vztahu k ostatním, dokud soutěží o své zákazníky nebo o zdroje. [2]

Analýzy trhu
Analýzy trhu jsou důležitou součástí podnikových aktivit sloužící pro určení zaměření projektu, výrobního programu, pro identifikaci potřebných technologií a dalších firemních činností. Výsledky analýz trhu poskytují základ pro provedení dalších kroků a manažeři podniků tak získávají informace potřebné pro jejich další rozhodování. Schopnost identifikovat části trhu vyhovující klíčovým kompetencím může být základem pro poskytnutí silné pozice pro konkurenční zvýhodnění. [3]
Na základě výsledků výzkumů (kterých se účastnili i členové řešitelského týmu, viz např. [4]) bylo potvrzeno, že podniky, které pracují s informacemi přicházejícími z trhu, dokážou na trhu také lépe uspět. Výstup množství analýz trhu má pouze verbální a velmi subjektivní podobu. Pro kvalitní manažerské rozhodování je potřeba pracovat s přehlednými vizualizovanými výstupy, které jsou jasně kvantifikovatelné. Snahou řešitelského týmu je tyto nedostatky odstranit a vytvořit nástroj, který průmyslovým podnikům bude moci významně pomáhat při strategických rozhodováních.

Analýza zákazníků
V podnikatelském nebo marketingovém plánu společnosti je rozhodující částí analýza zákazníků (někdy nazvaná profil zákazníka nebo analýza cílového trhu). Ta identifikuje cílové zákazníky, zjišťuje potřeby těchto zákazníků a pak určuje, jak výrobek tyto potřeby splňuje. Cílem analýzy zákazníků je tedy zjištění jejich potřeb a průběhu jejich rozhodování. [6] To, zda v budoucnu bude existovat poptávka po produktu, předpovídá prognóza poptávky. Odkazuje na predikci pravděpodobné poptávky po produktu nebo službě na základě minulých událostí a převládajících trendů v současnosti. Jednou z důležitých součástí situační analýzy je portfolio analýza a mezi nejznámější a nejpoužívanější modifikace portfolio analýzy patří matice BCG a GE.
BCG matice neboli Bostonská matice je nástroj, který se používá pro hodnocení produktového portfolia podniku, např. [1],[5]. Zároveň slouží jako strategický nástroj, jelikož umožňuje firmě uvědomit si svou pozici na trhu, identifikovat své silné a slabé stránky a na základě výsledků analýzy vybudovat svou strategii či zasáhnout do nabídky produktů. Její podstatou je hodnocení jednotlivých produktů, tedy výrobků či služeb podniku ve dvou dimenzích: míra růstu na trhu (růst trhu) a podíl na trhu (tržní pozice). V reakci na nedostatky matice BCG byla vyvinuta matice GE (matice General Electric). Zabývá se strategickými jednotkami podniku nebo častěji jeho portfoliem (produkty a službami). Oproti Bostonské matici, která sleduje pouze dvě dimenze, používá matice GE vícekriteriální analýzu a poskytuje pohled na celkovou velikost trhu.

Zdroje:
[1] IOANA, A., MIREA, V., BALESCU, C. Analysis of Service Quality Management in the Materials Industry Using the BCG Matrix Method. Amfiteatru Economic. 2009, vol. 11, iss. 26, pp. 270-76. ISSN 1582-9146
[2] JOHNSON, G., SCHOLES, K. Cesty k úspěšnému podniku: stanovení cíle: techniky rozhodování. Praha: Computer Press, 2000. 803 s. ISBN 80-722-6220-3.
[3] JOHNSON, G., SCHOLES, K., WHITTINGTON, R. Exploring corporate strategy. 8th ed. Harlow: FT Prentice Hall, 2008. 891 p. ISBN 9780273711926X.
[4] KOZEL, R., VILAMOVÁ, Š., PIECHA, M. The Use of Cluster Analysis in B2B Marketing Research. Košice: TU v Košiciach, 2014. 86 p. ISBN 978-80-553-1764-9.
[5] PERKINS, T. BCG matrices in practice in the computer industry. Competitive Intelligence Review. 1990, vol. 1, iss. 1, pp 18-19. ISSN 1058-0247
[6] TOMEK, G., VÁVROVÁ, V. Jak zvýšit konkurenční schopnost firmy. Praha: C.H. Beck, 2009, 240 s. ISBN 978-80-7400-098-0.
[7] ZUZÁK, R. Strategické řízení podniku. Praha: Grada, 2011, 172 s. ISBN 978-80-247-4008-9.
Členové řešitelského týmuIng. Kateřina Beierová
doc. Ing. Roman Kozel, Ph.D.
Ing. Adam Levit
Bc. Simona Nevařilová
Ing. Martin Šanda
doc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cíl projektu
Cílem projektu je vytvoření analytického nástroje, který bude obsahovat model analýz trhu pro identifikaci konkurenčního postavení průmyslových organizací.

Hmatatelné výstupy projektu
- vytvoření databáze parametrických ukazatelů pro analýzu strategických skupin a analýzy oblasti trhu
- vytvoření modelového matematického aparátu pro stanovení statistických dat
- vytvoření vizualizovaných výstupů formou portfolio matic a grafických výstupů vhodných pro strategické rozhodování top managementu
- vytvoření uživatelského SW zabezpečení využívajícího tabulkového procesoru MS Excel a obslužných programů a menu v jazyku Visual Basic

Předpokládané minimální počty odborných publikačních výstupů (2016-17)
1x článek v impaktovaném časopise (Jimp)
3x články v recenzovaném časopise (Jneimp/JSC)
2x článek ve sborníku konference (D)

Metodika postupu řešení
Předmětem výzkumu, který bude prováděn v rámci navrhovaného projektu, je vytvoření analytického nástroje pro průmyslové podniky při strategickém řízení. Konkrétní oblastí zájmu řešitelského týmu v tomto projektu je provádění analýz trhu při strategickém řízení podniků. Z dostupných teoretických zdrojů a rešerší bude nutné zjistit současný stav poznání o problematice analyzování trhu.
Navrhovaný analytický nástroj má sloužit především manažerům průmyslových podniků, proto bude potřeba získat primární informace právě od těchto potenciálních uživatelů. Na základě spolupráce s top manažery významných průmyslových podniků formou dotazníků a rozhovorů proběhne identifikace pro ně důležitých analyzovaných faktorů. Z jejich zpětné vazby bude vytvořena funkční databáze hodnocených faktorů.
V dalším kroku bude vytvořen model za podpory vybraných metod a statistických postupů. Za stěžejní metody lze považovat metody operačního výzkumu, vícekriteriální hodnocení variant, komparace na základě párového srovnání a matematické modely pro manažerské rozhodování.
V návaznosti na provedené analýzy a z nich plynoucí závěry dojde k navržení a vytvoření odpovídajícího vizuálního vyhodnocení analýz trhu. K tomu budou sloužit především vhodně nadefinované, přehledné a informačně hodnotné tabulky a grafy. Tím by mělo dojít k vytvoření komplexního, ale přitom jednoduchého uživatelského SW. Celý systém bude nakonec podroben ověření funkčnosti. Ověřování bude probíhat na reálných datech průmyslových podniků ostravské aglomerace z oblastí hornictví, hutnictví a strojírenství. Výsledky výzkumného snažení řešitelského týmu budou průběžně prezentovány především ve vědeckých časopisech a sbornících z mezinárodních konferencí.

Harmonogram
1-2/2016 prvotní orientace v problematice; sekundární výzkum odborných zdrojů, rešerše publikovaných výstupů; analýza teoretických poznatků a současného stavu; zpřesnění metodiky výzkumu
2-4/2016 testování metodiky výzkumu; nákup potřebného vybavení pro projekt; účast na tematicky zaměřených školeních; nalezení, oslovení a výběr respondentů primárního výzkumu; finalizace detailní metodiky výzkumných a analytických postupů
4-6/2016 primární výzkum cílové skupiny uživatelů z řad top manažerů významných průmyslových podniků; zjištění potřebných kritérií a vytvoření funkční databáze hodnocených faktorů; účast na tematicky zaměřených školeních a konferencích; příprava a odeslání výstupů k opublikování v bodovaných časopisech a sbornících dle metodiky hodnocení RVVI
6-10/2016 vytvoření modelu; navržení a vytvoření vhodných vizuálních výstupů; vytvoření odpovídajícího uživatelského SW; zajištění vhodných dat k ověření funkčnosti systému; příprava a odeslání výstupů k opublikování; účast na tematicky zaměřených konferencích
10-12/2016 testování funkčnosti modelu a SW na reálných datech; účast na tematicky zaměřených školeních a konferencích; příprava a odeslání výstupů k opublikování; návrhy a doporučení plynoucí z provedených analýz; příprava závěrečné zprávy projektu

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia24000,-24000,-
3. Materiálové náklady10000,-37097,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek20000,-9365,-
5. Služby130000,-140623,-
6. Cestovní náhrady45500,-18415,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory27000,-27000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)13500,-13500,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady270000,-
Uznané náklady270000,-
Celkem běžné finanční prostředky270000,-270000,-