Schválené projekty 2016

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2016

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 896 914 Kč

Z toho 2.5% - 1 397 423 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 270 231
EKF  4 459 400
FAST  2 765 016
FS  9 344 371
FEI 13 781 413
HGF  5 130 549
FMMI  7 000 000
VC 10 748 511
CELKEM 54 499 491

KódSP2016/10
Název projektuMetodický postup pro stanovení emise metanu z uzavřených dolů
ŘešitelMokrošová Andrea Ing.
Školitel projektuprof. Ing. Pavel Prokop, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2016 - 31.12.2016
Předmět výzkumuKaždý plynující uhelný důl po ukončení uhelné těžby produkuje ještě po uzavření dolu zemní plyn, resp. CO2. Tím dochází k obohacování zemské atmosféry o tyto dva plyny, zahrnované do skupiny způsobující globální oteplování planety.
Aby bylo možno stanovit množství plynu zejména metanu, je zapotřebí vytvořit metodiku jeho prognózy a způsobu jeho měření.
Členové řešitelského týmuIng. Adéla Cibulcová
Ing. Tomáš Kráľ
Ing. Radka Matová
Ing. Andrea Mokrošová
Ing. Andrea Polická
prof. Ing. Pavel Prokop, CSc.
Ing. Václav Zubíček, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Nosným cílem projektu bude sběr a vytvoření databáze, která bude následně podkladem pro vytvoření nové metodiky odpovídající specifickým podmínkám OKR, protože co nejpřesněji stanovená hodnota bude známkou pro spravedlivé ověřování emisních poplatků v blízké i vzdálené budoucnosti. Vycházet se bude ze skutečně měřitelných a provozní praxí ověřených plynových poměrů v současnosti provozovaných lokalit a z nich stanovení určujících faktorů pro desorpci plynů po jejich uzavření. V rámci projektu se zaměříme na sběr dat plynodajností jednotlivých pracovišť a plynovou analýzou dolu jako celku. Následně bude vytvořena databáze umožňující vytvoření nové metodiky pro podmínky dolů OKR. Nedílnou součástí výzkumu bude také publikace článků v odborných časopisech.

1. ETAPA – (leden – květen) - Zjištění potřebných výstupních dat v jednotlivých provozovaných důlních závodech v OKR. Týkající se zejména plynonosností slojí a plynodajnosti porubů jednotlivých dolů. Dále zjištění celkového dopravovaného ročního množství plynů na jednotlivých dolech.
2. ETAPA – (květen – srpen) - Analýza zjištěných poznatků a jejich zpracování pro tvorbu desorpční křivky OKR.
3. ETAPA – (srpen- prosinec) - Konstrukce desorpční křivky OKR.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia70000,-70000,-
3. Materiálové náklady37000,-69288,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek15000,-5078,-
5. Služby55000,-60879,-
6. Cestovní náhrady29000,-12255,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory25000,-25000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)19000,-7500,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady250000,-
Uznané náklady250000,-
Celkem běžné finanční prostředky250000,-250000,-