Schválené projekty 2016

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2016

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 896 914 Kč

Z toho 2.5% - 1 397 423 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 270 231
EKF  4 459 400
FAST  2 765 016
FS  9 344 371
FEI 13 781 413
HGF  5 130 549
FMMI  7 000 000
VC 10 748 511
CELKEM 54 499 491

KódSP2016/9
Název projektuVýzkum a inovace moderních technologií ve výrobní praxi
ŘešitelFries Jiří doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2016 - 31.12.2016
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu v rámci projektu je pět modulů, které se částečně prolínají:

Vyvrtávací hlava pro portálové CNC centrum:
Předmětem výzkumu je vyvinout a navrhnout vyvrtávací hlavu pro portálové CNC centrum, sloužící pro přesné navrtání otvorů o různých průměrech. Záměrem je vyvinout příslušenství k CNC portálovým pálicím strojům s plazmovou i kyslíkovou technologii.

Stavba výrobních strojů:
Rozvoj energetického, nukleárního, strojírenského, petrochemického a chemického průmyslu si vyžaduje velmi hmotné a rozměrné obrobky. Požadavkům na obrábění obrobků z těchto oborů je nutné přizpůsobit i konstrukci a stavbu obráběcích strojů. Budou prováděny analýzy z generální opravu a modernizace (GOMO) na těžkém obráběcím stroji ŠKODA W 200 HC (číslicové odečítání) s otočným stolem S 100 C 0 - 360°. Nosnost 100 t. Složitost této GOMO spočívala v precizní technické přípravě, a to nejen předělat zařízení na plné CNC řízení (pracovní osy X, Y, Z, C, W), ale zejména inovovat otočný stůl tak, aby dokázal otáčet excentrický obrobek kolem zvolené osy. Touto významnou konstrukční změnu ot. stůl před zásahem nedisponoval. Tímto zásahem se provozovateli významně navýšila nabídka prací, např. řídící systémy Siemens nabízejí nástavbové balíčky jako obrábění ve šroubovici.

Výzkum dobývacího procesu stěnového kombajnu:
U procesu mechanického rozpojování nerostných surovin je vyžadováno přivedení určitého množství energie, která je spotřebována k oddělení třísek (elementárních kusů) horniny od horninového masivu. Tímto procesem je dán celý cyklus dobývání užitkového nerostu. Minimální energetické náročnosti procesu rozpojování se dosáhne především správným výběrem pracovního nástroje a volbou optimální rychlosti řezání a rychlosti posuvu nástroje do řezu, případně dalšími parametry, které již mají minoritní dopad na samotný proces desintegrace. Ke stanovování optimálních parametrů dobývací techniky je možno použít sofistikovaný přístroj pro měření rozpojovacích sil in-situ. Přístroj má ATEX do prostředí s nebezpečím výbuchu metanu a je možno je tudíž použít na všech dolech, a to nejen v České republice, ale prakticky kdekoliv na světě. Principem přístroje je změření rozpojovacích sil in-situ a ty potom aplikovat na konkrétní stroj, respektive dobývací orgán.

3D tiskárna:
Předmětem modulu je průzkum trhu a nákup komponent pro sestavení tiskárny schopné produkovat výstupy srovnatelné svou kvalitou zpracování se soudobou úrovní dané technologie. Dále to je zpracování problematiky z oblasti stříhání důlních výztuží a vertikální dopravy osob (výtahy).

Výzkum, vývoj a zpřesnění metod tribodiagnostiky pro určení technického stavu strojních zařízení:
Výzkum je zaměřený na určování technického stavu a opotřebení strojních zařízení za pomoci použití metod tribodiagnostiky. Pro určování technického stavu strojních zařízení je využito rozborů maziva pocházejícího ze stroje. Na základě chemického složení, počtu a morfologie otěrových částic lze usuzovat na celkové opotřebení strojních zařízení.
Členové řešitelského týmuIng. Jan Blata, Ph.D.
Ing. Tomáš Damek
Ing. Radim Dittrich
Ing. Antonín Durna
Bc. Jiří Dvorák
doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D.
Ing. Kamil Kaufman
Bc. Roman Hejný
Ing. Petr Hlubek
prof. Ing. Josef Jurman, CSc.
Ing. Tomáš Kaufman
Ing. Oldřich Kozáček
Ing. Lukáš Kudrna
Ing. Jiří Mlčoch
Ing. Tomáš Neumann
Bc. Marian Obrusník
Mgr. Ivana Onderková, Ph.D.
Ing. Martin Procházka
Bc. Pavel Rec
Bc. Jiří Rozsíval
Ing. Lukáš Rudolf
Ing. David Šeděnka
Bc. Jiří Stánec
Bc. Jiří Teichmann
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Specifikace výstupů výzkumu (cíl projektu)

Cíle celého projektu, stejně jako předmět výzkumu je prakticky možno členit do zmíněných modulů:

Vyvrtávací hlava pro portálové CNC centrum:
Výstupem bude vývoj a vytvoření funkční vyvrtávací hlavy pro portálové CNC centrum. Funkční vzorek bude následně testován a odzkoušen ve výrobním procesu. V rámci modulu by měl vzniknout prototyp (Gprot) a publikovaný článek ve sborníku nebo časopise v databázi SCOPUS (JSC).

Stavba výrobních strojů:
Výstupem daného modulu kromě zmíněné analýzy bude článek uplatněný v časopise nebo na mezinárodní konferenci, která je indexovaná v některé světové databázi Thomson Reuters (Web of Science či SCOPUS). Bude publikován jednoduchý popis postupných prací, zejména na konstrukčním prvku otočného stolu - úprava naplavování hydrostatické kapaliny zaručující rovinnost povrchu upínací desky pro:
• Závislosti maximální hmotnosti obrobku na vzdálenosti jeho těžiště od osy rotace stolu.
• Diagram maximální řezné síly při rotačním pohybu stolu v tečném směru v závislosti na vzdálenosti působiště síly od osy otáčení stolu.

Výzkum dobývacího procesu stěnového kombajnu:
Primárním cílem projektu je získání relevantních dat procesu dobývání nízkých slojí stěnovým kombajnem. Na základě naměřených dat pokud možno optimalizovat samotný rozpojovací proces. Mělo by dojít k ověření přístroje pro měření rozpojovacích sil in-situ. Výstupem projektu by měly být adekvátní publikační výstupy, popřípadě nepublikační VaV výstupy typu funkčního vzorku apod.

3D tiskárna:
Výstupem je vytvoření porovnávacích modelů na současné tiskárně kat. 340 pro srovnání s modely po její úpravě pomocí nových komponent. Vyhodnocení jejich kvality a navržení případných dalších úprav pro zvýšení úrovně výsledného modelu. Články vycházejí z oblasti vyvíjených hydraulických nůžek a roštu výtahového stroje. Třetí článek taktéž vychází z oblasti výtahů a pojednává o atypické kombinaci vedení a zavěšení klece výtahu. Výstupem modulu bude 1 funkční vzorek (3D tiskárna), 1 software (aktualizace výpočtu výtahu dle aktuální normy), 1 článek s impakt faktorem (nůžky), 2 články pro Scopus (výtahy).

Výzkum, vývoj a zpřesnění metod tribodiagnostiky pro určení technického stavu strojních zařízení:
Cílem je možnost zpřesnění metod tribodiagnostika pro identifikaci možných problémů strojních zařízení, případně jejich srovnání a možné kombinace s jinými metodami TD, jako je vibrodiagnostika, termodiagnostika apod.
Výzkum přinese možnosti a ověření nových aplikací tribodiagnostiky, zvláště pak prvkové analýzy při hodnocení technického stavu strojních zařízení. Výsledky výzkumu budou prezentovány v odborných časopisech a budou tak přístupny široké veřejnosti. Předpokládá se, že budou uveřejněny minimálně dva články ve Scopusu.

Výstupem projektu bude celkem přibližně 3 funkční vzorky (prototypy) a min. 5 publikačních výstupů dle RVVI při původním požadovaném objemu 732 tis. Kč.

Harmonogram:
jaro 2016 – design a výkresová dokumentace v jednotlivých modulech
léto 2016 – výroba jednotlivých komponent prototypů
podzim 2016 – ověřovací provoz u modulů, které to vyžadují
zima 2016 – zhodnocení projektu – jednotlivých modulů

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia102000,-132000,-
3. Materiálové náklady85000,-26400,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek72011,-37136,-
5. Služby150000,-204000,-
6. Cestovní náhrady53000,-65000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory55778,-55778,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)40000,-37475,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady557789,-
Uznané náklady557789,-
Celkem běžné finanční prostředky557789,-557789,-