Schválené projekty 2016

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2016

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 896 914 Kč

Z toho 2.5% - 1 397 423 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 270 231
EKF  4 459 400
FAST  2 765 016
FS  9 344 371
FEI 13 781 413
HGF  5 130 549
FMMI  7 000 000
VC 10 748 511
CELKEM 54 499 491

KódSP2016/11
Název projektuAnalýza modelů finančních aktiv při zohlednění tržních anomálií a (ne)možnosti arbitráže
ŘešitelTichý Tomáš prof. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2016 - 31.12.2016
Předmět výzkumuProjekt je zaměřen na analýzu modelů finančních aktiv, zejména z obecné skupiny modelů Lévyho typu, při řešení tržních anomálií a při zohlednění principu arbitráže. Projekt tím navazuje na projekty řešené v letech 2010 (Odhad finančního rizika na bázi Lévyho modelů), 2011 (Ověření odhadu finančního rizika s využitím Lévyho modelu), 2012 (Modelování finančního rizika dle Lévyho modelů a pojetí volatility), 2013 (Simulace finančních veličin s využitím Lévyho modelů), 2014 (Aplikace generovaných scénářů Lévyho modelů při modelování finančních veličin) a zejména 2015 (Analýza složených Lévyho modelů při finančním modelování).

Zatímco první projekt byl zaměřen na samotný odhad finančního rizika [2, 9, 11-13, 28-33], následně byla pozornost upřena především na podrobnější posouzení, jak účinné jsou vybrané modely pri odhadnu příslušných skupin finančních rizik [1, 6, 8, 10, 14, 16, 19, 21-27], a to jak u finančních (banky, pojišťovny), tak nefinančních společností. Poté byla pozornost blíže zaměřena na specifikaci parametru volatility [3, 5, 7, 15, 17, 18, 20] a nakonec i na možnosti simulace náhodných veličin, se zřetelem na Lévyho modely [4, 34-38], a následnou aplikaci generovaných scénářů [39-45] a jejich dopad na vybrané aplikace, na což navázala analýza potřeby složených modelů a jejich vlivu na sestavení portfolií, měření jejich rizika i hedging [46-52].

V rámci řešení předchozích projektů a přípravy publikací se řešitelský tým setkal s celou řadou komplikací, u kterých lze předpokládat, že jejich primární příčinou jsou tržní anomalie, jako jsou iracionality v chování, netržní zásahy, specifické sezónnosti, apod, což vše může vést ke vzniku arbitrážních příležitostí a k porušení rovnováhy na trhu.

Smyslem tohoto projektu a predmětem jeho výzkumu bude navázat na předchozí výsledky a podrobněji analyzovat jednotlivé modely a úlohy finančních aktiv a jejich portfolií s ohledem na teoretické předpoklady (i)racionálních trhů a principů arbitrážních přiležitostí i významných praktických aplikací, jako je je teorie portfolia či oceňování opcí.

Připomeňme, že jak základní model sestavení optimálního portfolia, tak kupříkladu modely pro oceňování jednoduchých opcí jsou postaveny na principech normálního rozdělení (uvažuje se tedy jen s prvními dvěma momenty - střední hodnota a rozptyl) a lineární závislosti. Reálné tržní podmínky jsou oproti tomu typické šikmostí i dodatečnou špičatostí tržních výnosů i nelineární a nesymetrickou závislostí, viz některé poznatky publikované v [44, 47, 50], které podporují potřebu využití složených modelů a komplexněji pojatých měr závislosti (tzv. concordance či association measures), případně kopula funkcí.

Činnosti výzkumu budou rozděleny dle kalendářních čtvrtletí takto: studium literatury, rozšíření datové základny, tedy kotací finančních instrumentů, a práce s nimi (1. čtvrtletí); studium literatury, sestavení jednotlivých typů modelu (2. čtvrtletí); studium literatury a vyhodnocení vybraných postupů v bankovnictví a při hedgingu (3. čtvrtletí); formulace ucelených výsledků řešení projektu (4. čtvrtletí).

V jednotlivých etapách řešení projektu budou při řešení vybraných problémů finančního modelování analyzovány jak klasické postupy (geometrický Brownův pohyb, sdružené Gaussovo rozdělení) jako základ pro porovnání, tak jejich zdokonalení, které umožnuje lépe vystihnout skutečné vlastnosti finančních veličin (výnosu) a přesněji zkoumat vznik a případné dopady arbitrážních příležitostí.

[1] Tichý, T. Lévy Processes in Finance: Selected applications with theoretical background. SAEI, vol. 9. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011. (173 p.)
[2] Tichý, T. Simulace Monte Carlo ve Financích: Aplikace při ocenění jednoduchých opcí. SAEI, vol. 6. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2010. (216 p.)
[3] Cielepová, G., Tichý, T. Interesting findings about risk estimation and backtesting at European FX rate market. In: R. Matoušek, D. Stavárek. Financial Integration in the EuropeanUnion, 189-207 pp. Routledge London, 2012.
[4] Kresta, A., Matušková, P., Tichý, T. Backtesting results of international portfolio for an insurance company. Actual Problems of Economics 3 (2), 146-154, 2013.
[5] Stiborová, E., Sznapková, B., Tichý, T. The power of subordinated lévy models to depict the arrival of innovative information at world FX market. Pakistan Journal of Statistics 28 (5), 777-792, 2012.
[6] Kopa, M., Tichý, T. Concordance Measures and Second Order Stochastic Dominance – Portfolio Efficiency Analysis. E&M Economics and Management 15 (4), 110-120, 2012.
[7] Kresta, A., Tichý, T. Odhad tržního rizika na bázi Lévyho modelů a časový horizont. E&M Economics and Management 15 (4), 147-159, 2012.
[8] Kresta, A., Tichý, T. International Equity Portfolio Risk Modeling: The case of NIG model and ordinary copula functions. Finance a úvěr – Czech Journal of Economics and Finance 61 (2), pp. 141-151, 2012.
[9] Holčapek, M., Tichý, T. A smoothing filter based on fuzzy transform. Fuzzy sets and systems 180 (1), pp. 69–97, 2011.
[10] Cielepová, G., Tichý, T. The implication of the security type for efficient risk measuring. Actual Problems of Economics 2 (12), pp. 144–151, 2011.
[11] Kresta, A., Petrová, I., Tichý, T. Innovations at financial markets: How to model higher moments of portfolio distribution. Actual Problems of Economics 1 (12), pp. 59-71, 2010.
[12] Tichý, T. Posouzení odhadu měnového rizika portfolia pomocí Lévyho modelů. Politická ekonomie 58 (4), pp. 504–521, 2010.
[13] Holčapek, M., Tichý, T. A probability density function estimation using f-transform. Kybernetika 46 (3), pp. 447–458, 2010.
[14] Holčapek, M., Tichý, T. Option Pricing with fuzzy parameters via Monte Carlo simulation. Communications in Computer and Information Science, 211(1), pp. 25–33, 2011.
[15] Kresta, A., Tichý, T. Some results on foreign equity portfolio risk backtesting via Lévy ordinary copula model. Journal of competitiveness. 4 (2), pp. 85-96, 2012.
[16] Ortobelli, S., Tichý, T. (2011). On the impact of association measures within the portfolio dimensionality reduction problém. Ekonomická revue – Central European Review of Economic Issues 14 (4), pp 257–264, 2011.
[17] Tichý, T. (2012). Some findings about risk estimation and backtesting at the world FX rate market. In Proceedings of Mathematical Methods in Economics, Karviná: Slezská univerzita, 2012. (pp. 897-902).
[18] Tichý, T. Some results on pricing of selected exotic options via subordinated Lévy models. In: Řízení a modelování finančních rizik – Managing and Modelling of Financial Risks, Ostrava, 2012. (pp. 610–617)
[19] Kopa, M., Tichý, T. Efficiency of several risk minimizing portfolios. In Proceeding of Quantitative Methods in Economics (Multiple criteria decision making), Bratislava, May 30 – June 01, 2012. (120–125 pp.)
[20] Tichý, T., Holčapek, M. The Case of Imprecisely Stated Volatility: A Fuzzy-Random Approach to Option Pricing. In: Stavárek, D., Vodová, P. (ed.). Proceedings of 13th International Conference on Finance and Banking. Karvina: Silesian University, 2012. (121–129 pp)
[21] Cielepová, G., Tichý, T. Backtesting results and the type of the security. Liberecké ekonomické fórum, Liberec, CZ, September 19-20, 2011. (488–496 pp.)
[22] Holčcapek, M., Tichý, T. (2011). Statistical analysis of a smoothing filter based on fuzzy transform. In Proceedings of the 7th conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT-2011) and LFA-2011, Advances in Intelligent Systems Research, pp 472– 479. Atlantis Press, 2011.
[23] Holčapek, M., Tichý, T. (2011). A comparison of smoothing filter based on fuzzy transform and Nadaraya-Watson estimators. In Proceedings of Mathematical Methods in Economics, Praha: Professional Publishing, 2011. (pp. 260-265).
[24] Kresta, A., Tichý, T. (2011). International equity risk modeling by NIG model. In Proceedings of Mathematical Methods in Economics, Praha: Professional Publishing, 2011. (pp. 401-406).
[25] Tichý, T., Holčapek, M. (2011). Simulation methodology for financial assets with imprecise data. In Proceedings of Mathematical Methods in Economics, Praha: VŠE Praha, 2011. (pp. 709-714).
[26] Tichý, T. Risk estimation and backtesting at European FX rate market. In: Financial management of firms and financial institutions, Ostrava: VSB-TU Ostrava, 2011. (pp 532–542.)
[27] Kresta, A., Tichý, T. (2011). Backtesting of portfolio risk in terms of ordinary Lévy copula model. In Jirčíková, E. et al. Finance and the performance of firms in science, education and practice. Zlín: Tomas Bata University in Zlín, 2011, pp 303-310.
[28] Kresta, A., Tichý, T. (2011). Market risk backtesting by ordinary Lévy copula model. In Jedlička, P. Hradec Economic Days 2011. Hradec Králové: Gaudeamus, 2011, pp 161–165.
[29] Havlický, J., Tichý, T. (2010). Operational risk – bottom up approach by copulas. In Proceedings of Mathematical Methods in Economics. Ceské Budejovice: JCU, 2010. (pp. 220–225).
[30] Holčapek, M., Tichý, T. (2010). Smoothing of financial data by a filter based on fuzzy transform. In Proceedings of Mathematical Methods in Economics, Ceské Budejovice: JCU, 2010. (pp. 244–249).
[31] Tichý, T. (2010). Market risk backtesting via Lévy models and parameter estimation. In Proceedings of Mathematical Methods in Economics. Ceské Budejovice: JCU, 2010. (pp. 634–639).
[32] Gurný, P., Tichý, T. Estimation of PD implied by a scoring model for Czech banks. In: Stavárek, D. and Vodová, P. (ed.) Proceedings of the 12th International Conference on Finance and Banking. Karviná: Silesian University, 2010.
[33] Kresta, A., Petrová, I., Tichý, T. The Determination of Solvency Capital Requirement for Market Risk of Insurance Company by Copula Approach. In: Stavárek, D. and Vodová, P. (ed.) Proceedings of the 12th International Conference on Finance and Banking. Karviná: Silesian University, 2010. pp. 116-128.
[34] Holčapek, M., Tichý, T. Option pricing with simulation of fuzzy stochastic variables. Liberec economic forum, Sychrov, CZ, September 16-17, 2013. (204–211 pp.)
[35] Holčapek, M., Tichý, T. Imprecise input data and option valuation problem. Mathematical Methods in Economics, VSPJ: Jihlava, 2013. (pp. 273-278)
[36] Angelleli, E., Ortobelli, S., Tichý, T, Toninelli, D. International portfolio selection with Markov processes and liquidity constraints. Mathematical Methods in Economics, VSPJ: Jihlava, 2013. (pp. 7-12)
[37] Petronio, F, Ortobelli, S., M., Tichý, T. Multivariate stochastic orderings consistent with preferences and their possible applications. Mathematical Methods in Economics, VSPJ: Jihlava, 2013. (pp. 724-729)
[38] M. Holčapek, T. Tichý. An application of a fuzzy smoothing filter for F rates. International journal of information and education technology 3 (5), 578-581.
[39] Kopa, M., Tichý, T. Comparison of mean-risk efficient portfolios in Asia-Pacific capital markets. Emerging Markets Finance and Trade, January–February 2014, Vol. 50, No. 1, pp. 226–240.
[40] Kopa, M., Tichý, T. No arbitrage condition of implied volatility and bandwidth selection. Anthropologist 17 (3): 751-755, 2014.
[41] Stiborová, E., Sznapková, B., Tichý, T. Comparison of market risk models with respect to suggested changes of Basel Accord. Acta Oeconomica 64: 255-272, 2014.
[42] Ortobelli, S., Tichý, T., Petronio, F. (2014). Dominance among financial markets. WSEAS transactions on business and economics 11: 707-717.
[43] Cassader, M. Valuation of financial derivatives. ECON – Journal of Economic, Management and Business 24 (3): 131-140 (2014).
[44] Hozman, J., Tichý, T. Black–Scholes option pricing model: Comparison of h-convergence of the DG method with respect to boundary condition treatment. ECON – Journal of Economic, Management and Business 24 (3): 141-152 (2014).
[45] Holčapek, M., Tichý, T. Discrete Fuzzy Transform of Higher Degree. Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE), 2014 IEEE International Conference on Fuzzy Systems. IEEE, 2014. s. 604-611.
[46] Toloo, M., Tichý, T. Two alternative approaches for selecting performance measures in data envelopment analysis. Measurement: Journal of the International Measurement Confederation 65 (April), 2015, 29-40.
[47] Ortobelli, S., Tichý, T. On the impact of semidenite positive correlation measures in portfolio theory. Annals of operations research 235: 625-652, 2015.
[48] Barak, S., Dahooie, J.H., Tichý, T. Wrapper ANFIS-ICA method to do stock market timing and feature selection on the basis of Japanese Candlestick. Expert Systems with Applications 42 (23): 9221-9235.
[49] Giacometti, R., Ortobelli, S., Tichý, T. Portfolio selection with uncertainty measures consistent with additive shifts. Prague Economic Papers 24 (1): 3-16, 2015.
[50] Tichý, T., Kopa, M., Vitali, S. The bandwidth selection in connection to option implied volatility extraction. Liberec Economic Forum, 201-208pp, Liberec: TUL, 2015.
[51] Holčapek, M., Tichý, T. Backtesting of value at risk with fuzzy-stochastic variables. Mathematical Methods in Economics, 255-260pp, Plzeň: UWB, 2015.
[52] Ortobelli, S., Tichý, T., Lando, T., Petronio, F. Parametric assymptotic portfolio decisions. Mathematical Methods in Economics, 590-595pp, Plzeň: UWB, 2015.
Členové řešitelského týmuSasan Barak, M.Sc.
Ing. Minyi Dong
Ing. Hana Dvořáčková
Ing. Haochen Guo, Ph.D.
Noureddine Kouaissah, Ph.D.
Bc. Lucie Kupsová
Ing. Vít Páník
Ing. Yuan Tian
prof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je podrobně analyzovat využití modelů finančních aktiv, s důrazem na obecné modely Lévyho typu, s řešením za existence tržních anomálií, jako jsou nenadále pohyby, netržní zásahy, či iracionality vedoucí ke vzniku arbitráže. Pozornost bude přirozeně zaměřena na celou řadu úloh, včetně sestavení portfolia, odhadu rizika, oceňování a zajištění.

Vzhledem ke složení řešitelského kolektivu budou jednotlivé metody a modely aplikovány v následujících směrech:
1. formulace jednotlivých typů modelů a odhad jejich parametrů (Barak, Dvořáčková, Koussaih, Ortobelli, Tichý),
2. aplikace ve firemním sektoru, včetně sestavení obecného modelu (Guo, Páník, Tichý),
3. aplikace v pojistném sektoru (Matušková, Tichý),
4. aplikace v bankovním sektoru (Dong, Jochec, Tichý).

Pruběžné výsledky projektu budou postupně předneseny na mezinárodních konferencích (EWGFM jaro/ léto, IEEE, NUAN, ICOI, IORS, MME, ABEAI, QMF, CFE, apod) a publikovaný ve sbornících (včetně sborníků z konferencí sledovaných v databázi společnosti Thomson Reuters). Na závěr řešení projektu budou publikovány ucelené výsledky řešení projektu formou tematicky zaměřené monografie. Pokročilé výsledky řešení projektu budou nabídnuty k publikaci do některého z kvalitních časopisů, nicméně vzhledem k charakteru a náročnosti recenzního řízení nelze očekávat jejich publikaci v prvním roce řešení projektu, stejně jako nelze zaručit, že do konce řešení projektu budou výsledky z konferencí zavedeny do databáze WoS. Výsledky jsou obecně plánovány zejména v anglickém jazyce.

Kvantifikaci výsledků lze shrnout následovně:
1. osm vystoupení v angličtině na zahraničních konferencích, případně zavedených mezinárodních konferencích, které se odehrávají na území České republiky či Slovenska.
2. 10 článků ve sbornících, které jsou zařazovány do databáze WoS. Pozn.: Vzhledem k náročnosti administrativního zpracování se publikace objevují v on-line databázi s půlročním až ročním zpožděním.
3. předložení 6 článků do impaktovaných časopisů dle WoS, případně Scopusu. Pozn.: Neboť články budou výsledkem řešení projektu, lze předpokládat jejich předložení do recenzního řízení v průběhu léta či spíše podzimu 2016, publikaci po případném zapracování připomínek recenzentů pak mohou vyjít i v průběhu roku 2017.
4. monografickou publikaci v anglickém jazyce shrnující dosažené výsledky z globálního pohledu.
5. zpracování relevantních výpočetních či teoretických částí pro minimálně 5 závěrečných prací.

Dle metodiky RVVI tak lze výstupy projektu, které by měly být uplatněny v roce 2015 ohodnotit alespoň 60 body, další body mohou být získány v dalším roce v případě úspěšného završení recenzního řízení v kvalitních časopisech s IF, respektive zařazení sborníků do hodnocených databází. To lze v závislosti na aktuálním bodovém ohodnocení zvažovaných konferencí a impaktního faktoru/relativního pořadí časopisů shrnout takto:
monografická publikace - 40 bodů,
impaktovaný časopis - min 3 x 12 bodů,
článek ve sborníku z konference (WoS) - až 10x4 body.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
40200,-33670,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)30000,-25000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti10200,-8670,-
2. Stipendia75000,-64000,-
3. Materiálové náklady63000,-61899,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek8000,-8000,-
5. Služby48800,-49303,-
6. Cestovní náhrady125000,-143128,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory40000,-40000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady400000,-
Uznané náklady400000,-
Celkem běžné finanční prostředky400000,-400000,-