Schválené projekty 2016

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2016

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 896 914 Kč

Z toho 2.5% - 1 397 423 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 270 231
EKF  4 459 400
FAST  2 765 016
FS  9 344 371
FEI 13 781 413
HGF  5 130 549
FMMI  7 000 000
VC 10 748 511
CELKEM 54 499 491

KódSP2016/8
Název projektuVytvoření nového odprašovacího zařízení ke zneškodnění uhelného prachu
ŘešitelKorandová Beáta Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2016 - 31.12.2016
Předmět výzkumuZe získaných nových poznatků zneškodňování nejmenších prachových částic, plyne vztah mezi velikostí kapky vody a uhelným prachem. Rozměr vodní kapky použité ke zneškodnění vodní clonou (postřikem), by měl odpovídat rozměru velikosti zrn uhelného prachu. V rámci předmětného výzkumu se budeme zabývat fragmentací uhelného prachu vznikající v jednotlivých etapách výrobního procesu při hlubinném i povrchovém dobývání.
Členové řešitelského týmuIng. Karla Dvořáková
Ing. Eliška Láníková
Ing. Beáta Korandová, Ph.D.
Ing. Andrea Mokrošová
Ing. Václav Zubíček, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu) Při řešení tohoto výzkumu předpokládáme, že díky sestrojení vhodného typu odprašovače, dojde ke zneškodnění i těch nejjemnějších částic uhelného prachu v dole při různých výrobních procesech. Zároveň publikace článků v odborných časopisech min. 2 scopusy.

1. ETAPA – (leden – březen) – odebírání vzorků prachu na různých pracovištích před nasazením odprašovacího zařízení
2. ETAPA – (duben – červen) – vyhodnocování vzorků, zjišťování fragmentace z různých pracovišť.
3. ETAPA – (červenec – září) – možnosti zneškodňování prachových částic na důlních provozech
4. ETAPA – (říjen – prosinec) – závěrečné vyhodnocení a zpracování výsledků při řešení projektu

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia24000,-24000,-
3. Materiálové náklady50000,-17593,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek16000,-0,-
5. Služby40000,-92099,-
6. Cestovní náhrady35000,-46308,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory20000,-20000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)15000,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady200000,-
Uznané náklady200000,-
Celkem běžné finanční prostředky200000,-200000,-