Schválené projekty 2016

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2016

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 896 914 Kč

Z toho 2.5% - 1 397 423 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 270 231
EKF  4 459 400
FAST  2 765 016
FS  9 344 371
FEI 13 781 413
HGF  5 130 549
FMMI  7 000 000
VC 10 748 511
CELKEM 54 499 491

KódSP2016/20
Název projektuSledování možnosti výskytu oxidu siřičitého jako možného zdroje sekundárního znečištění ovzduší na aktivních ostravských odvalech
ŘešitelBožoň Aleš Ing.
Školitel projektudoc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2016 - 31.12.2016
Předmět výzkumuDůlní činností vzniklo na území města Ostrava nejméně šest hald fungujících jako odval sypkého materiálu vznikajícího jako odpad z těžby nerostných surovin. Haldy Heřmanice a Ema jsou stále aktivní a podléhají procesu hoření. Z haldy Ema (Slezská Ostrava) lze pozorovat oblaky kouře, které nasvědčují termické aktivitě s teplotou až 1 500 °C a jsou producentem kromě jiného také oxidů síry. Na haldě Heřmanice (Slezská Ostrava) proces hoření probíhá uvnitř haldy a od roku 2005 je zde vystavena injektážní stěna, která má zabránit termickým procesům.
Při hořícím procesu jsou haldy produktem mnoha znečišťujících látek, které se podílejí na znečištění ovzduší a poškozují tak zdraví lidí v okolních oblastech. Jako zástupce těchto znečišťujících látek byl zvolen oxid siřičitý, který se v ovzduší zvolna oxiduje vzdušným kyslíkem za přítomnosti vody až na kyselinu sírovou, která je příčinou kyselých depozic.
Pro hmotnostní stanovení tohoto kontaminantu bude použita chromatografická metoda a referenční metoda, kterou je odměrné stanovení s roztokem chloristanu barnatého za použití metalochromního indikátoru thorinu (dle ČSN EN 14791). Pro srovnání výsledných koncentrací bude použito volumetrické stanovení oxidu siřičitého za použití indikátoru sulfonazo III (dle ČSN 83 4711-5). Očekávaným výsledkem je zjistit, jak se tyto aktivní haldy podílí na znečištění ovzduší na Ostravsku.
Řešení projektu tak podpoří vědecko-výzkumnou aktivitu studentů a to nejen doktorského studijního programu, ale i studentů magisterského programu. Spolupráce s akademickými pracovníky studentům obou studijních programů zvýší kvalitu a efektivnost vědecké, ale i technické a vzdělávací práce. Studenti si osvojí jednak spolupráci ve vědeckém týmu a také prezentaci získaných výsledků formou odborné publikace a obhajoby získaných poznatků před odbornou veřejností na konferenci.
Členové řešitelského týmuBc. Michaela Adamčíková
Ing. Pavlína Bártová
Ing. Aleš Božoň
Ing. Aleš Božoň
doc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
Ing. Eliška Sarčáková
Ing. Dalibor Surovka, Ph.D.
Ing. Barbara Vaňková
Ing. Michal Vaštyl, Ph.D.
Ing. Věra Vrlíková
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Hlavním cílem projektu je podpora vědecko-výzkumné aktivity studentů doktorských a magisterských studijních programů ve spolupráci s akademickými pracovníky, která bude realizována v rámci řešení tohoto projektu. Bude studován výskyt oxidu siřičitého na aktivních haldách Ema a Heřmanice, které lze považovat za sekundární zdroje znečištění neuspokojivého stavu ovzduší na Ostravsku. Detekce kontaminantu bude realizována jednak pomocí běžně používané, ale ekonomicky náročnější, metody plynové chromatografie (bude použita pro ověření výsledků) a také pomocí levnějších volumetrických metod.
Výstupem tak bude vytvoření komplexní metodiky odběru vzorku oxidu siřičitého s následných titračním stanovením a na základě výsledků z chromatografické metody bude porovnána účinnosti titračních metod při užití indikátorů thorinu a sulfonazo III.
Výsledky aplikovaného výzkumu budou také v podobě článků použity v impaktovaných časopisech, časopisech indexovaných v databázích WoS a SCOPUS a prezentovány v rámci mezinárodních konferencí:
16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference & EXPO SGEM 2016 Albena

Postup řešení:
Leden 2016 – studium literatury, příprava metodiky odběru vzorků.
Leden - únor 2016 – průzkum terénu haldy Ema a Heřmanice, volba odběrových míst, odběr prvotního vzorku a detekce oxidu siřičitého metodou plynové chromatografie.
Únor-listopad 2016 – odběr vzorků bude realizován periodicky každý měsíc s následnou analýzou, vyhodnocení výsledků.
Květen - září 2016 – příprava publikace, prezentace výsledků

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia46000,-46000,-
3. Materiálové náklady68000,-58626,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek55000,-91280,-
5. Služby45000,-40604,-
6. Cestovní náhrady21000,-4990,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory10000,-10000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)10000,-3500,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady255000,-
Uznané náklady255000,-
Celkem běžné finanční prostředky255000,-255000,-