Schválené projekty 2016

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2016

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 896 914 Kč

Z toho 2.5% - 1 397 423 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 270 231
EKF  4 459 400
FAST  2 765 016
FS  9 344 371
FEI 13 781 413
HGF  5 130 549
FMMI  7 000 000
VC 10 748 511
CELKEM 54 499 491

KódSP2016/12
Název projektuŘešení vybraných geologických otázek v České republice
ŘešitelKlempa Martin doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2016 - 31.12.2016
Předmět výzkumuŘešení projektu spočívá v paralelní práci ve čtyřech na sobě nezávislých segmentech geologických věd.

BLOK 1: Charakteristika sedimentů na rozhraní jury a křídy: paleoenvironmentální interpretace a potenciál k produkci uhlovodíků

V této sféře předpokládáme dvě oblasti výzkumu. Jednak je to oblast základního výzkumu se zaměřením na otázky sedimentologické, stratigrafické, paleoekologické, případně paleogeografické se zaměřením na výskyt a důvody vzniku sedimentů bohatých na organickou hmotu. Další je zaměřen více do sféry aplikované, tj. zhodnocení obsahu organické hmoty, typu kerogenu a stupně jeho přeměny v sedimentech, možný obsah uhlovodíků a jejich geochemická charakteristika.


BLOK 2: Možnosti využití nízkoteplotních zdrojů (horninových masivů) ve vybraných lokalitách Západních Karpat

Mezi obnovitelné zdroje energie jsou řazeny rovněž možnosti využití zemského tepla a to zejména tzv. nízkoteplotní zdroje. Pozornost se proto zákonitě obrací rovněž na zdroje (horniny, podzemní vody) s nižšími teplotami, neboť zdokonalené systémy a komplexy „tepelných“ čerpadel mohou ekonomicky využít i malý teplotní spád a různou vydatnost zdrojů. Jde tedy o zkoumání možného využití nízkoteplotních zdrojů o teplotách 5 až 12 °C. Zásoby této geotermální energie přenášené horninovým prostředím resp. podzemními vodami jsou prakticky nevyčerpatelné a jsou ekologicky nejčistší.


BLOK 3: Inženýrsko-geologické charakteristiky vybaných prostředí ve vztahu k různým geotechnickým aplikacím a územnímu plánování

Tento blok se zaobírá řadou aktuálních témat inženýrského geologie. Stěžejními tématy jsou 1. analýza geologického prostředí spraší z pohledu inženýrskogeologických a geotechnických záměrů, 2. analýza územně-plánovacích účelů na černouhelných haldových tělesech a 3. hodnocení složek geologického prostředí neogenních sedimentů ve vztahu k různým geotechnickým aplikacím.


BLOK 4: Surovinová a energetická základna České republiky v kontextu Evropy a světa

Česká republika je podobně jako další evropské země závislá na dovozu značného množství nerostných surovin a produktů z nich. Významná je prakticky úplná závislost na dovozu stěžejních energetických surovin (ropa, zemní plyn) a také řady rudních surovin, klíčových pro domácí průmysl (např. železo, hliník, měď). O to významnější je objektivní pohled na ložiska nebo zdroje některých surovin která jsou stále těžena a poskytují suroviny domácímu zpracovatelskému průmyslu i na export (např. kaolín, bentonit, živce, písky). ProtoČlenové řešitelského týmuIng. Andrea Bašová
prof. Ing. Petr Bujok, CSc.
Ing. Pavlína Rybová, Ph.D.
Ing. Jan Durďák
Ing. Blažena Wertichová
Ing. Nikola Janečková
Ing. Pavlína Janíková, Ph.D.
doc. Ing. Jakub Jirásek, Ph.D.
doc. Ing. Martin Klempa, Ph.D.
doc. Ing. Martin Klempa, Ph.D.
Ing. Radúz Klika
Bc. Martina Havláková
Ing. Libor Lenža
prof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.
Ing. Dominik Niemiec, Ph.D.
Ing. Ján Pavluš
Ing. Eliška Polášková
Mgr Inż. Adam Pytlik
Ing. Jakub Ryba
prof. Ing. Martin Sivek, CSc.
prof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.
Bc. Martin Smejkal
RNDr. Jaromír Starý, Ph.D.
Lari Shanlang Tiewsoh
Ing. Jiří Wlosok
Ing. Petra Zástěrová
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cíle projektu:

BLOK 1:
Dokumentace vhodných odkryvů a odběr vzorků, vyhodnocení výbrusů, složení hornin, obsahu CaCO3, TOC (laboratoře Institutu geologického inženýrství), na vhodných profilech vyhodnocení izotopů C (laboratoře ČGS Praha), vyhodnocení Sr především pro paleoekologické a stratigrafické interpretace (laboratoře ČGS Praha),
RockEval pyrolýza (laboratoře AGH Krakow), paleoenvironmentální interpretace prostředí a vztah k ukládání organického uhlíku v mořských sedimentech, vyhodnocení organických facii, vyhodnocení typu kerogenu.
Téma vychází z dlouhodobých výzkumných aktivit řešitele a rozšiřuje dosavadní poznatky o aplikaci nových postupů.

BLOK 2:

Laboratorní výzkum bude probíhat jednak přímo na horninových vzorcích (nebo jejich ekvivalentech) jednak na radiálním modelu horninového masivu – modelové vaně MVI. Výsledky získané „in situ“ i výsledky laboratorních analýz budou použity rovněž jako vstupní data pro matematické modelování tepelných transportních procesů. Výstupem bude posouzení důležitosti vlivu vnějších i vnitřních zdrojů na horninový masiv ve sledované lokalitě, analýza možnosti částečného poklesu jeho tepelné kapacity a jejího obnovení a z toho vyplývajících návrhů na optimalizaci dimenzování prováděných vrtů.

BLOK 3:

Cílem prvního segmentu tohoto bloku je realizace analýzy geologického prostředí sprašových sedimentů, které jsou z pohledu zakládání staveb problémovým prostředím. To přináší řadu komplikací při výstavbě inženýrských objektů. Neexistuje komplexní práce, která by tuto problematiku řešila. Cílem druhého segmentu tohoto bloku je analýza územně-plánovacích účelů na černouhelných haldových tělesech. Tato problematika je velice žádaná, protože v ostravsko-karvinském revíru se nachází 46 haldových těles a 281 deponií. Řešení problematiky sanace těchto geologických prostředí je významným problémem a neexistuje studie, která by zpracovala analýzu územně-plánovacích účelů. Cílem třetího segmentu tohoto bloku je hodnocení složek geologického prostředí neogenních sedimentů ve vztahu k různým geotechnickým aplikacím. Prostředí neogenních sedimentů je významným geologickým prostředím České republiky, protože se nachází například pod kvartérní geologickou stavbou v Ostravské pánvi. Toto prostředí se jeví z řady pohledů jako negativní, ale taky existují interakce s inženýrskými díly, které mohou mít pozitivní charakter. Z tohoto důvodu je potřeba provést zhodnocení tohoto chování a realizovat studii, která by přinesla v tomto smyslu nové poznání.

BLOK 4:

Konkrétně budou řešeny otázky týkající se ložisek zlata a státní politika ve vztahu k jejich možnému využití, ložiska kaolínu jako jedné z našich nejvýznamnějších nerud s ohledem na měnící se trendy v technologii úpravy i použití a ložiska černého uhlí v hornoslezské pánvi jako ekonomicky nejvýznamější černouehlné pánve Evropy. V každém z těchto bodů počítáme se samostatným publikačním výstupem.


Předpokládané výsledky a výstupy:

BLOK 1: publikování dosažených výsledků v odborném tisku s IF (Annales Societatis Geologorum Poloniae, Cretaceous Research, Marine and Petroleum Geology)

BLOK 2: publikování dosažených výsledků v časopisech a sbornících načítaných do databáze SCOPUS (SGEM 2017 Albena, Bulgaria a JP Journal of Heat and Mass Transfer), dále referáty na mezinárodních konferencich.

BLOK 3: publikace by měly být preztentovány na světovém stavebním sympoziu, jehož výstupy budou publikovány ve vydavatelství Elsevier a mačteny do databází WoS a SCOPUS.

BLOK 4: publikování dosažených výsledků v odborných časopisech s IF (např. International Journal of Earth Sciences, Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management, Geological Quarterly)

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia87000,-96000,-
3. Materiálové náklady185549,-232920,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek62000,-73365,-
5. Služby206000,-253790,-
6. Cestovní náhrady135000,-34474,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory20000,-20000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)15000,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady710549,-
Uznané náklady710549,-
Celkem běžné finanční prostředky710549,-710549,-