Schválené projekty 2016

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2016

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 896 914 Kč

Z toho 2.5% - 1 397 423 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 270 231
EKF  4 459 400
FAST  2 765 016
FS  9 344 371
FEI 13 781 413
HGF  5 130 549
FMMI  7 000 000
VC 10 748 511
CELKEM 54 499 491

KódSP2016/18
Název projektuStochastické modelování spolehlivosti a rizik
ŘešitelJahoda Pavel RNDr., Ph.D.
Školitel projektuprof. Ing. Radim Briš, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2016 - 31.12.2016
Předmět výzkumuProjekt navazuje na systematický výzkum odborné skupiny "Aplikovaná pravděpodobnost a statistika" katedry aplikované matematiky, která získala v RIV2014 celkem 192,36 bodů. V minulých letech byla především generována základní metodika pro vyhodnocení jednak průmyslových rizik a také medicínských rizik, v roce 2015 se projekt zabýval návaznou tvůrčí vědeckou činností především v oblasti aplikované, ale i teoretické statistiky a pravděpodobnosti a statistické teorie čísel. Nově bude v roce 2016 pokračovat řešení otázky paralelizace náročných výpočtů spolehlivosti a rizik, dále využití vzorkovacích metod v bayesovské statistice, aplikace statistických metod v oblasti predikce časových řad. Aplikační oblast byla rozšířena o finančnictví a také zde bude výzkum systematicky navazovat (optimalizace finančních rizik), budou generovány nové metody, zejména v oblasti lékařských rizik, případně inovovány existující metody sloužící pro vyhodnocení, odhad, predikci a optimalizaci spolehlivosti a rizik, vztahujících se k široké sféře průmyslových i neprůmyslových aplikací (zejména lékařských, finančních, ale i jiných průmyslových, zahrnujících komplexní dynamické systémy, atd.).
Řešitelé projektu se budou zabývat v roce 2016 tvůrčí vědeckou činností v oblasti rozhodování v rizikových situacích za neurčitosti. Toto rozhodování je ztíženo zejména v situacích, kdy data jsou zatížena nejistotami (např. neúplná cenzorovaná data), nebo v situacích, kdy dat je málo pro efektivní rozhodovací proces. Nejistoty v kontextu s lékařskými riziky budou řešeny několika přístupy (GLIM metodikou, Bayesovským neparametrickým přístupem) a vzájemně porovnávány. Pokud rozhodování v kontextu s nejistotami je spojeno s rizikovými havarijními situacemi (např. vznícení těžební ropné plošiny), kdy může dojít k ohrožení lidských životů, je rozhodovací proces výrazně komplikovanější a vyžaduje zvláštní vědecké přístupy, jako např. modelování na bázi Petriho sítí, stromů poruch, stromů událostí apod.
Výzkumný tým se bude také zabývat inovovanými modely používanými v analýze přežití, aplikací těchto modelů na lékařská data, která jsme měli a i nadále budeme mít k dispozici díky spolupráci s Fakultní nemocnicí v Ostravě.
Dále budou teoreticky zkoumány vlastnosti systémů nezávislých a podmíněně nezávislých množin, což jasou pojmy tematicky spadající do statistické teorie čísel.
Členové řešitelského týmuIng. Michal Běloch
Ing. Michal Béreš
Bc. Štěpán Bernady
prof. Ing. Radim Briš, CSc.
Ing. Simona Domesová
RNDr. Pavel Jahoda, Ph.D.
RNDr. Pavel Jahoda, Ph.D.
Ing. Kateřina Janurová, Ph.D.
Ing. Petra Kozielová
Ing. Jan Kracík, Ph.D.
Mgr. Bohumil Krajc, Ph.D.
Ing. Daniel Krpelík
Ing. Martina Litschmannová, Ph.D.
Ing. Ondřej Markovič
Bc. Lucie Matějková
Ing. Žaneta Vaníčková
Bc. Jan Sabel
Bc. Patrik Šenk
Mgr. Lenka Přibylová, Ph.D.
Ing. Robert Skopal
Miroslav Socha
Ing. David Ulčák
Bc. Lenka Vozárová
Filip Zborovský
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu v oblasti teoretické a aplikační je především vývoj nových analytických s simulačních nástrojů pro modelování rizik a dynamické spolehlivosti objektů vycházejících ze spolupracující aplikační sféry a splečně s výsledky z oblasti statistické teorie čísel jejich následná publikace v odborných časopisech, jejich prezentace na konferencích a v disertačních a diplomových pracích.

V oblasti pedagogické je cílem především zapojení studentů doktorského a magisterského studia do výzkumu probíhajícího v oblasti stochastického modelování na Katedře aplikované matematiky, obohacení jejich dosavadních znalostí, získání nových zkušeností a schopností prezentovat své výsledky na konferencích, na které budou vysíláni s podporou prostředků poskytovaných SGS.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
40200,-40200,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)30000,-30000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti10200,-10200,-
2. Stipendia150000,-187200,-
3. Materiálové náklady0,-0,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek1000,-605,-
5. Služby0,-0,-
6. Cestovní náhrady46772,-9967,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory26441,-26441,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady264413,-
Uznané náklady264413,-
Celkem běžné finanční prostředky264413,-264413,-